Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 26.06.2019. godine održana je 87. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić, i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve:
a) prinudna naplata;
b) novi koševi;
v) izlet penzionera;
2. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o izmeni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predložen dnevni red, isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno su doneta Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 450.000,00 dinara za povećanje pozicije 55 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 483 – novčane kazne i penali po rešenju sudova, zbog realizacije prinudne naplate;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 186.000,00 dinara za povećanje pozicije 131 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 09 – Osnovno obrazovanje i vaspitanje , programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje osnovnih škola, ek. klasifikacija 463 – Transferima ostalim nivoima vlasti (5126 – oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport) za obezbeđivanje sredstava za nove koševe kako bi se omogućila redovna nastava sportskih aktivnosti za učenike škole i za omladinu Kulpina, koja školske terene koristi u svrhu rekreacije u OŠ „Jan Amos Komenski“;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 187.000,00 dinara za povećanje pozicije 16 u razdelu 2, glava 00 – PREDSEDNIK OPŠTINE, program 16 – Politički sistem lokalne samouprave, programska aktivnost: 0002 – Funkcionisanje izvršnih organa, ek. klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru, za obezbeđivanje sredstava za realizaciju obilaska Fruškogorskih manastira – izlet penzionera (Ugovor o zakupu autobusa br. 63/19).
Povodom 2. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se vrši izmena Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, i to: Nabavka dobara pozicija 1.1.3 – NABAVKA DVA PUTNIČKA AUTOMOBILA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE. Procenjena vrednost bez PDV iznos „2.500.000,00“ dinara, menja se i glasi: NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE. Procenjena vrednost bez PDV iznos „1.870.800,00“ dinara.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih