Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 07.10.2019. godine održana je 97. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,10 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 96. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 16.09.2019. godine;

1. Razmatranje Izveštaja o radu Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Izveštaja o radu Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin;
4. a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2019/2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o stavlјanju van snage Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga i donošenje odluka o davanju u zakup i na korišćenje bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
9. a) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje Zaklјučaka Komisije za priznanja Skupštine Opštine Bački Petrovac u vezi predloga za dodelu Nagrade, Posebnog javnog priznanja i Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Razmatranje Informacije Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac o parnici pokrenutoj od strane OZZ „Agro-Petrovec“ Bački Petrovac a povodom utvrđivanja prava svojine na tzv. „garažama“, odnosno objektima sagrađenim na katastarskoj parceli broj 8509/2 površine od 73 ar 09 m2, te donošenje zaklјučka povodom istog;
12. Razmatranje Molbe Miroslava Častvena iz Bačkog Petrovca za plaćanje duga za električnu energiju bivšeg zakupca stana koji je pribavio od Opštine Bački Petrovac;
13. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen Zapisnik sa 96. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 16.09.2019. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac ne prihvata Izveštaj o radu Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac br. 320-13/2019 od 30.09.2019. godine, te očekuje unapređenje i ubrzanje rada Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac i nov precizniji izveštaj o radu, iz kojeg će se videti obim izvršenih i preostalih poslova, kao i rok u kojem se planiraju završiti poslovi.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin od 26.08.2019. godine i upućuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin i upućuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2019/2020. godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o stavlјanju van snage Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su donete odluke o davanju u zakup i na korišćenje bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, kao i Rešenje o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su podneti Amandman na predlog Rešenja o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, kojim se predlaže da se Nagrada Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu dodeli dr Danielu Horvatu iz Bačkog Petrovca, kao i Amandman na predlog Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, kojim se predlaže da se Posebno javno priznanje Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu dodeli Miluški Anušjakovoj-Majerovoj iz Bačkog Petrovca i Janu Pavlisu - Uči iz Bačkog Petrovca, posthumno.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se nalaže Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac da podnese reviziju Vrhovnom kasacionom sudu protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. br. 2658/2019 od 28.08.2019. godine.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da će Opština Bački Petrovac platiti dug Tatjane Sabo, bivšeg zakupca stana br. 6 u stambenoj zgradi u Bačkom Petrovcu, XIV VUSB 7-9, za utrošenu električnu energiju prema JP EPS Beograd, u visini od 57.337,80 dinara, kako bi se novom vlasniku stana Miroslavu Častvenu iz Bačkog Petrovca, Kosovska 27, omogućilo zaklјučenje novog ugovora o korišćenju električne energije, u skladu sa članom 6. Ugovora o prodaji nepokretnosti iz javne svojine, zaklјučenim dana 05.09.2019. godine u Bačkom Petrovcu između Opštine Bački Petrovac i Miroslava Častvena; te se obavezuje Pravobranilaštvo Opštine Bački Petrovac da na osnovu dokaza o plaćenom dugu iz tačke 1. ovog zaklјučka pokrene postupak za naknadu štete pričinjene Opštini Bački Petrovac, protiv Tatjane Sabo, bivšeg zakupca stana br. 6 u stambenoj zgradi u Bačkom Petrovcu, XIV VUSB 7-9.
Povodom 13. tačke dnevnog reda Radomir Zotović je prisutnim skrenuo pažnju na Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za dobijanje podrške prilikom uspostavlјanja jedinstvenog upravnog mesta, koji je raspisalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 18,50 časova.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih