IZVEŠTAJ sa 20. sed. SO-e B. Petrovac - 20.07.2018. god.

skupstina1

skupstina2

 

I Z V E Š T A J

sa XX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac

(20.07.2018. godine)

 

Dvadeseta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je održana dana 20.07.2018. godine, sa početkom u 10,04 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.
Sednici je prisustvovalo 28 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.
Svoj izostanak sa sednice nisu opravdali odbornici: Jan Bohuš, Pavel Pagač i Milanko Kolarski.
Sem odbornika XX sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Ana Vrbovski, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Predrag Bojanić, Radomir Zotović i Milan Anušjak, pomoćnica predsednika Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, v.d. direktorke Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč-Pinćir, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktorka PU „Včielka“ Bački Petrovac Zuzana Pašić, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, zamenik predsednice Saveta MZ Maglić Želјko Bosančić, novinari - Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“, Ana Petrašova iz „Rádia Petrovec“, Viera Dorčova-Babjakova iz Radio televizije Vojvodine – rubrika programa na slovačkom jeziku, Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera i građanin Bogdan Krčmar.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 25 odbornika SO-e (u toku sednice, u rad Skupštine su se priklјučila još tri odbornika), što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao sledeći predlog dnevnog reda:

- Usvajanje zapisnika sa 19. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je
održana dana 12.06.2018. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja
nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o uređivanju postupka ekshuma-
cije;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o regresiranju troškova prevoza
učenika i studenata u Opštini Bački Petrovac;
4. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora
Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju direktora
Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine
Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu – I i II kvartal;
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine
Bački Petrovac za 2018. godinu;
7. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen jednoglasno, sa 25 glasova „ZA“.
Pre prelaska na tačke iz utvrđenog dnevnog reda, predsednik Skupštine je na osnovu izjave odbornika SO-e Bački Petrovac iz Gložana, Pavela Pagača, sa Izborne liste „Liga socijaldemokrata Vojvodine – Nenad Čanak“, koja je podneta dana 13.07.2018. godine obavestio prisutne i javnost da će imenovani odbornik ubuduće istupati kao nezavisni odbornik a ne kao predstavnik vladajuće koalicije.
Nakon toga se prešlo na pojedine tačke iz utvrđenog dnevnog reda.
Bez uvodnih obrazlaganja i rasprave doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac (sa 24 glasa „ZA“) i Odluka o uređivanju postupka ekshumacije (sa 26 glasa „ZA“).
Kraće obrazloženje u vezi predloga nove Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata u Opštini Bački Petrovac je dala načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat. Pošto u raspravi nije bilo učesnika, odbornici su sa 25 glasova „ZA“ doneli navedenu Odluku.
Povodom četvrte tačke dnevnog reda i uvodnih napomena predsednika Skupštine opštine, otvorena je objedinjena rasprava u vezi obe podtačke. U raspravi nije bilo učesnika. Na osnovu sprovedenog javnog glasanja sa 27 glasova „ZA“ je doneto Rešenje o razrešenju v.d. direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac. Takođe, sa 27 glasova „ZA“ je doneto Rešenje o imenovanju direktorke Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac – Ane Spevak, profesora slovačkog jezika i književnosti iz Bačkog Petrovca, na period od četiri godine od dana imenovanja.
Izveštaj o izvršenju Programa rada Skupštine Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu – I i II kvartal je usvojen bez rasprave i primedbi, sa 27 glasova “ZA“.
Na početku šeste tačke dnevnog reda predsednik Skupštine je sumirao materijal koji su dobili u ruke odbornici Skupštine opštine. Posebno je prezentiran amandman na predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, koji je podnet od strane odbornika Branislava Kozarova, odbornika iz Kulpina (amandman je prihvaćen od strane Opštinskog veća i na taj način je postao sastavni deo predloga Odluke) a takođe i mišlјenje i predlog, koji je dat u vezi ovog pitanja od strane Komisije za budžet i finansije sa sednice od 18.07.2018. godine. U nastavku, kratko uvodno obrazloženje u vezi predloga Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu je dala rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Ana Vrbovski (glavni razlog za rebalans budžeta – vraćanje sredstava samodoprinosa građanima Opštine Bački Petrovac – nedostatak sredstava). Usledila je duža rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov, Pavel Marčok, Zdeno Đivjak i Ondrej Fekete. Na postavlјena pitanja i primedbe odgovor je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. Na kraju rasprave i sprovedenog javnog glasanja, odbornici SO-e su sa 27 glasova „ZA“ doneli Odluku o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.
Pod tačkom 7. - „Odbornička pitanja“ – predsednik Skupštine je omogućio odbornicima Ondreju Feketeu, Spasoje Prodanovu i Pavelu Marčoku da se izjasne o datim odgovorima, koje su dobili na postavlјena odbornička pitanja i predloge date na XIX sednici Skupštine opštine. Dopunu svojih odgovora su dali: direktorka PU „Včielka“ Bački Petrovac Zuzana Pašić i predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. Usledilo je i postavlјanje nekoliko novih odborničkih pitanja odbornika Ondreja Feketea, Spasoje Prodanova, Pevala Marčoka te konstatacija odbornice Dragice Pejković.
Ovim je XX sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaklјučena u 11,30 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика