Izveštaj sa XIX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (12.06.2018. godine)

grb opstine vestiDevetnaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 12.06.2018. godine, sa početkom u 16,07 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.
Sednici je prisustvovalo 26 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik i Nemanja Pojužina.
Svoj izostanak sa sednice nisu opravdali odbornici: Jan Bohuš, Pavel Pagač, Miroslav Čeman, Boris Brklјač i Srđan Ilijevski.

Sem odbornika XIX sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku upravu Ana Vrbovski, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Predrag Bojanić, Radomir Zotović i Milan Anušjak, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh i Srđan Stojanović, službenica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Tatiana Milina Turanova, zamenica predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić Ana Krajnović, predsednica Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin i k.o. Bački Petrovac Marija Đuriš, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, v.d. direktorke Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Anka Seč-Pinćir, predstavnik Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, direktorka Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu Ana Medveđova, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, novinari: Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“ Ana Petrašova iz „Rádia Petrovec“, Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera, Jan Brtka – predsednik Matice slovačke u Srbiji i građani: Martina Martinko-Sabolčki i Jaroslav Martinko.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 25 odbornika SO-e (u toku sednice, u rad Skupštine se priklјučio još jedan odbornik SO-e), što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao sledeći predlog dnevnog reda:
- Usvajanje zapisnika sa XVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održa-
na dana 19.03.2018. godine;
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovođenju postupka komasacije zemlјišta
u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić, k.o. Kulpin i k.o. Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga te donošenje revidirane Odluke o uspostavlјanju saradnje
između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Kiparska Republika;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o komunalnim delatnostima;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o određivanju naziva ulica i zaseoka;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju mini-
malne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika;
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi
prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o trećim izmenama Odluke o osnivanju
Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svo-
jine Opštine Bački Petrovac;
9. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o dru-
gim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac;
10. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim javnim nadmetanjima za
davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2017. godinu (prvi krug);
b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim javnim nadmetanjima za
davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2017. godinu (drugi krug);
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o vraćanju sredstava samodoprinosa građanima
naselјenih mesta Bački Petrovac, Gložan, Kulpin i Maglić za period 1. januar – 31. mart 2018. godine;
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Međuopštinske radne grupe za upravlјanje
komunalnim otpadom za 2017. godinu;
13. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog
odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;
14. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog
odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
15. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog
odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;
16. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog
odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
17. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog
odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog
odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac;
18. Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija
i radu udruženja u oblasti kulture u 2017. godini;
19. Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na terito-
riji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini;
20. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac
u 2017. godini;
b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Opštine Bački Petrovac za period 01.01. - 31.12.2017. godine;
v.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o konsolidovanom Završnom računu
Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
21. Odbornička pitanja.

Pošto iz formalno-pravnih razloga nije prihvaćen predlog odbornika SO-e Spasoje
Prodanova, da se 20. tačka iz predloženog dnevnog reda razmatra kao 1. tačka, usledilo je utvrđivanje dnevnog reda. Isti je utvrđen sa 21 glasom „ZA“.
Zapisnik sa XVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana 19.03.2018. godine usvojen je bez primedbi, takođe sa 21 glasom „ZA“.
Nakon detalјnijih uvodnih obrazlaganja zamenice predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić Ane Krajnović i predsednice Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin i k.o. Bački Petrovac Marije Đuriš, vođena je duža rasprava o Izveštajima o sprovođenju postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić, k.o. Kulpin i k.o. Bački Petrovac, u kojoj su učestvovali odbornici Spasoje Prodanov, Dragica Pejković i Pavel Marčok. Na kraju rasprave navedeni Izveštaji su usvojeni sa 24 glasa „ZA“.
Pošto je na kratko vreme predsedavanje sednicom Skupštine preuzela Ana Huđanova, zamenica predsednika SO-e Bački Petrovac, kratko uvodno obrazloženje u vezi druge tačke dnevnog reda je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. U raspravi povodom iste je učestvovao odbornik Pavel Marčok. Revidirana Odluka o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Kiparska Republika je doneta sa 24 glasa „ZA“.
Povodom treće tačke dnevnog reda, uvodno obrazloženje je dao rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš. U opsežnoj raspravi povodom ove tačke dnevnog reda učestvovali su odbornici: Branislav Kelečević, Ana Leginjova, Spasoje Prodanov, Pavel Marčok i Ondrej Fekete. Pojašnjenja predloga Odluke te odgovore na postavlјena pitanja su dali: Ondrej Bovđiš, Srđan Simić, Duško Ilić, Predrag Bojanić i Ljubomir Kabić. Pošto amandman na predlog Odluke koji je predložen od strane odbornika Pavela Marčoka glasanjem odbornika nije usvojen, odbornici su sa 16 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „UZDRŽAN“ doneli Odluku o komunalnim delatnostima.
Usledila je pauza u radu Skupštine u periodu od 17,46 do 18,17 časova.
U nastavku sednice Skupštine, nakon uvodnog obrazlaganja koje je dato od strane Ondreja Bovđiša i rasprave, u kojoj su učestvovali odbornici Zdeno Đivjak i Spasoje Prodanov, sa 20 glasova „ZA“, doneta je Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka.
Uz kratka uvodna obrazlaganja predsednika SO-e Jana Šulјana odnosno Ondreja Bovđiša, bez rasprava, sa 19 glasova „ZA“ doneta je Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika odnosno sa 22 glasa „ZA“ - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Bez uvodnih obrazlaganja i rasprave doneta je Odluka o trećim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac; Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac.
Izveštaj o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2017. godinu (prvi krug) i Izveštaj o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2017. godinu (drugi krug) usvojeni su sa 23 glasa „ZA“, bez rasprave.
Pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci je dao kratka uvodna obrazloženja u vezi 11. tačke dnevnog reda. U raspravi povodom ove tačke je učestvovao odbornik Spasoje Prodanov a odgovore na postavlјena pitanja i pojašnjenja je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. Na kraju rasprave Izveštaj o vraćanju sredstava samodoprinosa građanima naselјenih mesta Bački Petrovac, Gložan, Kulpin i Maglić za period 1. januar – 31. mart 2018. godine je usvojen sa 25 glasova „ZA“.
Bez dodatnih obrazlaganja i rasprave, odbornici su usvojili Izveštaj o radu Međuopštinske radne grupe za upravlјanje komunalnim otpadom za 2017. godinu.
Nakon kratkog uvodnog obrazlaganja predsednika SO-e Jana Šulјana, prezentacije Mišlјenja i predloga Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose SO-e Bački Petrovac i predloga kandidata (predstavnika lokalne samouprave) i mišlјenja o predloženim kandidatima (predstavnicima lokalne samouprave) Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, odbornici su bez rasprava (izuzev tačke 16, gde su u kratkoj raspravi učestvovali odbornici Pavel Marčok i Zdeno Đivjak) doneli: Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac (zbog isteka mandata na koji su imenovani); Rešenje o imenovanju novih članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac; Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić (zbog isteka mandata na koji su imenovani); Rešenja o imenovanju novih članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić; Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan (zbog isteka mandata na koji su imenovani); Rešenje o imenovanju novih članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan; Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin (zbog isteka mandata na koji su imenovani); Rešenje o imenovanju novih članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin; Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac (zbog isteka mandata na koji su imenovani) i Rešenje o imenovanju novih članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac.
Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2017. godini i Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini su primlјene k znanju bez dodatnih pitanja i rasprave.
Povodom 20. tačke dnevnog reda bez dodatnih uvodnih obrazlaganja otvorena je objedinjena rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici Spasoje Prodanov i Dragana Pejković. Završnu reč je u vezi istih dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Na kraju rasprave: sa 24 glasa „ZA“, usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2017. godini; sa 25 glasova „ZA“ je usvojen Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Opštine Bački Petrovac za period 01.01. - 31.12.2017. godine i sa 24 glasa „ZA“ je doneta Odluka o konsolidovanom Završnom računu
Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.
Pod tačkom 21.: „Odbornička pitanja“ – odbornička pitanja, predloge i pozive građanima su dali odbornici: Jan Šulјan, Ondrej Fekete, Pavel Marčok, Spasoje Prodanov i Ana Huđanova.
Ovom tačkom je XIX sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaklјučena u 19,19 časova.

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика