65. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 16.05.2022. godine održana je 65. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.
Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I   R E D

 

1.      Razmatranje predloga te donošenje Odluke o raspisivanju  javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Bački Petrovac sa tekstom Javnog Konkursa.

 

2.    Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-solidarna pomoć Oš Jan Čajak

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: Odluku o raspisivanju  javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Bački Petrovac sa tekstom Javnog Konkursa

 

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo:

  Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 37/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 120.000,00 dinara, za povećavanje pozicije 139/0, program 09 – Osnovno obrazovanje, programska aktivnost: 2003-0001 – Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti (4144  -  pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članovima uže porodice i druge pomoći zaposlenom) za iznos od 120.000,00 dinara, radi isplate solidarne pomoći u OŠ Jan Čajak u Bačkom Petrovcu.;

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика