73. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 15.07.2022. godine održana je 73. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I   R E D

 

 

1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije-manifestacije.

2. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi sredsetava tekuće budžetske rezerve-manifestacije

3. Razmatranje o obrazovanju saveta za migracije opštine Bački Petrovac

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: 

R E Š E Nј E

O PROMENI  APROPRIJACIJE

 

       Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 – Opštinska uprava, program 3 – Lokalni i ekonomski razvoj, izvor finansiranja 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, menja se na sledeći način:

 

- umanjuje se pozicija 83, Program 3 – Lokalni i ekonomski razvoj, Programska aktivnost: 1501-0001 – Unapređenje privrednog i ekonomskog ambijenta, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge (4249 – ostale specijalizovane usluge), za iznos od 1.200.000,00 dinara, izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

 

- povećava se pozicija 126, Program 13 – Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0002 – Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge (4242-usluge obrazovanja, kulture i sporta) za iznos od 1.200.000,00 dinara, izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

 

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

 

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

 

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: 

R E Š E Nј E

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 37/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 2.500.000,00 dinara, za povećanje pozicije pozicija 126, Program 13 – Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0002 – Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge (4242-usluge obrazovanja, kulture i sporta) za iznos od 2.500.000,00 dinara za obezbeđivanje sredstava za manifestacije.

 

2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju  Opštinske uprave Bački Petrovac.

 

3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: 

 

R E Š E Nј E

O OBRAZOVANјU SAVETA ZA MIGRACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

I

 

Obrazuje se Savet za migracije Opštine Bački Petrovac (u dalјem tekstu Savet) radi obavlјanja savetodavnih poslova u vezi sa upravlјanjem migracijama na teritoriji Opštine Bački Petrovac u sledećem sastavu:

 

1. Jasna Šproh, predsednica Opštine Bački Petrovac – predsednik; 

2. Bilјana Drakulić, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački petrovac – član;

3. Vukašin Ivanišević, načelnik Policijske stanice u Bačkom Petrovcu – član;

4. Mirjana Vidaković, predstavnica Nacionalne službe za zapošlјavanje – član;

5. dr Jan Šulјan, predstavnik Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa Bački Petrovac – član;

6. Rastislav Labat, predstavnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;

7. Đorđe Lukač, poverenik za izbeglice i migracije – član.

 

II

 

Stupanjem na snagu ovog rešenja prestaju da važe rešenja Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-04/172-10-2022 od 11.02.2022. godine. 

 

III

 

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.  

 

O b r a z l o ž e nj e

 

U članu 12. Zakona o upravlјanju migracijama stoji:

„Radi obavlјanja savetodavnih poslova u vezi sa upravlјanjem migracijama na teritoriji autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, nadležni organ u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave obrazuje pokrajinski, odnosno lokalni savet za migracije (u dalјem tekstu: Savet za migracije).

Savet za migracije obavlјa poslove koji se odnose na: praćenje i izveštavanje Komesarijata o migracijama na teritoriji autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave; predlaganje programa, mera i planova aktivnosti koje treba preduzeti radi efikasnog upravlјanja migracijama na njihovim teritorijama; druge poslove u oblasti upravlјanja migracijama, u skladu sa zakonom. 

Savet za migracije, čiji se sastav uređuje aktom o njegovom obrazovanju, po pravilu čine predstavnici izvršnog organa jedinice lokalne samouprave (predsednik opštine/gradonačelnik ili član opštinskog/gradskog veća), centra za socijalni rad, policijske uprave, službe za zapošlјavanje, poverenik i predstavnik opštinske, odnosno gradske uprave.

Nadležni organ u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave koji obrazuje Savet za migracije može odlučiti da u njegovom radu, pored predstavnika navedenih u stavu 3. ovog člana, učestvuju i predstavnici ustanova nadležnih za poslove zdravlјa i obrazovanja, predstavnik udruženja za pitanja od značaja za oblast migracija i druga lica koja obavlјaju poslove od značaja za upravlјanje migracijama na teritoriji za koju je nadležan. 

Savet za migracije, na zahtev Komesarijata, dostavlјa Komesarijatu izveštaj o preduzetim merama i drugim pitanjima iz oblasti upravlјanja migracijama na teritoriji za koju je osnovan.“

Imajući u vidu napred navedeno, kao i izmene na funkcijama Opštine Bački Petrovac, do kojih je došlo nakon održanih lokalnih izbora 2020. godine, nastupila je potreba za novim izmenama rešenja o obrazovanju Saveta za migracije. 

S obzirom da su izmene rešenja o obrazovanju Saveta za migracije vršene već dva puta, zaklјučeno je da je celishodno doneti novo rešenje o obrazovanju Saveta za migracije, stoga je odlučeno kao u dispozitivu ovog rešenja.  

 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Ovo rešenje je konačno i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavlјanja rešenja.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика