Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 14.07.2022. godine održana je 72. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 11,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović,Bojana Ilišević , Mihal Hatala,Gavera Govorčin i Ondrej Bovđiš.
Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.


Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sa dopunom sledeći:

1. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja JKP“Komunalac za 2021 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog.
2. Razmatranje predloga plana i programa rada i predloga finansijskog plana za 2023. godinu sa projekcijama pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo „Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu.
3. Razmatranje predloga plana i progrma rada i finansijskog plana za 2023. godinu Biblioteke“ Štefan Hmola“ Bački Petrovac.
4. Razmatranje nacrta te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća“Komunalac“ Bački Petrovac.
5. Razmatranje predloga te donošenje izmene programa korišćenja srestava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac za 2022.godinu.
6. Razmatranje predloga te donošenje izmene Javnog poziva za građane opštine Bački Petrovac za kupovinu bicikala.
7. Razmatranje obaveštenja i predloga za davanje saglasnosti na dopunu preliminarn i dopunu predloga konačne liste građana koji su podneli prijave na raspisan Javni poziv za građane opštine Bački Petrovac za sufinansiranje nabvke bicikala, te donošenje zaklјučka povodom istog.
8. Razmatranje Zahteva za saglasnost osnivača za raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa za mesto direktora pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo-„Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom istog.
9. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o utvrđivanju godišnjeg odmora Načelnice Opštinske uprave;
10. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije-adaptacija dela kulturnog centra.
11. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije-kućica za manifestacije
12. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije-sredstva od ministarstva kulture.
13. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije- sredstva od ministarstva kulture 1.
14. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije-sredstva od sekretarijata za kulturu.
15. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije-sredstva od sekretarijata za kulturu 1.
16. Razmatranje izmene i dopune plana Javnih nabavki, te donošenje zaklјučka povodom istog.
17. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o raspisivanju javni konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na teritoriji opštine Bački Petrovac sa tekstom javnog konkursa;
18. Razmatranje Rešenja o promeni aproprijacije-Manifestacije;
19. Razmatranje Rešenja o povećanju aproprijacije-sredstva od sekretarijata za kulturu;
20. Pitanja i predlozi;

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Javnog komunalnog preduzeća“Komunalac“Bački Petrovac za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a Plan i program rada i Finansijski plan pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo „Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu za 2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 4.tačke dnevnog reda donet je Zaklјučk , kojim se U t v r đ u j e predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća“Komunalac“ Bački Petrovac, te se prosleđuje Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5 tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac jednoglasno je donelo


I Z M E N U
PROGRAMA KORIŠĆENјA
SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2022.GODINU
I

 

Izmenom Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac za 2022.godinu (u dalјem tekstu: Izmena Programa) vrši se izmena iznosa sredstava planiranih za aktivnosti koje se tokom 2022.godine planiraju u oblasti zaštite i unapređenja zaštite životne sredine, u sledećim tačkama:

U tačci 1. stav 2. alineja 1. menja se i glasi:
„-prihodi iz budžeta opštine Bački Petrovac ……………..7.200.000,00 dinara
___________________
UKUPNO: 7.200.000,00 dinara“

 

U tačci 2. podtačci 1. alineja 6. zamenjuje se novom alinejom koja glasi:
„-podsticaj za nabavku ekološki prihvatlјivih prevoznih srestava:
bicikala……………….(konto 4651)……………………..2.700.000,00 dinara“

II
Izmena Programa objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Povodom 6. tačke dnevnog reda Opštinsko veće jednoglasno je donelo:


I Z M E N U
JAVNOG POZIVA ZA GRAĐANE OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA KUPOVINU BICIKALA


U Javnom pozivu za građane opštine Bački Petrovac za kupovinu bicikala broj 016-1/144-2022 od dana 30.05.2022.godine vrši se sledeća izmena:

U Odelјku II iznos od:“ 1.000.000,00 dinara“ zamenjuje se iznosom:“2.700.000,00 dinara.“

U svemu ostalom Javni poziv se ne menja.
Povodom 7.tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se d a j e saglasnost za donošenje dopune preliminarne i dopune predloga konačne liste građana koji su podneli prijave na raspisani Javni poziv za građane Opštine Bački Petrovac za sufinansiranje nabavke bicikala.

Povodom 8.tačke dnevnog reda doneto je Zaklјuč kojim se d a j e saglasnost za raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa za mesto direktora pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo-„Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu
Povodom 9. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje Jaroslavi Čanji Jević, postavlјenoj na položaj načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, utvrđuje se godišnji odmor za 2022. godinu u trajanju od 33 radna dana.
Imenovana će prvi deo godišnjeg odmora za 2022 godinu koristiti u periodu od: 18.07.2022. godine do 29.07.2022. godine.Drugi deo godišnjeg odmora za 2022 godinu imenovana će iskoristiti do 30. juna 2023. godine.Imenovana ima pravo na naknadu zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora u visini zarade koju bi ostvario za mesec u kojem koristi godišnji odmor.
Povodom 10. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

1. Na osnovu Rešenja o dodeli sredstava za sufinansiranje programa jedinica lokalnih samouprava koji se sufinansiraju kroz Program Ministarstva – Gradovi u fokusu 2022, broj: 401-01-303/2022-03 od 28.04.2022. godine, donetog od strane Ministarstva kulture i informisanja, povećava se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti (733251 – Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština), Program 13– Razvoj kulture i informisanja, otvara se projekat: 1201-5007 – Adaptacija i investiciono održavanje dela kulturnog centra, otvara se i povećava pozicija: 134/1, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti (5113 – kapitalno održavanje zgrada i objekata) za iznos od 4.740.000,00 dinara.

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku
administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 11 tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

1. Na osnovu Rešenja o dodeli sredstava za sufinansiranje programa jedinica lokalnih samouprava koji se sufinansiraju kroz Program Ministarstva – Gradovi u fokusu 2022, broj: 401-01-303/2022-03 od 28.04.2022. godin, donetog od strane Ministarstva kulture i informisanja, povećava se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti (733251 – Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština), Program 13– Razvoj kulture i informisanja, projekat: 1201-5005 – Nabavka kućica za manifestacije na otvorenom prostoru i povećava pozicija: 133/0, ekonomska klasifikacija 512 – mašine i oprema (5126 – Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport) za iznos od 1.260.000,00 dinara.

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku
administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 12. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

1. Na osnovu Ugovora o sufinanisranju projekta Virtuelna izložba crteža Zuske Medveđove, potpisanog između Ministarstva kulture i informisanja i Muzeja vojvođanskih slovaka dana 17.05.2022. godine, povećava se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti (733156 – Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodine u korist nivoa opština), razdeo 5, glava 05, Program 13– Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, povećava se pozicija: 216/0, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge (4242 – usluge obrazovanja, kulture i sporta) za iznos od 750.000,00 dinara, pozicija: 219/0, ekonomska klasifikacija 512 – mašine i oprema (5122 – kancelarijska oprema) za iznos od 200.000,00 dinara i pozicija: 220/0, ekonomska klasifikacija 515 – nematerijalna imovina (5151 – nematerijalna imovina) za iznos od 50.000,00 dinara.

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku
administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 13. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

1. Na osnovu Ugovora o sufinanisranju projekta Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa slovačke nacionalne manjine, potpisanog između Ministarstva kulture i informisanja i Muzeja vojvođanskih slovaka dana 25.05.2022. godine, otvara se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti (733156 – Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodine u korist nivoa opština), razdeo 5, glava 05, Program 13– Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, povećava se pozicija: 216/0, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge (4242 – usluge obrazovanja, kulture i sporta) za iznos od 400.000,00 dinara.

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku
administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Povodom 14. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

1. Na osnovu Ugovora o dodeli novčanih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za sufinansiranje dela tekućih rashoda i izdataka Muzeja vojvođanskih slovaka u 2022. godini, potpisanog između APV – Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Muzeja vojvođanskih slovaka dana 30.03.2022. godine, otvara se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti (733156 – Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodine u korist nivoa opština), razdeo 5, glava 05, Program 13– Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, povećava se pozicija: 215/0, ekonomska klasifikacija 423 – usluge po ugovoru (4234 – usluge informisanja) za iznos od 380.000,00 dinara i pozicija: 216/0, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge (4242 – usluge obrazovanja, kulture i sporta) za iznos od 120.000,00 dinara, što ukupno iznosi 500.000,00 dinara .

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku
administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 15. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

1. Na osnovu Ugovora o finansiranju – sufinansiranju projekta „Postavlјanje biste Zuske Medveđove u Bačkom Petrovcu“ po konkursu u 2022. godine, potpisanog između APV – Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Muzeja vojvođanskih slovaka dana 03.06.2022. godine, otvara se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti (733252 – Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodine u korist nivoa opština), razdeo 5, glava 05, Program 13– Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, povećava se pozicija: 220/0, ekonomska klasifikacija 515 – nematerijalna imovina (5151 – nematerijalna imovina) za iznos od 500.000,00 dinara.

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku
administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 16. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto


Z A K Lj U Č A K

Vrši se izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2022. godinu, i to:

1. Dodaje se nabavka radova, pozicija 0016 – ADAPTACIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANјE DELA KULTURNOG CENTRA.
Procenjena vrednost bez PDV iznos „3.948.000,00“ dinara.
2. Dodaje se nabavka dobara, pozicija 0017 – NABAVKA KUĆICA ZA MANIFESTACIJE NA OTVORENOM PROSTORU.
Procenjena vrednost bez PDV iznos „1.883.333,00“ dinara.

Povodom 17. tačke dnevnog reda jednoglasnoOpštinsko veće je jednoglasno donelo:


O D L U K U

O RASPISIVANјU JAVNI KONKURSA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENјU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNјE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNјU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENјE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNјE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELjA TOPLOTE NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Član 1


RASPISUJE SE Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na teritoriji opštine Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Javni konkurs).


Član 2


Javni konkurs sprovodi Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, Opštinske uprave, Opštine Bački Petrovac a ocenjivanje pristiglih prijava po raspisanom Javnom pozivu vršiće Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, obrazovana od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.


Član 3


Javni konkurs će se objaviti na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Bački Petrovac.

Povodom 18. tačke dnevnog reda jednoglasno Opštinsko veće je jednoglasno donelo:


R E Š E Nј E
O PROMENI APROPRIJACIJE

Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 – Opštinska uprava, program 1 – Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, izvor finansiranja 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, menja se na sledeći način:

- umanjuje se pozicija 110, Program 1 – Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, Projekat: 1101-5001 – Sanacija objekata doma penzionera – u Magliću i Bačkom Petrovcu, ekonomska klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti, za iznos od 800.000,00 dinara, izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

- povećava se pozicija 126, Program 13 – Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0002 – Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge (4242-usluge obrazovanja, kulture i sporta) za iznos od 800.000,00 dinara, izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 19. tačke dnevnog reda jednoglasno Opštinsko veće je jednoglasno donelo:

R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

1. Na osnovu Ugovora o finanisranju – sufinansiranju projekta „Izložba crteža Zuske Medveđove“ po konkursu u 2022. godini, potpisanog između APV – Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Muzeja vojvođanskih slovaka dana 03.06.2022. godine, povećava se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti (733156 – Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodine u korist nivoa opština), razdeo 5, glava 05, Program 13– Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, povećava se pozicija: 215/0, ekonomska klasifikacija 423 – usluge po ugovoru (4234 – usluge informisanja) za iznos od 250.000,00 dinara.

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku
administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 20. tačke dnevnog reda niko se nije javio za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 12,40 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика