75. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 28.07.2022. godine održana je 75. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilišević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.

Zapisnik je sačinio  Savetnik Rastislav Labat,dipl.prav.

Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a Savetnik Rastislav Labat je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Obaveštenja o produženju roka za podnošenje prijava na raspisani Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije  porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022.godinu, za krajnje korisnike energetske sanacije;

2. Razmatranje predloga, te donošenje Obaveštenja o produženju roka za podnošenje prijava na raspisani Javnog konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

 

3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (nabavka opreme);

4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (manifestacija).

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je objavilo: 

 

O B A V E Š T E Nј E

PRODUŽAVA SE  rok za podnošenje prijava na raspisani Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije  porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022.godinu, za krajnje korisnike energetske sanacije - do dana 05.08.2022.godine do 15,00 časova.

Prijave se predaju lično u Uslužnom centru Opštinske uprave ili preporučeno poštom na adresu:
Opština Bački Petrovac
Odelјenje za privredu, urbanizam,
komunalno-stambene i inspekcijske poslove
ul. Kolarova br. 6.
21 470 Bački Petrovac

 

 grb drzavni mali

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina.
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE

 

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je objavilo: 

 

O B A V E Š T E Nј E

PRODUŽAVA SE  rok za podnošenje prijava na raspisani Javnog konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na teritoriji Opštine Bački Petrovac - do dana 05.08.2022.godine do 15,00 časova.

Prijave se predaju lično u Uslužnom centru Opštinske uprave ili preporučeno poštom na adresu:
Opština Bački Petrovac
Odelјenje za privredu, urbanizam,
komunalno-stambene i inspekcijske poslove
ul. Kolarova br. 6.
21 470 Bački Petrovac

 

 grb drzavni mali

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina.
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE

 

Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: 

 

R E Š E Nј E

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE

 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 37/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 50.000,00 dinara, za povećanje pozicije 108, Program 1 – Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, programska aktivnost: 1101-0005 – Ostvarivanje javnog interesa u održavanju zgrada, ekonomska klasifikacija 512 – mašine i oprema (5122 – Administrativna oprema) za iznos od 50.000,00 dinara za obezbeđivanje sredstava za nabavku opreme.

 

2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju  Opštinske uprave Bački Petrovac.

 

3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Ovo rešenje je konačno i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavlјanja rešenja.

 

Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: 

 

R E Š E Nј E

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE

 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 37/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 700.000,00 dinara, za povećanje pozicije 228, razdeo 5, glava 06, Program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost: 0602-0002 – Funkcionisanje mesnih zajednica, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge (4242-usluge obrazovanja, kulture i sporta) za iznos od 700.000,00 dinara za obezbeđivanje sredstava za manifestacije za MZ Bački Petrovac.

 

2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju  Opštinske uprave Bački Petrovac.

 

3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика