81 . sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

Dana 19.09.2022. godine održana je 81. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilišević, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinio Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.
Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D
1.Razmatranje predloga Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom putem razmene

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo:

ZAKLJUČAK

U t v r đ u j e s e predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom putem razmene i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Za izvestioca na sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac povodom ovog pitanja određuje se pravobranilac opštine Bački petrovac Vladislav Tarnoci.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика