82. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 27.09.2022. godine održana je 82. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I   R E D

   1. Razmatranje izmene i dopune plana Javnih nabavki, te donošenje zaklјučka povodom istog.  

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo:  

Z A K Lj U Č A K

 

Vrši se izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2022. godinu, i to:

 

1. Dodaje se nabavka radova, pozicija 0019 – ADAPTACIJA OBJEKTA OPŠTINSKE UPRAVE U BAČKOM PETROVCU I REKONSTRUKCIJA TERMIČKE IZOLACIJE I MAŠINSKE INSTALACIJE.

Procenjena vrednost bez PDV iznos „17.028.000,00“ dinara.

2. Dodaje se nabavka radova, pozicija 0020 – IZGRADNјA, OPREMANјE I POVEZIVANјE BUNARA B-8/2022 U VODOVODNI SISTEM NASELjA BAČKI PETROVAC.

Procenjena vrednost bez PDV iznos „23.345.434,00“ dinara.

3. Nabavka radova, pozicija 0011 – REALIZACIJA PRVE FAZE REKONSTRUKCIJE OBJEKTA U BAČKOM PETROVCU ZA POTREBE MUZEJA VOJVOĐANSKIH SLOVAKA, menja se procenjena vrednost javne nabavke.

Procenjena vrednost bez PDV iznos „23.432.000,00“ dinara.

4. Nabavka dobara, pozicija 0017 – NABAVKA KUĆICA ZA MANIFESTACIJE NA OTVORENOM PROSTORU, menja se procenjena vrednost javne nabavke.

Procenjena vrednost bez PDV iznos „2.350.000,00“ dinara.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика