88. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 27.12.2022. godine održana je 88. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilišević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.

Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

 Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje Zahteva za davanje saglasnsti na Odluku o kretnom zaduženju JKP“Komunalac“ Bački Petrovac  za nabavku osnovnog za nabavku osnovnog sredstava, te donošenje zaklјučka povodom istog.

2. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije-Vrtić

3. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije-Vrtić 1

4. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije-OU

5. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije-OU-polјoprivrerda

 

 

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: 

 

Z A K Lj U Č A K

 

D a j e   s e   s a g l a s n o s t  na Odluku o kreditnom zaduženju JKP "Komunalac" Bački Petrovac za nabavku osnovnog sredstva (radne mašine ulta i kamiona za odvoženje smeća) za potrebe JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, broj Odluke 504/2022 od dana 12.12.2022. godine.

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: 

 

R E Š E Nј E

O PROMENI  APROPRIJACIJE

 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 01, program 8 – Predškolsko vaspitanje, izvor finansiranja 01 – prihodi iz budžeta, menja se na sledeći način:

 

- umanjuje se pozicija 146, Program 8 – Predškolsko vaspitanje, programska aktivnost: 2002-0002 – Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ekonomska klasifikacija 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodaca (4121 – Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje), za iznos od 100.000,00 dinara, izvor 01 – prihodi iz budžeta.

 

- povećava se pozicija 146, Program 8 – Predškolsko vaspitanje, programska aktivnost: 2002-0002 – Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ekonomska klasifikacija 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodaca (4122 – Doprinosi za zdravstveno osiguranje), za iznos od 100.000,00 dinara, 01 – prihodi iz budžeta.

 

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

 

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

 

Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: 

R E Š E Nј E

O PROMENI  APROPRIJACIJE

 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 01, program 8 – Predškolsko vaspitanje, izvor finansiranja 01 – prihodi iz budžeta, menja se na sledeći način:

 

- umanjuje se pozicija 153, Program 8 – Predškolsko vaspitanje, programska aktivnost: 2002-0002 – Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru (4235 – Stručne usluge), za iznos od 90.000,00 dinara, izvor 01 – prihodi iz budžeta.

 

- povećava se pozicija 152, Program 8 – Predškolsko vaspitanje, programska aktivnost: 2002-0002 – Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ekonomska klasifikacija 422 – Troškovi putovanja (4221 – Troškovi službenih putovanja u zemlјi), za iznos od 90.000,00 dinara, 01 – prihodi iz budžeta.

 

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

 

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

 

Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo:

R E Š E Nј E

O PROMENI  APROPRIJACIJE

 

       Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 – Opštinska uprava, program 3 – Lokalni i ekonomski razvoj, izvor finansiranja 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, menja se na sledeći način:

 

- umanjuje se pozicija 84, Program 3 – Lokalni i ekonomski razvoj, Programska aktivnost: 1501-0001 – Unapređenje privrednog i ekonomskog ambijenta, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti (5114 – Projektno planiranje), za iznos od 70.000,00 dinara, izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

 

- povećava se pozicija 49, Program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost: 0602-0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ekonomska klasifikacija 425 – Tekuće popravke i održavanje (4251- Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata) za iznos od 70.000,00 dinara, izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

 

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

 

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

 

Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo:

R E Š E Nј E

O PROMENI  APROPRIJACIJE

 

       Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 – Opštinska uprava, program 13 – Razvoj kulture i informisanja, izvor finansiranja 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, menja se na sledeći način:

 

- umanjuje se pozicija 129, Program 13 – Razvoj kulture i informisanja, Projekat: 12041-5001 – Realizacija prve faze rekonstrukcije objekta u Bačkom Petrovcu za potrebe Muzeja vojvođanskih slovaka, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti (5113 – Kapitalno održavanje zgrada i objekata), za iznos od 1.200.000,00 dinara, izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

 

- otvara se izvor finansiranja 13 i povećava se pozicija 72, Program 5 – Polјoprivreda i ruralni razvoj, programska aktivnost: 1101-0001 – Podrška za sprovođenje polјoprivredne politike u lokalnoj zajednici, ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge (4246- Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge) za iznos od 1.200.000,00 dinara, izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

 

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

 

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

 

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика