94. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac  

grb-opstine-vesti.pngDana 27.04.2023. godine održana je 94. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Mihal Hatalja, Gavra Govorčin i Bojana Ilišević.
Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavljević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za popunjavanje položaja načelnika i zamenika načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;

2. Razmatranje predloga, te raspisivanje i oglašavanje Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;

3. Razmatranje predloga, te raspisivanje i oglašavanje Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo:

 

R E Š E NJ E

o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka 

za popunjavanje položaja načelnika i zamenika načelnika Opštinske uprave

 Opštine Bački Petrovac

 

I

Obrazuje se Konkursna komisija za sprovođenje izbornog postupka za popunjavanje položaja načelnika i zamenika  načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac (u daljem tekstu: Komisija), u sledećem sastavu:

 

1. Dragica Pejković, dipl.pravnik – predsednik; 

2. Kristina Benka Stojisavljević, dipl. pravnik, sekretar opštinskog veća – član;

3. Daniela Vrškova, saradnik za skupštinske i personalne poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – član.

 

II

Zadatak Komisije je da sprovede izborni postupak za popunjavanje položaja načelnika i zamenika načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, u skladu sa odredbama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, a na osnovu Javnih konkursa za popunjavanje položaja načelnika i zamenika načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac koje oglašava Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac.

 

III

Mandat Komisije prestaje izvršenjem poverenog zadatka.

 

IV

Članovima Komisije pripada naknada za rad u skladu sa Pravilnikom o naknadama i drugim primanjima članova povremenih radnih tela („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 3/2013).

 

V

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je raspisalo i oglasilo

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunjavanje položaja načelnika

 Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac

 

Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je raspisalo i oglasilo

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunjavanje položaja zamenika načelnika

 Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика