96. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 24.05.2023. godine održana je 96. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Mihal Hatalјa, Gavra Govorčin i Bojana Ilišević.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednicu je sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

D N E V N I  R E D

  1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( zgrada OU );
  2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( bunari );
  3. Razmatranje predloga, te zaklјučka kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2023. godinu;
  4. Razmatranje predloga, te donošenje Pravilnika o dopuni pravilnika o uslovima i načinu pružanja podrške za nabavku bicikla kao ekološki prihvatlјivog transporta u 2023. godini.

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo:

 

R E Š E Nј E

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE

1.       Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 39/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 650.000,00 dinara, za povećavanje pozicije 101/0, program 17 – Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori energije, projekat: 0501-5002, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti (5113 - Kapitalno održavanje zgrada i objekata) za iznos od 650.000,00 dinara, dinara za obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta.

2.       O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.

3.    Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo:

R E Š E Nј E

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE

1.Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 39/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 850.000,00 dinara, za povećavanje pozicije 116/0, program 2 – Komunalne delatnosti, projekat: 1102-5005, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti (5112 - Izgradnja zgrada i objekata) za iznos od 850.000,00 dinara, dinara za obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta.

2.O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.

3.Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo:

Z A K Lj U Č A K

 

Vrši se izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2023. godinu, i to:

  1. Nabavka radova, pozicija 0008 – KRPLjENјE UDARNIH RUPA NA LOKALNIM PUTEVIMA I PUTEVIMA PO ULICAMA U NASELjENIM MESTIMA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, menja se procenjena vrednost javne nabavke.

Procenjena vrednost bez PDV iznos „5.000.000,00“ dinara.

Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo

P R A V I L N I K

O DOPUNI PRAVILNIKA

O USLOVIMA I NAČINU PRUŽANјA PODRŠKE ZA NABAVKU BICIKLA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLjIVOG TRANSPORTA U 2023. GODINI

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика