Izveštaj sa 11. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 17.11.2020. godine održana je 11. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Saša Pećkovski i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutni: Srđan Simić i Ondrej Bovđiš.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 9. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 27.10.2020. godine;

1. A)Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2019/2020 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B)Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2020/2021 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. A)Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2019/2020 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B)Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2020/2021 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje Izveštaja stanja bezbednosti saobraćaja u Opštini Bački Petrovac za 2018. i 2019. godinu;
4. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2020. – 30.09.2020. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje predloga Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje predloga i upućivanje Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;
7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga i upućivanje Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu;
9. Razmatranje Zahteva Gimnazije „ Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac broj 241/2-20 od dana 04.11.2020. godine za davanje saglasnosti za zaklјučenje pojedinačnog ugovora sa zaposlenom Anom Medveđ, te donošenje zaklјučka povodom istog;
10. Razmatranje Zahteva OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin broj 215/2020 od dana 16.10.2020. godine za odobrenje sredstava za školskog policajca, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Razmatranje predloga JKP „Progres“ Bački Petrovac broj 628/2020 od dana 06.11.2020. godine za pokretanje stečajnog postupka Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
12. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se prihvata: Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za škollsku 2019/2020 godinu i Godišnji plan rada za školsku 2020/2021 godinu OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje;
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se prihvata: Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za škollsku 2019/2020 godinu i Godišnji plan rada za školsku 2020/2021 godinu OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje;
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj stanja bezbednosti saobraćaja u Opštini Bački petrovac za 2018. i 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje;
Povodom 4. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2020. – 30.09.2020. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Predlog plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2020. godinu – Opštinska uprava Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti uputilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu. Javni poziv i nacrt Odluke objavlјeni su na internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje..
Povodom 8. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti uputilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu. Javni poziv i nacrt Odluke objavlјeni su na internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon kratke diskusije, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac u skladu sa članom 8 stav 2 Protokola o pobolјšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovnim ustanovama i predškolskoj ustanovi na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kao i ustanova kulture, Opštinske uprave i Mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac priznavanjem dodatnih troškova za dolazak i odlazak sa rada broj 016-1/294-2019 od dana 18.11.2019. godine daje saglasnost Gimnaziji „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac za zaklјučenje pojedinačnog ugovora sa zaposlenom Anom Medveđ.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon diskusije, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin za angažovanje školskog policajca. Za realizaciju ovog zaklјučka zaduženo je Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave , donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac nalaže Javnom komunalnom preduzeću „Progres“ Bački Petrovac angažovanje veštaka ekonomsko – finansijske struke za izradu elaborata o finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 11,36 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика