Izveštaj sa 126. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 27.05.2020. godine održana je 126. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I R E D1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

3.
A) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( popravka i održavanje )
B) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( zastupanje i pružanje pravnih usluga )

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneta su sledeća Rešenja:

A)

 

R E Š E NJ E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE

 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 250.000,00 dinara za povećanje pozicije 123/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 1 – Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, programska aktivnost 1101-0005: Ostvarivanje javnog interesa u održavanju zgrada, ek.klasifikacija 425 – tekuće popravke i održavanje, radi obezbeđivanja sredstava za sanaciju krova na stambenoj zgradi u ulici Jana Labata br. 3.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

B)


R E Š E NJ E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 400.000,00 dinara za povećanje pozicije 29/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0004: Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo, ek. klasifikacija 423 – usluge po ugovoru, radi obezbeđivanja sredstava za zastupanje i pružanje pravnih usluga.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика