Izveštaj sa 127. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 12.06.2020. godine održana je 127. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Jan Meleg se nije izjasnio o predloženim tačkama dnevnog reda.

Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle. Zapisnik je sačinila Kristina Benka StojisavLjević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I    R E D1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije
( adaptacija zgrade ambulante u Kulpinu )
2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( adaptacija zgrade ambulante u Kulpinu )
3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( redovno funkcionisanje OU )
4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve
( redovno funkcionisanje izvršnog organa- Predsednik )
5. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( SVD – sistem za grejanje )
6. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( OŠ JMD Gložan - solidarna pomoć )
7. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( Ugovor o nabavci usluga – elementarne nepogode i Plan odbrane )
8. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( dodatni troškovi za odlazak i dolazak sa rada OŠ Kulpin )
9. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( dodatni troškovi za odlazak i dolazak sa rada PU „Včielka“ )
10. Razmatranje predloga, te donošenje Zaključka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2020. godinu.

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je

 

R E Š E Nj E
O POVEĆANjU APROPRIJACIJE

 

1. Na osnovu Ugovora o finansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti „Adaptacija zgrade ambulante u Kulpinu“, potpisanog između Ministarstva rudarstva i energetike i Opštine Bački Petrovac dana 04.06.2020. godine, otvara se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti, program 12 – Zdravstvenjna zaštita, projekat: 1801-01: Adaptacija zgrade ambulante u Kulpinu, povećava se pozicija: 137/0, ekonomska klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti za iznos od 4.003.000,00 dinara.
2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 2. tačke dnevnog reda doneto je

 

R E Š E Nj E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE


1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 350.000,00 dinara za povećanje pozicije 137/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 12 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, Projekta: 1801-01: Adaptacija zgrade ambulante u Kulpinu, ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti (5114-projektno planiranje), za obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 3. tačke dnevnog reda doneto je sledeće:

 

R E Š E Nj E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE


1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 200.000,00 dinara za povećanje pozicije 55/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru, (4237 – 100.000,00 dinara i 4234 – 100.000,00 dinara), za obezbeđivanje sredstava za redovno funkcionisanje lokalne samouprave.

2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 4. tačke dnevnog reda doneto je sledeće:

 

R E Š E Nj E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE


1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 400.000,00 dinara za povećanje pozicije 20/0 u razdelu 2, glava 00 – PREDSEDNIK OPŠTINE, program 16 – Politički sistem lokalne samouprave, programska aktivnost: 0002 – Funkcionisanje izvršnih organa, ek. klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru ( 4237 – 200.000,00 dinara i 4234 – 200.000,00 dinara), za obezbeđivanje sredstava za redovno funkcionisanje izvršnog organa.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 5. tačke dnevnog reda doneto je sledeće:

 

R E Š E Nj E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE


1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 292.000,00 dinara za povećanje pozicije 214/0 u razdelu 5, glava 5.04 – Slovačko vojvođansko pozorište, program 13 – Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture , ek. klasifikacija 425 – Tekuće popravke i održavanje, za obezbeđivanje sredstava za funkcionisanje sistema za grejanje u slučaju nestanka električne energije.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

 

Povodom 6. tačke dnevnog reda doneto je sledeće:

 

R E Š E Nj E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE


1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 75.000,00 dinara za povećanje pozicije 150/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 9 – Osnovno obrazovanje i vaspitanje, programska aktivnost 2002-0001 – Funkcionisanje osnovnih škola, ek. klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti ( 4144 – Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom), radi obezbeđivanja sredstava za isplatu solidarne pomoći za školu OŠ Jozef Marčok Dragutin.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 7. tačke dnevnog reda doneto je sledeće:

 

 

R E Š E Nj E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE


1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 300.000,00 dinara za povećanje pozicije 70/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0014 – Upravljanje u vanrednim situacijama, ek. klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, radi obezbeđivanja sredstava za realizaciju Ugovora o nabavci usluga izrade procene ugroženosti Opštine Bački Petrovac od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i izrada plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i za izradu plana odbrane opštine Bački Petrovac.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 8. tačke dnevnog reda doneto je sledeće:

 

R E Š E Nj E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE


1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 257.000,00 dinara za povećanje pozicije 150/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 9 – Osnovno obrazovanje i vaspitanje, programska aktivnost 2002-0001 – Funkcionisanje osnovnih škola, ek. klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti (4851 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa), radi obezbeđivanja sredstava za isplatu po osnovu zaključenih ugovora o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u školi u Kulpinu priznavanjem dodatnih troškova za dolazak i odlazak sa rada.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

 

Povodom 9. tačke dnevnog reda doneto je sledeće:

 

R E Š E Nj E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE


1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 765.000,00 dinara za povećanje pozicije 170/0 u razdelu 5, glava 5.01 – Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, program 8 – Osnovno obrazovanje i vaspitanje, programska aktivnost 2001-0001 – Funkcionisanje i ostavrivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ek. klasifikacija 485 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, radi obezbeđivanja sredstava za isplatu po osnovu Protokola o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovnim institucijama i predškolskoj ustanovi „VČIELKA“ na teritoriji opštine Bački Petrovac.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 10. tačke dnevnog reda donet je Zaključak, kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2020. godinu, tako što se dodaje nabavka radova pozicija 1.3.8 – ADAPTACIJA ZGRADE AMBULANTE U KULPINU. Procenjena vrednost bez PDV- a u iznosu od „4.833.897,00“ dinara.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика