Izveštaj sa 128. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 18.06.2020. godine održana je 128. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.


Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavljević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I  R E D1. Razmatranje Zahteva „STRUJA“ DOO Novi Sad za davanje saglasnosti za izgradnju elektroenergetskog objekta na parc. br. 7310/21 KO Bački Petrovac čiji je vlasnik Opština Bački Petrovac, te donošenje zaključka povodom istog;

2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o određivanju pravca državnog puta koji prolazi kroz naselja na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost EPS DISTRIBUCIJA – Ogranak Elektrodistribucija Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100, Novi Sad za postavljanje podzemnog 0,4 kV elektroenergetskog voda za poslovni objekat na uglu ulica Masarikova i Maršala Tita na parc. br. 7310/21 KO Bački Petrovac, čiji je vlasnik Opština Bački Petrovac.

Povodom 2. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac utvrđuje predlog Odluke o određivanju pravca državnog puta koji prolazi kroz naselja na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosleđuje ga Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика