Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 29.06.2020. godine održana je 129. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Jan Meleg nije želeo da se izjasni povodom predložene tačke dnevnog reda. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka StojisavLjević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.D N E V N I  R E D1. Razmatranje predloga, te donošenje Zaključka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2020. godinu. ( parterno uređenje - Kulpin, tekuće popravke na održavanju objekta koji koristi Udruženje žena B. Petrovac i sanacija objekta Doma penzionera u B. Petrovcu i Magliću )

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaključak, kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2020. godinu, tako što se dodaje:
- nabavka radova pozicija 1.3.9 – PARTERNO UREĐENjE SA IZRADOM UNUTRAŠNjE SAOBRAĆAJNICE ZA VIŠEPORODIČNE STAMBENE OBJEKTE NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 570/3 I 570/1 KO KULPIN.
Procenjena vrednost bez PDV- a u iznosu od „4.200.000,00“ dinara.
- nabavka radova pozicija 1.3.10 – TEKUĆE POPRAVKE NA ODRŽAVANjU OBJEKTA – UDRUŽENjE ŽENA BAČKI PETROVAC.
Procenjena vrednost bez PDV- a u iznosu od „1.025.000,00“ dinara.
- nabavka radova pozicija 1.3.11 – SANACIJA OBJEKTA DOMA PENZIONERA – U MAGLIĆU I BAČKOM PETROVCU.
Procenjena vrednost bez PDV- a u iznosu od „3.218.300,00“ dinara.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih