Izveštaj sa 130. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 17.07.2020. godine održana je 130. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg i Tatjana Zabunov,. Sa sednice je su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Aleksandar Nakić, Predrag Bojanić i Milan Anušjak.

Zapisnik je vodila Kristina Benka Stojisavljević, master pravnik.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta i rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje Zapisnika sa:
a) 116. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 21.02.2020. godine;
b) 124. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 18.05.2020. godine;
v) 125. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 18.05.2020. godine;
g) 126. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 27.05.2020. godine;
d) 127. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.06.2020. godine;
đ) 128. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 18.06.2020. godine;
e) 129. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 29.06.2020. godine;

1. Razmatranje Zahteva za povećanje broja zaposlenih i finansiranje 6 novih radnih mesta u PU „Včielka“ Bački Petrovac, te donošenje zaključka povodom istog;
2. Razmatranje Zahteva PU „Včielka“ Bački Petrovac za utvrđivanje većeg broja dece u vaspitnim grupama, te donošenje zaključka povodom istog;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
4. Razmatranje Projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije na uličnoj mreži u naseljenom mestu Bački Petrovac, te donošenje zaključka povodom istog;
5. Pitanja i predlozi.

Najpre su usvojeni zapisnici sa 116., 124., 125., 126., 127., 128. i 129. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac uz određene izmene i dopune u zapisnicima sa 116. i 124. sednice, nakon čega se prešlo na razmatranje tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost za povećanje broja zaposlenih za 6 novih radnih mesta u PU „Včielka“ Bački Petrovac i finansiranje istih, i to: 3 vaspitača, 2 medicinske sestre –vaspitači i 1 radnik za održavanje higijene – spremačica. Sredstva za realizaciju ovog zaključka planirana su Odlukom o budžetu Opštine bački petrovac za 2020. godinu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak kojim se usvaja Zahtev PU „Včielka“ Bački Petrovac za utvrđivanje većeg broja dece u vaspitnim grupama br. 215/2020 od 06.07.2020. godine i utvrđuje veći broj dece u vaspitnim grupama PU „Včielka“ Bački Petrovac, u skladu sa navedenim zahtevom.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, bez rasprave, doneto je

 

R E Š E Nj E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE


1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 50.000,00 dinara za povećanje pozicije 199/0 u razdelu 5, glava 5.03 – Biblioteka Štefan Homola, program 13 – Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture , ek. klasifikacija 425 – Tekuće popravke i održavanje (4251 – Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata), za obezbeđivanje sredstava za sanaciju prostorije u Biblioteci „Štefan Homola“.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije na uličnoj mreži u naseljenom mestu Bački Petrovac broj P – 417/2020 od aprila 2020. godine.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javio za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaključio sednicu u 08,31 časova.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика