Izveštaj sa 131. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 31.07.2020. godine održana je 131. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavljević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I  R E D1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( adaptacija zgrade ambulante u Kulpinu )

2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( Radovi na sistemu vakumske kanalizacione mreže u B.Petrovcu )

3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve ( Remont sistema u javnoj eko česmi u Kulpinu )

4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a upotreba sredstava u iznosu 127.000,00 dinara za povećanje pozicije 137/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 12 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, Projekta: 1801-01: Adaptacija zgrade ambulante u Kulpinu, ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti (5113-kapitalno održavanje zgrada i objekata), za obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a upotreba sredstava u iznosu 1.198.000,00 dinara za otvaranje i povećanje pozicije 101/1 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 6 – Zaštita životne sredine, Projekta: 0401-04: Radovi na sistemu vakuumske kanalizacione mreže u Bačkom Petrovcu sa defektažom i sanacijom hidromašinske opreme vakuum stanice I i Sabirno-utisnih vakuumskih jedinica na delu mreže, ek.klasifikacija 425 – Tekuće popravke i održavanje ( 4252 - Tekuće popravke i održavanje opreme za očuvanje životne sredine), radi obezbeđivanja sredstava za remont i sanaciju kanalizacione mreže u Bačkom Petrovcu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a upotreba sredstava u iznosu 179.000,00 dinara za otvaranje i povećanje pozicije 101/1 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 2 – Komunalne delatnosti, Projekta: 1102-03: Remont sistema na javnoj eko česmi u Kulpinu, ek.klasifikacija 425 – Tekuće popravke i održavanje (4251 - Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata), radi obezbeđivanja sredstava za remont sistema na javnoj eko česmi u Kulpinu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneto je sledeće

R E Š E Nj E
o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti Opštine Bački Petrovac

Član 1.

Ovim rešenjem menja se Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti Opštine Bački Petrovac br. 016-4/358-2017 od 03.11.2017. godine. ( u daljem tekstu: Rešenje)

Član 2.

U članu 1. stav 2 Rešenja menja se tačka 3. i glasi:
„ Duško Lukač, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački petrovac, za člana Komisije“

Član 3.
Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика