Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 22.02.2017. godine sazvao 18. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Aleksandar Nakić, Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag i Anušjak Milan.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 17. sednice opštinskog veća
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2016 godinu,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu,
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu,
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2017.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2016.godinu,
6. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,
7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima,
8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za zapošlјavanje za 2017.godinu Opštine Bački Petrovac,
9. Razmatranje i donošenje rešenja o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,
10. Razmatranje Izveštaja o radu i sufinansiranju projekata u oblasti informisanja, u 2016. godini (rezime Izveštaja medijskih kuća sa predlogom Zaklјučka).

Nakon što su članovi Opštinskog veća jednoglasno usvojili zapisnike sa 17. sednice opštinskog veća usvojeni su i Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2016.godinu PU „Včielka“ Bački Petrovac, Izveštaj o radu pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu i utvrđen predlog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2017.godinu i prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim je jednoglasno usvojen i Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2016.godinu . Nakon toga su članovi opštinskog veća utvrdili predlog Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac i predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima,
te prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Jednoglasno je donet Akcioni plan za zapošljavanje za 2017.godinu Opštine Bački Petrovac i Rešenje o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac. Nakon toga je usvojen Izveštaj o radu i sufinansiranju projekata u oblasti informisanja u 2016 godini i prosleđen Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Predsednik opštine Srđan Simić je 18. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 22.februara 2017. godine u 10,45h.