Izveštaj sa 47. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 15.11.2021. godine održana je 47. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odsutni: Jana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: načelnica opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić, rukovodilac odelјenja za privredu,komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač,predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Jan Jovankovič.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 14.10.2021. godine, zapisnika sa 44. (telefonske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 25.10.2021. godine, zapisnika sa 45. (telefonske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 04.11.2021. godine,46(telefonske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 10.11.2021.godine

1. A)Razmatranje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2020/2021 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B) Razmatranje Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2021/2022 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. Razmatranje zahteva Muzeja vojvođanskih Slovaka br:129-9-18/2021,od dana 22.10.2021 za davanje saglasnosti na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta, te donošenje zaklјučka povodom istog;

3. Razmatranje zahteva Muzeja vojvođanskih Slovaka od dana 24.09.2021. za davanje saglasnosti II izmene i dopune Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka, te donošenje zaklјučka povodom istog;

4. Razmatranje zahteva DOO „Gloakvalis“ Gložan za davanje saglasnosti o povećanju cena održavanja javnih površina, atmosferske kanalizacije, deponije, internog otpada, javnih zelenih površina i putnog pojasa te donošenje zaklјučka povodom istog;.

5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o drugom rebalansu Budžeta;

6. Razmatranje predloga i upućivanje Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni odluke o uslovima i postupku subvencionisanja naknade za komunalne usluge;

8. Razmatranje nacrta te utvrđivanje predloga Rešenja o:
A)Razrešenju člana Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac;
B)Imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac;

9. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti.

10. Razmatranje predloga te donošenje Zaklјučka o davanju u zakup prostorija u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac ;

11. Razmatranje zahteva Centra za Soc.rad Opštine Bački Petrovac b roj:551-174/2021 od dana 26.10.2021. za davanje saglasnosti za pokretanje usluge-porodični saradnik, te donošenje zaklјučka povodom istog;

12. Razmatranje predloga te donošenje Programa za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

13. Razmatranje izveštaja o sprovedenim postupku javnog nadmetanja i predloga komisije za sprovođenje postupka otuđenja pokretne stvari-vozila iz svojine opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog.

14. Razmatranje molbe Danice Milošević, vezano za povlastice za plaćanje boravka dece u PU „Včielka“ u Bačkom Petrovcu, te donošenje Zaklјučka povodom istog.

15. Pitanja i predlozi

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana rada za školsku 2020/2021 godinu i Godišnji plana rada za radnu 2021/2022. godinu PU „Včielka“ Bački Petrovac i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim se d a j e s a g l a s n o s t na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u Muzeju vojvođanskih Slovaka, broj 129-9-18/2021 od dana 22.10.2021. godine.

Povodom 3. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac P r i h a t i l o je Zahtev Muzeja vojvođanskih Slovaka od dana 24.10.2021. godine za davanje saglasnosti na II izmene i dopune Statuta, i prosledilo Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.

Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je dalo s a g l a s n o s t na povećanje cena održavanja javnih površina, atmosferske kanalizacije, deponije inertnog otpada, javnih zelenih površina i putnog pojasa, broj 01-09/2021. godine.

Povodom 5. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se U t v r đ u j e predlog Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 6. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti uputilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu. Javni poziv i nacrt Odluke objavlјeni su na internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.

Povodom 7. tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je U t v r d i l o predlog Odluke o uslovima i postupku subvencionisanja naknade za komunalne usluge i prosledilo Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 8. tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je:
A) U t v r d i l o predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora JKP „KOMUNALAC“ Bački Petrovac i prosledilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

B) U t v r d i l o predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „KOMUNALAC“ Bački Petrovac i prosledilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 9.tačke dnevnog reda opštinsko veće Opštine Bački Petrovac d o n e l o je Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti sagrađenu na parceli br.376 k.o. Kulpin prepis posedovnog lista br.2475, kuća, površine 05 a 61 m2 u korist JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, ul.Narodne Revolucije br.5, PIB 101271496, MB 08213232 (u dalјem tekstu: Korisnik) za potrebe reciklažnog centra neopasnog otpada.

Povodom 10. tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je d a l o saglasnost za davanje u zakup prostorija u sastavu poslovne zgrade u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, na parceli br.670, upisana u zknj. uložak br. 5 k.o. Bački Petrovac, koja se nalazi u Bačkom Petrovcu, ul.Maršala Tita br.20, i to sledećih prostorija:
- poslovni prostor br.6 (br.8 po poslovnom planu), površine 15,50 m2 koji se nalazi u prizemlјu poslovne zgrade;
- poslovni prostor br.7 (br.9 po poslovnom planu), površine 12,92 m2, koji se nalazi u prizemlјu poslovne zgrade.
Navedene poslovne prostorije se izdaju u zakup za potrebe obavlјanja bankarske delatnosti, za vreme trajanja zakupa.
Povodom 11. tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac j e d a l o s a g l a s n o s t za pokretanje usluge-porodični saradnik po zahtevu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.

Povodom 12. tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je u s v o j i l o Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu.
Povodom 13. tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je P r i h v a t i l o predlog Komisije za sprovođenje postupka otuđenja pokretne stvari –vozila iz svojine opštine Bački Petrovac i određuje se početna cena za otuđenje putničkog vozila Z A S T A V A K O R A L IN 7b siva svetla metalizirana boja, broj šasije:VX1145A0001103118, br.motora:128A0641609110, zapremina motora:116, benzin 98, godina proizvodnje :2006, datum prve registracije:18.07.2006. godine, za koju je istekla registracija 30.06.2021. godine u iznosu od 35.200,00 dinara.
Povodom 14. tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je dalo s a g l a s n o s t Odelјenju za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove za donošenje Rešenja po zahtevu Milošević Danice iz Bačkog Petrovca ul. Kvetna br. 16. broj 556 od 22.septembra 2021. godine.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 11,00 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика