Izveštaj sa 56. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 31.07.2018. godine održana je 56. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić. Sledeći članovi Veća su bili nedostupni: Karol Verle i Jan Meleg.

Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat putem telefona kontaktirala članove Opštinskog veća, koji su se izjašnjavali povodom predložene tačke dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu.

Pošto članovi Opštinskog veća nisu imali primedbu na predloženi dnevni red, isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vrše izmene i dopune Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu, i to: 1. Dodaje se nabavka usluga pozicija 1.2.16 – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA INDUSTRIJSKE ZONE S2 I S7 U BAČKOM PETROVCU. Procenjena vrednost bez PDV-a iznos „1.083.333,00“ dinara; 2. Nabavka radova, pozicija 1.3.9 – KRPLjENјE UDARNIH RUPA NA LOKALNIM  PUTEVIMA I PUTEVIMA PO ULICAMA U NASELjIMA OPŠTINE BAČKI PETROVAC. Procenjena vrednost bez PDV-a iznos „2.500.000,00“ menja se u „5.000.000,00“; 3. Nabavka radova, pozicija 1.3.20 – OJAČANјE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NA ATARSKIM PUTEVIMA U KO MAGLIĆ, menja se predmet nabavke u „UREĐENјE ATARSKOG PUTA U KO BAČKI PETROVAC“.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика