Izveštaj sa 57. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 08.08.2018. godine održana je 57. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.

Pošto članovi Opštinskog veća nisu imali primedbu na predloženi dnevni red, isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kolim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 – Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 325.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 72 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 9 – Osnovno obrazovanje, radi isplate sudskih poravnanja, ek. klasifikacija 485 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, za obezbeđivanje sredstava za isplatu po presudi Osnovnog suda u Novom Sadu.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика