Izveštaj sa 59. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 10.03.2022. godine održana je 59. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalјa, Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutan: Srđan Stojanović.


Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: Načelnica opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac odelјenja za privredu,urbanizam i komunalno stambembene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je sa dopunom usvojen sledeći

D n e v n i r e d

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 55. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 24.01.2022. godine, zapisnika sa 56. (telefonske/elektronske)sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 31.01.2022. godine, zapisnika sa 57. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 11.02.2022. godine.

1. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
c) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ za 2021. godinu te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje Izveštaja o radu sa pregledom prihoda i rashoda Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje Izveštaja o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o pristupu realizaciji izrade projektno- tehničke dokumentacije za rekonstrukciju bunarskih šahtova i pripadajuće opreme bunara i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselјenim mestima Bački Petrovac i Kulpin- opština Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o pristupu realizaciji radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta u 2022. godini;
9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga srednjoročnog plana Opštine Bački Petrovac 2022-2024;
10. Pitanja i predlozi;

 

Nakon što su Zapisnici sa 55., 56. i 57. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, bez primedbi jednoglasno usvojeni, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojm se
a) P r i h v a t a s e Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bački Petrovac za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
b) P r i h v a t a s e Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.;
Povodom 2. tačke dnevnog reda,Opštinsko veće je donelo Zaklјučak kojim se
a) P r i h v a t a s e Izveštaj o radu i Finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
b) P r i h v a t a s e finansijskog plan Biblioteke „Štefan Homola“ za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
c) P r i h v a t a s e Izveštaj o radu Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. ;
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a s e Izveštaj o radu sa pregledom prihoda i rashoda Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se P r i h v a t a s e Izveštaj o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda je donet Zaklјučak kjim se U s v a j a Izveštaj o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2021. godinu;
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon kraće rasprave donet je Zaklјučak, kojim se U s v a j a Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda donet je Z A K Lj U Č A K kojim se U t v r đ u j e predlog srednjoročnog plana Opštine Bački Petrovac 2022-2024 i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, doneta je


ODLUKU
I


Opština Bački Petrovac pristupa realizaciji izrade projektno- tehničke dokumentacije za rekonstrukciju bunarskih šahtova i pripadajuće opreme bunara i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselјenim mestima Bački Petrovac i Kulpin- opština Bački Petrovac.


II


Utvrđuje se da neophodna sredstva za sopstveno učešće Opštine Bački Petrovac u realizaciji ovog projekta iznose 6.073.200,00 dinara, što predstavlјa 20% od vrednosti projekta i pripadajući PDV. Sopstveno učešće predstavlјa učešće Opštine Bački Petrovac u iznosu od 5.073.200,00 RSD i učešće Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u iznosu od 1.000.000,00 RSD, prenetih iz 2021. godine a odobrenih na konkursu;


III


Ovu odluku objaviti u „Službenom listu opštine Bački Petrovac“.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, opštinsko Veće opštine Bački Petrovac donelo je


ODLUKU
I


Opština Bački Petrovac pristupa realizaciji radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta u 2022. godini radi podizanja funkcionalnosti kanalske mreže u skladu sa uslovima javnog konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.


II


Utvrđuje se da neophodna sredstva za sopstveno učešće Opštine Bački Petrovac u realizaciji ovog projekta iznose 15.700.000,00 dinara.


III


Ovu odluku objaviti u „Službenom listu opštine Bački Petrovac“.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 11,05 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика