Izveštaj sa 60. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 24.03.2022. godine održana je 60. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalјa, Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin, Srđan Stojanović


Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: Načelnica opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac odelјenja za privredu,urbanizam i komunalno stambembene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odelјenja za budžet,finansije i poresku administraciju Milena Nišić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je sa dopunom usvojen sledeći

 

D n e v n i r e d

 

1. a) Razmatranje Izveštaja o radu pozorišta „Slovenske Vojvodinske divadlo“Slovačko Vojvođansko pozorište za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje finansijskog izveštaja pozorišta „Slovenske Vojvodinske divadlo“Slovačko Vojvođansko pozorište za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
c) Razmatranje plana i programa pozorišta „Slovenske Vojvodinske divadlo“Slovačko Vojvođansko pozorište za 2022. godinu te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o Ustupanju na korišćenje na neodređeno vreme Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlјa Bački Petrovac pokretne stvari, putnička vozila u svojini Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće sa okućnicom na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga i donošenje Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2022. godini;
5. Pitanja i predlozi;

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojm se
a) P r i h v a t a s e Izveštaj o radu pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozoriše u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
b) P r i h v a t a s e Finansijski izveštaj pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozoriše u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
c) P r i h v a t a s e Plan i programa rada pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda,Opštinsko veće je jednoglasno donelo:
REŠENјE


I


Ustupaju se na korišćenje na neodređeno vreme Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlјa Bački Petrovac pokretne stvari, putnička vozila u svojini Opštine Bački Petrovac i to:

 

1. Putničko vozilo, marke Fiat Panda 1.0 BSG CITY CROSS, broj šasije: ZFABF5FJ2N3G74767, broj motora:463411623014128 radna zapremina motora: 999(cm3), snaga motora u kW: 51, vrata:5, sedišta:4 , Godina proizvodnje: 2022, boja: PLAVA PASTELNA, Težina:1068 kg

2. Putničko vozilo, marke Fiat Panda 1.0 BSG CITY CROSS, broj šasije: ZFABF5FJ7N3G74747, broj motora:463411623014213 radna zapremina motora: 999(cm3), snaga motora u kW: 51, vrata:5, sedišta:4 , Godina proizvodnje: 2022, boja: PLAVA PASTELNA, Težina:1068 kg


II


Ovlašćuje se predsednica Opštine Bački Petrovac da zaklјuči ugovor o davanju na korišćenje putničkih vozila opisanih u stavu 1. ovog rešenja sa ovlašćenim licem Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ .

 

 

O B R A Z L O Ž E Nј E

 

Opština Bački Petrovac iz donacije pribavila je putnička vozila:
- marke Fiat Panda 1.0 BSG CITY CROSS, broj šasije: ZFABF5FJ2N3G74767, broj motora:463411623014128 radna zapremina motora: 999(cm3), snaga motora u kW: 51, vrata:5, sedišta:4 , Godina proizvodnje: 2022, boja: PLAVA PASTELNA, Težina:1068 kg i
- marke Fiat Panda 1.0 BSG CITY CROSS, broj šasije: ZFABF5FJ7N3G74747, broj motora:463411623014213 radna zapremina motora: 999(cm3), snaga motora u kW: 51, vrata:5, sedišta:4 , Godina proizvodnje: 2022, boja: PLAVA PASTELNA, Težina:1068 kg
Predmetna vozila se ustupaju na korišćenje Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, radi unapređenja rada i funkcionisanja Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa Bački Petrovac kao i radi kvalitetnijeg i efikasnijeg pružanja zdravstvenih usluga građanima Opštine Bački Petrovac.
Bliži uslovi korišćenja predmetnih vozila urediće se ugovorom, koji će zaklјučiti u ime Opštine Bački Petrovac predsednica Opštine Bački Petrovac, shodno članu 12. Odluke o pribavlјanju, korišćenju , upravlјanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac („ Službeni list Opštine Bački Petrovac“ broj 12/2012).
Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneto je sledeće:


R E Š E Nј E


Član 1
OBRAZUJE SE Komisija za sprovođenje postupka propisanog Uredbom o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu i Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u delu koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave (u dalјem tekstu: Komisija)
Član 2

Zadatak Komisije je da sprovede postupak propisan Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće sa okućnicom na teritoriji opštine Bački Petrovac.
Član 3
U komisiju se imenuju:

1.- Jan Pažitnai, dipl. ing. arhitekture- predsednik Komisije,
2.- Danijela Bogdanović, master ekonomije - član Komisije,
3.- Maja Spevak, gimnazija -član Komisije,
4.- Nedelјko Ikač, diplomirani inženjer elektrotehnike- član Komisije,
5.- Mihal Hatalјa, gimnazija- član Komisije.
6- Sonja Đuriš,dipl.analit.zašt.živ.sred- član Komisije.
Član 4
Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja.
Član 5
Ovo Rešenje dostaviti svim članovima komisije i arhivi.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet


OPERATIVNI PLAN
ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC U 2022. GODINI


Operativni plan odbrane od poplava opštine Bački Petrovac sadrži:
1. Uvod i opšti i geografski podaci za teritoriju opštine Bački Petrovac

2. Procene moguće ugroženosti teritorije opštine Bački Petrovac od poplava
2.1. Plan zaštite od poplava od voda I i II reda
2.2. Plan zaštite od poplava od unutrašnjih voda

3. Radovi na izgradnji uličnih odvodnih kanala po naselјenim mestima

4. Rukovođenje i angažovanje pravnih lica i materijalno - tehničkih sredstava na odbrani od poplava 
5. Finansiranje
6. Način uzbunjivanja i obaveštavanja
1. UVOD I OPŠTI I GEOGRAFSKI PODACI ZA TERITORIJU OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu se donosi u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/18), Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS“ broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-i dr zakon), Uredbom o utvrđivanju opšteg plana za odbranu od poplava („Službeni glasnik RS“ broj 18/19) i Naredbom o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2022. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 123/21) a u cilјu blagovremenog preduzimanja preventivnih mera i pripreme za sprovođenje operativnih mera odbrane od poplava.
Predmetnim planom će se definisati kriterijumi za proglašavanje odbrane od poplava, imena rukovodilaca i nazivi subjekata odbrane od poplava, kao i način uzbunjivanja i obaveštavanja građana na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Opština Bački Petrovac se, obzirom na geomorfološki tip zemlјišta, nalazi na lesnoj terasi, lesnoj zaravni i aluvijalnoj ravni. Prosečna nadmorska visina iznosi 85 m s tim, da pojedini delovi Opštine (kote) se nalaze i na 90 mnv (naselјeno mesto Kulpin) a pojedini delovi se nalaze na 77 mnv (aluvijalna ravan kod reke Dunav). Tip zemlјišta je černozem prosečne deblјine 50 cm. Ispod černozeme se nalazi sloj žute zemlјe - lesa, odnosno gline. U Opštini se nalaze četiri naselјena mesta: Bački Petrovac (u kojem je i administrativni i kulturni centar Opštine), Kulpin, Gložan i Maglić. Broj stanovnika Opštine je oko 13.500. Putna mreža u Opštini je dobro razvijena i čine je asfaltirani putevi magistralnog, regionalnog i lokalnog značaja. Po svim naselјenim mestima su ulični putevi sa asfaltiranim kolovozom. Veća mesta, odnosno Opštine, sa kojima je povezana saobraćajnicama su: prema istoku - Novi Sad (udalјen 24 km) i prema zapadu Bačka Palanka (udalјena 25 km). Vrbas je prema severu udalјen 42 km. Površina Opštine Bački Petrovac je 158 km². Na jugu protiče reka Dunav, koja čini prirodnu granicu sa Opštinom Beočin.

2. PROCENE MOGUĆE UGROŽENOSTI TERITORIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC OD POPLAVA
Na teritoriji Opštine Bački Petrovac poslednjih 50 godina nisu zabeležene poplave spolјnim ili unutrašnjim vodama. Poslednja poplava, koja je zadesila teritoriju Opštine Bački Petrovac se dogodila 1965. godine, kada je došlo do plavlјenja atara naselјenog mesta Gložan spolјnim vodama I reda - reke Dunav.
Zbog karakterističnog, blago valovitog terena Opštine Bački Petrovac, plavlјenje pojedinih delova melioracionog područja unutrašnjim vodama postoji i danas. No, ono je redukovano iskopavanjem melioracionih kanala za prijem i odvođenje viška atmosferske i podzemne vode sa polјoprivrednog zemlјišta u veće recipijente, odnosno u hidrosistem Kanala DTD, kao i u samu reku Dunav. Kanali su iskopani po katastarskim opštinama.
Reka Dunav i iskopani kanali hidrosistema DTD su oivičeni vodnim objektima za sprečavanje štetnog dejstva voda - nasipima takve visine, da je plavlјenje teritorije Opštine Bački Petrovac male verovatnoće. Slabe tačke na predmetnim vodnim objektima predstavlјaju ušća ulivanja kanala za odvođenje unutrašnjih voda iz naselјenih mesta i melioracionog područja.

2.1. PLAN ZAŠTITE OD POPLAVA OD VODA I I II REDA
Za vode I reda, koje postoje na teritoriji Opštine Bački Petrovac (reka Dunav i kanali hidrosistema DTD: Bački Petrovac - Karavukovo i Novi Sad - Savino Selo), Operativni plan odbrane od poplava izrađuje nadležno vodoprivredno preduzeće.
Na teritoriji Opštine Bački Petrovac ne postoje vode II reda u smislu Zakona o vodama.

2.2. PLAN ZAŠTITE OD POPLAVA OD UNUTRAŠNјIH VODA
U unutrašnje vode spadaju suvišne atmosferske i podzemne vode.
Opština Bački Petrovac ima hidrografski karakterističan položaj - leži na hidrografskom čvoru sistema Dunav - Tisa - Dunav, sa južne strane je ograničena kanalom Bački Petrovac - Karavukovo a sa severo - istočne strane takozvanim Malim kanalom Bački Petrovac - Savino Selo. Tako se Bački Petrovac praktično nalazi na poluostrvu, što ima znatnog uticaja na visinu podzemnih voda u celom naselјu.
Iako naizgled površina Opštine izgleda ravna, ipak nije tako, o čemu svedoče početne terenske kote različitih apsolutnih visina. Prosečna nadmorska visina naselјa iznosi 85 m, dok se apsolutna visina pojedinih delova razlikuje i za 2 - 3 m, što ceo teren čini umereno valovitim i, uz relativno gustu naselјenost, predstavlјa ogroman problem pri rešavanju odvođenja atmosferske vode.
Prema izgrađenosti se Bački Petrovac takođe razlikuje od većine Vojvođanskih naselјa. Naselјe se u dalјoj prošlosti razvijalo stihijski, i ovakav razvoj je u nasleđe ostavilo postojanje starog jezgra - centra naselјa sa uzanim, zbijenim i krivudavim uličicama, mestimično slepim a zatim malim stambenim četvrtima, koje su veoma često okružene sa ulicama sa višom nadmorskom visinom i tako predstavlјaju korito za plavlјene podzemne vode. Kod ostalih naselјa Opštine ovaj problem nije toliko izražen, ali sama konfiguracija terena u pojedinim ulicama takođe predstavlјa problem kod formiranja slivova.
Problemi, nastali usled navedenih činilaca, su se do sada samo povremeno javlјali i to u većim vremenskim razmacima. Povremeno je dolazilo do povišenja nivoa podzemnih voda, što je zavisilo kako od količine padavina, tako i od visine nivoa vode u kanalima DTD, odnosno visine nivoa podzemnih voda. Takođe je, usled povećane izgradnje, došlo do povećanja potrošnje pitke vode iz bunara veće dubine, a koja je ostajala preko gusto napravlјenih septičkih jama u nivou podzemnih voda. Stariji građani pamte visoke podzemne vode krajem 30 - ih i početkom 40 - ih godina, kada je više delova naselјa bilo poplavlјeno.

BAČKI PETROVAC
Odvođenje površinskih voda u naselјenom mestu Bački Petrovac je zbog konfiguracije terena, kao i složene mreže ulica, podelјeno na više slivova. Samo naselјe se prilikom rešavanja ovih problema deli na dva dela: deo naselјa istočno od kanala Begej i deo naselјa zapadno od kanala Begej. Shodno tome su i sami slivovi formirani prema samoj konfiguraciji terena, kao i blizini recipijenta.
a) Sliv kanala Begej
Za ovaj sliv se vezuju sve ulice, koje gravitiraju prema kanalu Begej, ili se nalaze u
blizini trase ovog kanala. Konkretno, isto se odnosi na sve ulice, koje se ukrštaju sa
ulicama Generala Štefanika, Narodne revolucije i JNA, kao i A, B i C blok, koji se
preko ulica Janka Čmelika, Lenjinove i Maksima Gorkog, delimično cevovodom,
odnosno otvorenim kanalima sliva u kanal Begej.

b) Sliv Jame pored Lesika

Za ovaj sliv se vezuju sve ulice, koje se ukrštaju sa Jarmočnom ulicom, kao i deo
ulice Kosovske, koja preko kanala, koji iza zgrada solidarnosti odvodi višak
atmosferske vode prema navedenom recipijentu.

v) Sliv Jame u ulici Pavla Đugu

Za ovaj sliv su vezane ulice, koje se ukrštaju sa ulicom Partizanskom, kao i ulica
Pavla Đugu, koje sistemom kanal sprovode višak atmosferske vode u ovaj recipijent.

g) Sliv Kulpinske Jame

Pošto je ovo recipijent, čiji nivo vode ima uticaj na nivo podzemne vode u većem
delu naselјa, koji gravitira prema njemu, isti je nedavno povezan sa Kanalom DTD, te
se na taj način reguliše nivo vode u recipijentu. Kulpinske Jame služe kao
recipijent za veći broj ulica, kao što su Kulpinska, Martina Hrubika, Kukučinova,
Jana Husa, Komenskog, kao i deo ulice Janka Jesenskog, preko koje se vrši povezivanje.

d) Ostalo

Od ulica, koje nisu obuhvaćene navedenim slivovima je potrebno još napomenuti
ulice Janka Kralјa i ulicu Detvansku iz kojih je, kao i iz bašti, koje se nalaze između
njih, vodu potrebno odvesti kanalom, koji se nalazi iza bašti leve strane ulice
Kulpinske a polazi od ulice Đetvanske, prema meliracionom kanalu u ataru Kulpina.
U svim ostalim ulicama, koje nisu opisane u navedenim slivovima, kanali služe kao
odcedni i nisu povezani sa navedenim slivovima.

U tekućoj godini, osim redovnih radova na održavanju postojeće kanalske mreže u okviru naselјa, koje podrazumeva čišćenje postojećih kanala i zacevlјenih delova u saradnji sa JKP „Komunalac“, planiramo i nastavak projekta putem javnih radova na uređenju (oblaganju) postojećih kanala betonskim kanaletama. Radovi bi se izvodili u saradnji sa Mesnom zajednicom Bački Petrovac a radilo bi se na oblaganju kanala u A i B bloku u Bačkom Petrovcu i to počev sa ulicom Lipovom i Ive Lole Ribara sa priklјučenjem na cevovod u ulici Čmelikovoj. Takođe se planira uređenje atmosferskog kanala u ulici Oktobarske revolucije u Bačkom Petrovcu, u kojoj, prilikom obilnijih padavina, dolazi do ugrožavanja objekata atmosferskom vodom. Osim navedenog, planira se zacevlјenje kanala u ulici Janka Jesenskog, koji, zbog blizine kolovoza, ugrožava odvijanje saobraćaja u ulici.

Takođe, pošto je u Bačkom Petrovcu u toku komasacija, predviđene su aktivnosti na uređenju atmosferskih, odnosno melioracionih kanala, koji bi u punoj meri rešili sve probleme, vezane sa plavlјenjem polјoprivrednog zemlјišta u katastarskoj oblasti Bačkog Petrovca.

KULPIN

Naselјe Kulpin je u prethodnom periodu imalo najmanje problema sa odvođenjem atmosferske vode. Ipak, i pored toga je neophodno definisati slivove i planirati aktivnosti na povezivanju postojećih, kao i iskopu novih (zatrpanih) uličnih kanala i povezivanju istih sa recipijentima. Prema recipijentima u naselјenom mestu Kulpin su evidirani sledeći slivovi:

a) Panski garad

Na navedeni kanal, koji se prostire duž kompletne severne strane naselјa je
potrebno povezati većinu ulica, koje se nalaze sa ove strane naselјa. Od recipijenta
u ovom delu naselјa je potrebno još pomenuti Jašovu jamu, koja se nalazi pored ulica
Školske i Ledine, a koju bi u budućnosti takođe bilo potrebno povezati sa Panskim
garadom.
Najveći problem u ovom delu naselјa predstavlјa ulica Put slobode, kao i deo ulice
Prvomajske, koje se u ovom delu jednim delom nalaze u udublјenju, iz koga je jedino
sistemom prepumpavanja moguće odvesti vodu.

b) Depresije pored ulice Čmelikove

Na ovoj lokaciji se nalaze dva udublјenja, prema kojima gravitira veći deo ulice
Masarikove i Ive Lole Ribara, kao i ulice Čmelikove.

v) Žigove jame

Iako se ova depresija već duže vreme zatrpava građevinskim šutom, ipak još uvek
može da posluži i kao recipijent kanalima u ulici Nušićevoj, Republičkoj i
Fruškogorskoj.

g) Depresija u bezimenoj ulici „Špor“

Ova depresija, iako trenutno služi samo za prihvat vode iz dela ulice Maršala Tita
i Masarikove, povezivanjem adekvatnim kanalima, kao i izradom cevovoda ispod
kolovoza, može poslužiti i za prihvat vode iz ulice Kolarove tj. terena ispred
kapele a koji se, posle svakih obilnih padavina, nađe delimično poplavlјen.

d) Ostalo

Sve preostale ulice, koje nisu navedene u gornjem tekstu, gravitiraju većinom prema
ataru oko naselјa i kao takve, nisu problematične za odvođenje viška atmosferskih
padavina.

Iako je naselјe Kulpin u prethodnom periodu imalo najmanje problema sa odvođenjem atmosferske vode, ipak se planiraju aktivnosti na povezivanju postojećih, kao i iskopu novih (zatrpanih) uličnih kanala i povezivanje istih sa recipijentima. Isto bi se izvelo u okviru projekta Javnih radova.
U okviru komasacije se planiraju i radovi na uređenju atmosferskih, odnosno melioracionih kanala.

MAGLIĆ

U naselјenom mestu Maglić, u kome je nedavno izvršen postupak komasacije zemlјišta, u okviru koga je izvršeno i uređenje melioracionih kanala u ataru, kao i odvođenje atmosferske vode sa terena oko naselјa, je potrebno izvršiti povezivanje uličnih kanala u naselјu sa melioracionim kanalima, koji se nalaze oko celog naselјa.

Prilikom formiranja slivova u celom naselјu je najpogodnije izvršiti povezivanje ulica preko poprečnih, koje su upravne na ulicu Ive Lole Ribara tako, da bi se odvođenje vode vršilo preko ulica Bore Prodanovića, Svetozara Markovića, Maršala Tita i Ćirpanove na levu i desnu stranu gledano u pravcu ulice Ive Lole Ribara. Višak atmosferske vode bi se na kraju ulica upućivao na obimne glavne odvodne kanale i putem njih u kanal DTD.

Od ostalih recipijenta su tu još i depresija „Topolik“ sa severne i jezero u ulici Sime Šolaje sa južne strane naselјa, koje su takođe povezane sa obimnim kanalima.

GLOŽAN

Odvođenje viška atmosferske vode u naselјenom mestu Gložan se takođe vrši putem već definisanih slivova, većim delom u odvodne kanale oko naselјa prema ritu i to na sledeći način:

a) Sliv 1.

Pod ovim slivom se smatraju kanali u ulicama, koji gravitiraju prema ulici
Masarikovoj. U navedenoj ulici sa leve strane (gledano iz pravca Bačkog Petrovca)
postoji već formiran atmosferski kanal dovolјne zapremine i pod odgovarajućim
padom prema izlazu iz naselјa (u pravcu prema benzinskoj pumpi) gde se uliva u kanal,
koji vodi oko naselјa i preuzima vodu, koju odvodi (ispod magistralnog puta) prema
melioracionim kanalima u Ritu. Na ovaj su sliv povezane i ulice Velјka Vlahovića,
deo ulice Mihala Pagača, Maršala Tita i Oslobodilačka.

b) Sliv 2.

Predstavlјa pravac odvođenja vode iz centra naselјa u pravcu puta prema Dunavu
ispod magistralnog puta u melioracioni put u Ritu. Ovaj sliv preuzima vodu iz ulica
(dela) Maršala Tita, Ljudevita Dudka, kao i dela ostalih ulica, koje, preko
navedenih ulica, gravitiraju prema ulici Maršala Tita, odnosno - centru naselјa.

v) Sliv 3.

Predstavlјa sliv kanala, koji gravitiraju prema severozapadu naselјa, odnosno
kanalu, koji prolazi sa zapadne strane naselјa od ulice Vlatka Viteza, pored groblјa,
ispod magistralnog puta, u kanale u ritu. Glavni pravci u ovom slivu su ulice Vlatka
Viteza, zapadni deo ulice Republičke, kao i ulice Proleterska i Lenjinova.

Pošto su slivovi u prethodnom periodu uređeni, u tekućoj godini se planiraju radovi na njihovom održavanju a u okviru Javnih radova i radova JKP „Gloakvalis“.

3. RADOVI NA IZGRADNјI ULIČNIH ODVODNIH KANALA PO NASELjENIM MESTIMA
Kao što je to već duži niz godina sprovođeno u praksi, radovi na uređenju uličnih kanala u naselјenim mestima se vode u dva pravca:
a) Uređivanje postojećih kanala, pod čime se podrazumeva čišćenje, odnosno održavanje
korita kanala, čišćenje propusta ispod kolovoza i prilaza privatnim objektima.
Ovi radovi su redovno predviđeni u svim naselјenim mestima Opštine i
predstavlјaju obavezu vlasnika parcele, ispred koje predmetni kanal prolazi.
Interventno se, u slučaju da vlasnici ne odrade svoj deo posla, mogu uklјučiti i
komunalna preduzeća - uz nalog komunalnog inspektora.

b) Iskop novih kanala, odnosno kanala na mestima, gde isti ne postoji, izrada propusta
ispod kolovoza ili drugih prepreka i povezivanje postojećih kanala u slivove.
Za ove su radove nadležna komunalna preduzeća prema tome, za koje su naselјa ista
nadležna a radove izvršavaju interventno po nalogu Opštinskog Štaba za vanredne
situacije Opštine Bački Petrovac, prema važećem programu radova.

 

4. RUKOVOĐENјE I ANGAŽOVANјE PRAVNIH LICA I MATERIJALNO - TEHNIČKIH SREDSTAVA NA ODBRANI OD POPLAVA
Operativnim planom za odbranu od poplava Opštine Bački Petrovac rukovodi koordinator za odbranu od poplava, član Opštinskog Štaba za vanredne situacije Bački Petrovac: Duško Lukač - rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno - stambene i inspekcijske poslove Opštine Bački Petrovac, telefon: 062/885-2825.
Zamenik koordinatora za odbranu od poplava je Miroslav Častven, saradnik u Odelјenju za privredu, urbanizam, komunalno - stambene i inspekcijske poslove Opštine Bački Petrovac, telefon: 062/885-2851.
U slučaju nastale opasnosti od poplava, kojom bi bilo ugroženo jedno ili više naselјa, za preduzimanje mera odbrane od poplava je nadležna:
Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac
- Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno - stambene i inspekcijske poslove,
ulica Kolarova broj 6,
21 470 Bački Petrovac,
telefon i faks broj 021/780-464,
rukovodilac Duško Lukač,

u saradnji sa komunalnim preduzećima, nadležnim za pojedina naselјena mesta:
1. Za naselјena mesta Bački Petrovac, Kulpin i Maglić: JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, ulica Narodne revolucije broj 5, Bački Petrovac, telefon i faks: 780-278 (direktor), 782-450 (sekretar), 782-453 (računovodstvo)
direktor: Duško Ilić

2. Za naselјeno mesto Gložan: DOO „Gloakvalis“ Gložan, ulica Maršala Tita broj 58, Gložan, telefon broj: 788-006
direktor: Jaroslav Macko
Sprovođenje mera odbrane od poplava navedena preduzeća izvršavaju sa mehanizacijom i materijalno - tehničkim sredstvima, kojima raspolažu.
Navedena preduzeća izvršavaju mere i aktivnosti na sprovođenju redovne i vanredne odbrane od poplava na unutrašnjim vodama u skladu sa Zakonom.
Za proglašavanje mera odbrane od poplava od unutrašnjih voda na teritoriji Opštine je nadležan Opštinski Štab za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
U skladu sa navedenim:
• redovna odbrana od poplava se ne proglašava
• vanredna odbrana od poplava se proglašava za područje, odnosno naselјeno mesto, ugroženo unutrašnjim vodama

Opštinski Štab za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac daje predlog za proglašenje vanredne situacije Predsedniku Opštine za teritoriju Opštine, koja je ugrožena od poplava unutrašnjim vodama.
Mera pripravnosti za odbranu od poplava se proglašava, kada atmosferske padavine u kratkom vremenskom periodu budu tolike, da količinu vode ne mogu da prihvate postojeći ulični kanali za odvođenje atmosferskih padavina i preti opasnost od poplave, koja ugrožava stanovništvo i materijalna dobra.
Meru pripravnosti odbrane od poplava, na predlog podređenih i odgovornih radnika (osmatrača) u komunalnim preduzećima, zaduženim za sprovođenje Plana, proglašava Predsednik Opštine.
Odlukom o proglašavanju pripravnosti aktivira se Opštinski Štab za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac, koji preduzima sve poslove oko organizacije, sprovođenja i naređivanja mera odbrane od poplava.
U cilјu sprovođenja odbrane od poplava, Opštinski Štab donosi odluke, kojima:
- preuzima rukovođenje odbrane od poplava od nadležnih vodoprivrednih preduzeća i rukovođenje nad upotrebom lјudstva i mehanizacije, kojom raspolažu;
- angažuje savete mesnih zajednica u ugroženim područjima i izdaje im naređenja o merama za zaštitu od poplava;
- organizuje neprekidno dežurstvo u Štabu;
- putem službe za rano osmatranje i obaveštavanje i dežurnog u Štabu, prima informacije od ovlašćenih radnika (osmatrača) o stanju voda na ugroženom području Opštine;
- na predlog odgovornih lica u vodoprivrednom preduzeću izdaje odgovarajuća upozorenja pravnim licima i građanima o potencijalnoj opasnosti i potrebi preduzimanja konkretnih mera za sprečavanje poplava, odnosno ublažavanje posledica;
- putem svih raspoloživih sredstava informisanja neprekidno daje informacije o stanju i merama, koje treba preduzeti za zaštitu od poplava;
- po potrebi podnosi zahtev nadležnom ministarstvu za vanredne situacije za angažovanje raspoložive ispravne mehanizacije od viših organa, odnosno angažovanje specijalnih jedinica civilne zaštite, radi organizacije odbrane od poplava;
- po potrebi se obraća sa zahtevom za pomoć nadležnoj jedinici Vojske Srbije;
- izdaje naloge za angažovanje komunalnih, zdravstvenih i drugih stručnih službi, radi preduzimanja mera, u zavisnosti od date situacije;
- u slučaju potrebe organizuje evakuaciju građana i materijalnih sredstava i organizuje njihovo zbrinjavanje;
- preduzima mere za ublažavanje posledica od poplava i smanjenja štete;
- organizuje pružanje materijalne i svake druge pomoći pravnim licima i građanima za ublažavanje i otklanjanje posledica poplava.
5. FINANSIRANјE
Za izvršavanje aktivnosti na zaštiti od poplava unutrašnjih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac su obezbeđena finansijska sredstva u budžetu Opštine.
6. NAČIN UZBUNјIVANјA I OBAVEŠTAVANјA
U slučaju izlivanja spolјnih voda I reda (reke Dunav) na teritoriji Opštine Bački Petrovac, postupaće se u skladu sa merama, predviđenim u Operativnom planu odbrane od poplava JVP Vode Vojvodine iz Novog Sada.
U slučaju plavlјenja terena po naselјenim mestima unutrašnjim vodama na teritoriji Opštine Bački Petrovac, podatke od značaja za sve subjekte odbrane od poplava, kao i građane Opštine, izdavaće se preko službe osmatranja, ranog upozoravanja, obaveštavanja i uzbunjivanja, kao i putem sredstava javnog informisanja na teritoriji Opštine: Radio Petrovec i TV Petrovec iz Bačkog Petrovca.
Za dostavlјanje potrebnih obaveštenja imenovanim lokalnim medijima za javno informisanje se određuje član Opštinskog Štaba za vanredne situacije i član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Ondrej Bovđiš, telefon: 063/541-300.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,05 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика