Izveštaj sa 61. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 11.04.2022. godine održana je 61. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, ,  Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin, Srđan Stojanović

Opravdano odsutni: Mihal Hatalјa i Bojana Ilišević

Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: Načelnica opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac odelјenja za privredu,urbanizam i komunalno stambembene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odelјenja za budžet,finansije i poresku administraciju Milena Nišić.

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je sa dopunom usvojen sledeći

D n e v n i   r e d

 1. Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Slovenského vojvodinského divadla- „Slovačkog vojvođanskog pozorišta“ za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 2. Razmatranje predloga, te donošenje p r a v i l n i k a o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi , termostatskih ventila i delitelјa toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, jp1/22 ;
 3. Razmatranje predloga, te donošenje p r a v i l n i k a o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode

po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti jp1/22

 1. Pitanja i predlozi;

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se

  P r i h v a t a  s e  Izveštaj o radu Nadzornog odbora pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozoriše u Bačkom Petrovcu  za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Za izvestioca na sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac povodom ovog pitanja određuje se direktorka pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu Viera Krstovski.

Povodom 2. tačke dnevnog reda,Opštinsko veće je jednoglasno donelo:

P R A V I L N I K

O SUFINANSIRANјU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNјE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNјU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENјE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNјE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI , TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELjA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANјE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

 

Pravilnikom o sufinansiranju energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote (u dalјem tekstu Pravilnik) uređuje se: cilј sprovođenja energetske sanacije; radovi, oprema i izveštaji koje se sufinansiraju i bliži uslovi za raspodelu i korišćenje sredstava; učesnici, način njihovog učešća i uloge; način obezbeđivanja finansijskih sredstava, procenat sufinansiranja; način i uslovi prijave na javni konkurs i kriterijumi za selekciju privrednih subjekata; način i uslovi prijave na javni konkurs i kriterijumi za selekciju građana (domaćinstava); praćenje realizacije i izveštavanje.

 

Član 2

Cilј sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovlјivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Mere energetske sanacije predviđene ovim Pravilnikom sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Finansijska sredstva

 

Član 3

 

Sredstava za sufinansiranje Programa energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova, na osnovu Javnog poziva za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 1/22, objavlјenim od strane Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti, opredelјuju se Odlukom o budžetu Opštine.

Član 4

 

Sredstva za sufinansiranje mera iz člana 6. ovog Pravilnika dodelјuju se na osnovu javnog poziva za domaćinstava u najvišem iznosu do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi pri čemu je maksimalni iznos odobrenih sredstava po pojedinačnoj prijavi definisan u članu 6.

Član 5

 

Odluku o dodeli sredstava građanima donosi Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na predlog Komisije za realizaciju energetske sanacije.

Član 6

 

Realizovaće se sledeće mere energetske efikasnosti:

 • nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primlјene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priklјučenja na distributivni sistem.

Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno 6 kW.

 

Ukupan iznos sredstva podsticaja koja se dodelјuju za ovu meru, predstavlјaće manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 420.000 dinara sa PDV-om, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem snage u kW solarnih panela iz dostavlјene profakture, sa iznosom od 70.000 dinara sa PDV-om

        Ukupan iznos sredstava podsticaja za ovu meru energetske efikasnosti iznosi 950.000,00 dinara

 

 • unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:

(1) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće,

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, a maksimalno 15.000,00 dinara sa PDV-om po cirkulacionoj pumpi.

(2) opremanja sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelјi toplote, balans ventili) za stanove,

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, a maksimalno:

 • 000,00 dinara sa PDV-om po kalorimetaru
 • 000,00 dinara sa PDV-om po delitelјu toplote
 • 500,00 dinara sa PDV-om po termostatskom ventilu.

        Ukupan iznos sredstava podsticaja za ovu meru energetske efikasnosti iznosi 50.000,00 dinara.

        Domaćinstava ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog člana.

        Kriterijumi energetske efikasnosti se određuju javnim pozivom za privredne subjekte.

        Kriterijumi za ocenjivanje prijava na Javni poziv za domaćinstva i stambene zajednice dati su u članu 26. ovog Pravilnika

 

Prihvatlјivi troškovi

 

Član 7

 

                Prihvatlјivi investicioni troškovi su troškovi sa uračunatim PDV-om.

 

Član 8

 

Ne prihvataju se troškovi radova, nabavka materijala i oprema koji nastanu pre prvog obilaska komisije za pregled i ocenu podnetih prijava za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.

Neprihvatlјivi troškovi – Troškovi koji neće biti finansirani javnim konkursom iz budžeta Opštine Bački Petrovac su:

 • Troškovi koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi
 • Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.
 • Refundacija troškova za već nabavlјenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene)
 • Nabavka opreme koju podnosilac prijave za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac prijave sam izvršava
 • Drugi troškove koji nisu u skladu sa energetskom sanacijom.

II KORISNICI SREDSTAVA

 

Član 9

 

Direktni korisnici sredstava za realizaciju energetske sanacije su privredni subjekti.

Privredni subjekti su dužni da korisnicima isporuče materijale i opremu odgovarajućeg kvaliteta i izvrše usluge u skladu sa odredbama ugovora i u dogovorenim rokovima.

Član 10

 

Krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva i stambene zajednice.

 

III IMENOVANјE I NADLEŽNOSTI KOMISIJE

 

Član 11

 

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donosi Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju energetske sanacije (u dalјem tekstu Komisija).

Javni konkursi za sufinansiranje energetske sanacije u ime Opštine Bački Petrovac sprovodi Komisija obrazovana od strane Opštinskog veća.

Rešenjem o obrazovanju Komisije utvrđuju se: broj članova Komisije, osnovni podaci o članovima Komisije (ime i prezime, naziv radnog mesta), osnovni zadaci i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Članovi Komisije za svoj rad imaju pravo na naknadu.

 

Član 12

 

Osnovni zadaci Komisije naročito obuhvataju:

Pripremu konkursne dokumentacije za privredne subjekte i domaćinstva (javni poziv, obrazac prijave, i drugo).

Oglašavanje javnih konkursa i prateće dokumentacije na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac;

Prijem i kontrolu prispelih prijava;

Rangiranje prijava i izbor prijavlјenih privrednih subjekata i domaćinstava;

Objavlјivanje preliminarne liste izabranih direktnih korisnika i krajnjih korisnika na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine Bački Petrovac, razmatranje prigovora na preliminarnu listu izabranih privrednih subjekata i domaćinstava i donošenje. Preliminarna rang lista krajnjih korisnika predstavlјa osnov za terenski obilazak Komisije;

Donošenje konačne liste izabranih direktnih korisnika i predloga konačne liste izabranih krajnjih korisnika kojima je priznato pravo na bespovratna sredstva;

Izrada predloga Ugovora o sprovođenju mera energetske sanacije i Rešenja o konačnoj listi direktnih i krajnjih korisnika za sprovođenje mera energetske sanacije, a koje se finansiraju iz budžeta opštine Bački Petrovac.

Komisija je nezavisna u svom radu. Komisija je dužna da Opštinskom veću dostavi zapisnike i izveštaj o radu.

Terenski rad Komisije obuhvata sprovede najmanje dva najavlјena obilaska, i to:

 • pre radova prilikom evaluacije prijave radi ocene početnog stanja objekta i verodostojnosti podataka iz podnete prijave, kao i opravdanost predloženih mera energetske sanacije;
 • nakon sprovedenih radova radi utvrđivanja činjeničnog stanja po prijavi završetka radova.

Prilikom terenskog obilaska Komisija na licu mesta vrši pregled podnetih prijava, uz obavezno prisustvo podnosioca prijave, sačinjava se Zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan primerak ostaje podnosiocu prijave, a drugi zadržava Komisija.

Zapisnik sadrži i tehnički izveštaj o postojećem stanju objekta/ nakon realizovanih mera.

Komisija je dužna da prilikom posete utvrdi da li postoje indicije o nezakonitim radnjama ili grubom kršenju ugovornih obaveza zatraži postupanje u skladu sa odredbama ugovora i zakonskim okvirom.

Komisija prati realizaciju mera i vrši kontrolu njihove realizacije. Praćenje realizacije mera obuhvata:

 • Obavezu direktnog/krajnjeg korisnika sredstava da obaveštava Komisiju o realizaciji mera, u rokovima određenim ugovorom i da omogući Komisiji da izvrši uvid u relevantnu dokumentaciju nastalu u toku realizacije aktivnosti;
 • Prikuplјanje informacija od direktnog/krajnjeg korisnika sredstava;
 • Druge aktivnosti predviđene ugovorom;
 • Pripremu izveštaje o napretku i obaveštavanje nadležnih organa i javnosti.

Član 13

 

Rokovi za realizaciju

 • rok za prijavu na Javni poziv za direktne korisnike sredstava je najmanje 15 dana;
 • evaluacija prijava na Javni poziv direktnih korisnika sredstava i donošenje preliminarne rang liste ne može biti duže od 15 dana;
 • rok za prijavu krajnjih korisnika na Javni poziv je najmanje 21 dan;
 • evaluacija prijava krajnjih korisnika i donošenje preliminarne rang liste krajnjih korisnika ne može biti duže od 15 dana;
 • donošenje konačne rang liste direktnih / krajnjih korisnika ne može biti duže od 15 dana od dana podnošenja poslednjeg prigovora.

IV POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

 

Član 14

Sredstva Budžeta Opštine Bački Petrovac za sufinansiranje energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova dodelјuju se u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Raspodela sredstava iz stava 1. ovog člana obuhvata raspisivanje javnog poziva za privredne subjekte, prikuplјanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ispunjenosti uslova i ocenjivanje privrednih subjekata radi utvrđivanje liste direktnih korisnika i donošenje akta o izboru direktnih korisnika, kao i, raspisivanje javnog poziva za građane, prikuplјanje i kompletiranje prijava, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje radi utvrđivanja liste krajnjih korisnika na osnovu kriterijuma iz javnog poziva, donošenje akta o izboru krajnjih korisnika, realizaciju i izveštavanje.

 

Javni poziv za direktne korisnike (privredne subjekte)

 

Član 15

Odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor direktnih korisnika donosi Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac.

Javni konkurs za izbor direktnih korisnika sprovodi Komisija.

Prijava podrazumeva podnošenje dokumentacije u roku koji je utvrđen javnim pozivom, a podnosi se Komisiji.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana se obavezno objavlјuje na internet stranici Opštine, a najava javnog poziva i u lokalnim medijima.

Član 16

 

                Uslovi za učešće privrednih subjekti koji vrše nabavku i radove na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije na javnom pozivu:

 • da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • da imaju ateste za materijale i proizvode
 • da imaju zaposlenog ili na neki drugi način angažovanog inženjera elektrotehnike koji poseduje licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, a koji će biti zadužen za izradu izveštaja za ugrađenu instalaciju solarnih panela za proizvodnju električne energije
 • da daju garanciju na inverter od minimalno 5 godina i na solarne kolektore od minimalno 10 godina.

 

                Uslovi za učešće privrednih subjekti koji vrše radove na unapređenju termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na javnom pozivu:

 • da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • da imaju ateste za materijale i proizvode,

 

Sadržaj javnog poziva za direktne korisnike (privredne subjekte)

Član 17

 

Javni poziv iz člana 15. ovog Pravilnika sadrži:

 • pravni osnov za raspisivanje javnog poziva,
 • cilјeve preuzete iz Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije na teritoriji jedinice lokalne samouprave,
 • namenu sredstava,
 • uslove za učešće na konkursu,
 • dokumentaciju koju podnosilac mora podneti uz prijavni obrazac,
 • ispunjenost uslova iz javnog poziva,
 • način i rok podnošenja prijave,
 • način objavlјivanja odluke o učešću privrednih subjekata u sufinansiranju energetske sanacije po javnom pozivu,

 

Prijava na javni poziv za direktne korisnike (privredne subjekte)

 

Član 18

 

Prijava koju na javni poziv podnosi privredni subjekt sadrži prijavni obrazac sa priloženom dokumentacijom.

Prijavni obrazac za privredne subjekte koji vrše nabavku i radove na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije se nalazi u prilogu javnog poziva i sadrži naročito:

 • opšte podatke o privrednom subjektu;
 • podatke o zakonskom zastupniku;
 • cena za kompletnu krovnu ugradnju i opremu za solarnu elektranu kapaciteta 6 kW instalisane snage solarnih panela, uklјučujući i ugradnju i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, ugradnju dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primlјene električne energije, cenu izrade tehničke dokumentacije koja obuhvata predmer i predračun, kao i izveštaja o ugradnji solarnih panela i ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priklјučenja na distributivni sistem. Cenu dati po navednim stavkama a potrebnu opremu predvideti po Pravilima o radu distributivnog sistema ODS-a;
 • izjavu da će uneti u ugovor sa građanima specifikaciju radova i obavezu izrade izveštaje o ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije i ugradnje,

                Prijavni obrazac privrednih subjekti koji vrše radove na unapređenju termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote se nalazi u prilogu javnog poziva i sadrži naročito:

 • opšte podatke o privrednom subjektu;
 • podatke o zakonskom zastupniku;
 • profil privrednog subjekta;
 • cenovni pregled roba i usluga;

 

Kriterijumi za rangiranje direktnih korisnika (privrednih subjekata)

Član 19

 

Kriterijumi za rangiranje direktnih korisnika koji vrše nabavku i radove na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije obuhvataju sledeće:

 • cenu iz člana 18. stav 2. tačka 3).
 • rok važenja cena za meru koju konkurišu;
 • rok važenja garancije na inverter i solarne panele
 • drugi kriterijumi bliže definisani javnim pozivom.

 

Kriterijumi za rangiranje direktnih korisnika koji vrše nabavku i radove na unapređenju termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote obuhvatajusledeće:

 • cene klјučnih dobara zajedno sa ugradnjom za meru za koju konkurišu;
 • rok važenja cena za meru koju konkurišu;
 • drugi kriterijumi bliže definisani javnim pozivom.

Javnim pozivom se određuje maksimalni broj bodova po svakom od kriterijuma i broj bodova po potkriterijumima, ako su potkriterijumi definisani u okviru pojedinih kriterijuma.

Ukupan maksimalni broj bodova po svim kriterijumima i potkriterijumima primenjenim na pojedini Program ne može preći 100.

Ocenjivanje, utvrđivanje liste izabranih direktnih korisnika i ugovaranje

Član 20

Ocenjivanje i rangiranje prispelih prijava privrednih subjekata vrši se primenom kriterijuma iz člana 19. ovog Pravilnika.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Javnog poziva, utvrđuje preliminarnu listu direktnih korisnika.

Preliminarnu listu direktnih korisnika Komisija objavlјuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste direktnih korisnika, u roku od tri dana od dana objavlјivanja liste.

Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavlјivanja.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu direktnih korisnika kao i da donese Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O sprovedenom postupku Komisija vodi zapisnik i sačinjava Predlog konačne Odluke o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije i iste dostavlјa Opštinskom veću na usvajanje.

Opštinsko veće opštine donosi Odluku o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije.

Odluka Opštinskog veća opštine Bački Petrovac o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije objavlјuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Ugovor o u sprovođenju mera energetske sanacije potpisuje se nakon donošenja Rešenja o konačnoj listi krajnjih korisnika za sprovođenje mera energetske sanacije.

Ukoliko se na javni poziv za direktne korisnike za određenu meru/mere energetske efikasnosti ne prijavi ni jedan ili nedovolјno privrednih subjekata, ta mera/mere se neće nalaziti u javnom pozivu za domaćinstva.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima (domaćinstvima)

Član 21

Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova donosi Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima sprovodi Komisija.

Građani - učesnici konkursa podnose prijavu Komisiji. Prijava podrazumeva podnošenje konkursne dokumentacije u roku koji je utvrđen javnim pozivom.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana se obavezno objavlјuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet stranici Opštine, a najava javnog poziva i u svim lokalnim medijima.

Konkursna dokumentacija sadrži:

 • javni poziv
 • prijavni obrazac sa listom potrebnih dokumenata

 

Član 22

 

Pravo učešća na konkursu imaju građani koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je podnosilac prijave:
 • vlasnik objekta, ili
 • ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta
 • da je objekat nastanjen i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kWh.
 • ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih prijava za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.
 • i drugi uslovi u skladu sa javnim pozivom za domaćinstva

Sadržaj Javnog poziva za građane (domaćinstva)

Član 23

 

Javni poziv iz člana 21. ovog Pravilnika sadrži:

 • pravni osnov za raspisivanje javnog poziva,
 • cilјeve preuzete iz Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije na teritoriji jedinice lokalne samouprave,
 • finansijski okvir,
 • namenu sredstava,
 • uslove za učešće na konkursu,
 • listu direktnih korisnika preko kojih se realizuju radovi na energetskoj sanaciji,
 • dokumentaciju koju podnosilac mora podneti uz prijavni obrazac,
 • način na koji opština Bački Petrovac pruža dodatne informacije i pomoć podnosiocu prijave u pripremi i podnošenju prijave,
 • način i rok podnošenja prijave,
 • postupak odobravanja sredstava,
 • način objavlјivanja odluke o ostvarivanju prava na bespovratna sredstva građanima za sprovođenje energetske sanacije po javnom pozivu.

 

Prijava na javni poziv za krajnje korisnike (građane)

 

Član 24

Dokumentacija koju dostavlјa građanin podnosilac prijave pri podnošenju prijave:

 • potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1) sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 • fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi porodične kuće za koju se podnosi prijava. Za maloletne lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
 • fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da se živi u prijavlјenom stambenom objektu o (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno);
 • predmer i predračun/ profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) (Prilog 2) koju je objavila Opština;
 • potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja. (Prilog 3)
 • i druga dokumenta u skladu sa Javnim pozivom.

 

                Opština će po službenoj dužnosti pribaviti izvod iz lista nepokretnosti.

 

Član 25

Pravo učešća na javnom pozivu nemaju:

 • vlasnici posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje
 • vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavlјanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

 

Kriterijumi za izbor projekata građana (domaćinstva)

Član 26

Postupak za ocenjivanje pristiglih prijava i izbor korisnika sredstava vrši će se na osnovu liste prioriteta sastavlјene bodovanjem prema kriterijumima.

Kriterijumi za izbor projekata građana i stambenih zajednica koje obuhvataju mere energetske efikasnosti iz člana 6. stav 1. tačka 1)

 

Nabavka i ugradnja solarnih panela, invertora i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priklјučenja na distributivni sistem (porodične kuće)

Postojeće stanje spolјnih zidova

Broj bodova

Spolјni zidovi i krov bez termičke izolacije

5

Spolјni zidovi bez a krov sa termičkom izolacijom

10

Spolјni zidovi sa a krov bez termičke izolacije

15

Spolјni zidovi i krov sa termičkom izolacijom

25

 

Postojeći način grejanja na:

Broj bodova

Ugalј/ lož ulјe,/mazut

5

Električna energija

10

Drvo

15

Prirodni gas/pelet

25

 

Postojeće karakteristike spolјne stolarije

Broj bodova

Drveni, jednostruki sa jednim staklom

5

Drveni, dvostruki sa razmaknutim krilima

10

Drveni, jednostruki sa duplim staklom ili vakum staklom

15

PVC, aluminijum

25

K faktor zauzetosti površine za porodične kuće

K<15

20

15≤K<17,5

19,5

17,5≤K<20

19

20≤K<22,5

18,5

22,5≤K<25

18

25≤K≤27,5

17,5

27,5≤K≤30

17

K>30

16

Korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva opštine/republike)

 

Broj bodova

Sredstva nisu korišćena u poslednje tri godine 

5

Sredstva su korišćena u poslednje tri godine 

0

Kriterijumi za izbor projekata građana i stambenih zajednica koje obuhvataju mere energetske efikasnosti iz člana 6. stav 1. tačka 2)

 

Unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:

-          ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi;

-          opremanja sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelјi toplote, balans ventili)

 

Postojeći način grejanja na*

Broj bodova

Ugalј/ lož ulјe,/mazut

50

Električna energija

40

Drvo

20

Prirodni gas/pelet/dalјinsko grejanje

5

 

Postojeće karakteristike spolјne stolarije*

Broj bodova

Drveni, jednostruki sa jednim staklom

5

Drveni, dvostruki sa razmaknutim krilima

10

Drveni, jednostruki sa duplim staklom ili vakum staklom

15

PVC, aluminijum

20

 

Postojeće stanje u pogledu termičke izolacije objekta

Broj bodova

Spolјni zidovi i krov bez termičke izolacije

5

Spolјni zidovi bez a krov sa termičkom izolacijom

10

Spolјni zidovi sa a krov bez termičke izolacije

15

Spolјni zidovi i krov sa termičkom izolacijom

20

 

K faktor zauzetosti površine za stanove

K faktor zauzetosti površine, koji predstavlјa količnik ukupne površine stambenog objekta (iz poreske prijave) i broja korisnika tog objekta.

 

Broj bodova

K<10

5

10≤K<12,5

4,5

12,5≤K<15

4

15≤K<17,5

3,5

17,5≤K<20

3

20≤K≤22,5

2,5

22,5≤K≤25

2

K>25

1

 

Korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva opštine/republike)

 

Broj bodova

Sredstva nisu korišćena u poslednje tri godine 

5

Sredstva su korišćena u poslednje tri godine 

0

Javnim pozivom se određuje maksimalni broj bodova po svakom od kriterijuma i broj bodova po potkriterijumima, ako su potkriterijumi definisani u okviru pojedinih kriterijuma.

Ukupan maksimalni broj bodova po svim kriterijumima i potkriterijumima primenjenim na pojedini Program ne može preći 100.

Ukoliko se za grejanje koriste dva ili više različitih energenata, broj bodova se računa kao aritmetička sredina bodova za navedene energente.

Prilikom bodovanja stolarije na objektu na kome se nalazi više vrsta stolarije bodovaće se prozori čija je ukupna površina najveća.

Ukoliko se dve prijave ocene sa istim brojem bodova, prednost imaju podnosioci prijava čiji je faktor iskorišćavanja površine K manji.

 

Ocenjivanje, utvrđivanje liste i izbor građana

 

Član 27

Ocenjivanje i rangiranje projekata domaćinstava vrši se primenom kriterijuma iz člana 26.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima iz člana 26., utvrđuje preliminarnu rang listu krajnjih korisnika za svaku meru energetske efikasnosti iz javnog poziva na osnovu bodovanja prema kriterijumima iz člana 26. ovog pravilnika.

Listu iz stava 2. ovog člana Komisija objavlјuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste iz stava 2. ovog člana u roku od tri dana od dana objavlјivanja liste u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Na listu iz stava 2. ovog člana podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavlјivanja. Prigovor se podnosi na pisarnicu JLS.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu iz stava 2. ovog člana kao i da donese odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu liste iz stava 6. ovog člana Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaklјučno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska iz stava 7. ovog člana utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca prijave komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija. U zapisniku Komisija potvrđuje da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatlјive.

Na osnovu zapisnika iz stava 9. ovog člana komisija sačinjava konačnu listu krajnjih korisnika.

Listu iz stava 10. ovog člana Komisija objavlјuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na listu iz stava 10. ovog člana podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavlјivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnicu JLS.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 10. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donosi Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaklјučuju ugovori.

Član 28

 

Ukoliko Opština tokom trajanja Konkursa ne primi dovolјan broj važećih prijava za neku od mera predviđenih Konkursom, Komisija će povećati broj korisnika sredstava za drugu meru zavisno od broja pristiglih prijava.

                Ukoliko se ne utroše planirana sredstva za neku od meru, sredstva će se dodeliti sledećem korisniku koji ispunjava uslove prema listi korisnika za drugu meru.

 

Isplata sredstava

 

Član 29

Opština će vršiti prenos sredstava isklјučivo direktnim korisnicima ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom prvog izlaska.

Uslovi da opština prenese sredstva subvencije privrednom subjektu (izvođaču radova) su:

 • Potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio na javni poziv.
 • Da je građanin potpisao ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem sa EPS snabdevanjem.
 • ODS izda Akt o priklјučenju, priklјuči kupca-proizvođača na distributivni sistem i upiše ga u registar kupca-proizvođača.

Krajnji Korisnik mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti nadležnoj komisiji.

Korisnik sredstava će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaklјučenim ugovorom. Krajnji korisnik će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u članu 6. ovog pravilnika (maksimalnog iznosa učešća JLS).

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

Ukoliko Korisnik sredstava nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je krajnji korisnik podneo prilikom prijave, JLS neće uplatiti sredstva dodelјena javnim pozivom.

Ukoliko iz nekog razloga krajnji korisnik ne može da realizuje nabavku od odabranog direktnog korisnika, ima pravo da izvrši nabavku od drugog direktnog korisnika sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novu profakturu/predračun, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.

V PRAĆENјE REALIZACIJE ENERGETSKE SANACIJE

 

Izveštavanje

 

Član 30

 

Komisija priprema Završni izveštaj o sprovedenim energetskim sanacijama i  podnosi ga Opštinskom veću.

Javnost se informiše o realizaciji energetskih sanacija preko lokalnih medija i internet stranice Opštine.

Završni izveštaj o sprovedenim energetskim sanacijama, koji posebno sadrži informacije o sprovedenim aktivnostima i utrošenim finansijskim sredstvima, uočene nedostatke u implementaciji aktivnosti i njihove uzroke, podatke o uštedi energije i smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, podnosi se Opštinskom veću i objavlјuje na internet stranici.

Direktni korisnici sredstava koji izvode radove na energetskoj sanaciji dužni su da Komisiji, u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Objavlјivanje

 

Član 31

 

Podaci i akti koje Komisija objavlјuju na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, moraju se objaviti i na oglasnoj tabli Opštine.

 

Čuvanje dokumentacije

 

Član 32

 

Opštinska uprave Opštine Bački Petrovac ima obavezu da čuva kompletnu dokumentaciju nastalu u postupku sufinansiranja energetske sanacije u skladu sa važećim propisima.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 33

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i biće objavlјen u „Službenom listu“ Opštine Bački Petrovac.

OPŠTINSKO VEĆE

OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet:

P R A V I L N I K

O SUFINANSIRANјU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENјE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNјE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE

PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANјE I UNAPREĐENјE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22

 

 

I  OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

 

Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada (u dalјem tekstu Pravilnik) uređuje se: cilј sprovođenja mera; mere koje se sufinansiraju i bliži uslovi za raspodelu i korišćenje sredstava; učesnici u realizaciji mera, način njihovog učešća i uloge; način obezbeđivanja finansijskih sredstava, procenat sufinansiranja; način i uslovi prijave na javni konkurs i kriterijumi za selekciju privrednih subjekata; način i uslovi prijave na javni konkurs i kriterijumi za selekciju građana (domaćinstava); praćenje realizacije i izveštavanje.

Član 2

 

Cilј sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovlјivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Mere energetske sanacije predviđene ovim Pravilnikom sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

 

Finansijska sredstva

 

Član 3

 

Sredstava za sufinansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, na osnovu Javnog poziva, JP 1/22 opredelјuju se Odlukom o budžetu Opštine.

Član 4

 

Sredstva za sufinansiranje mera iz člana 6. ovog Pravilnika dodelјuju se na osnovu javnog poziva za domaćinstava i stambene zajednice  u najvišem iznosu do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi pri čemu je maksimalni iznos odobrenih sredstava po pojedinačnoj prijavi definisan u članu 6.

Član 5

 

Odluku o dodeli sredstava građanima/stambenim zajednicama donosi Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na predlog Komisije za realizaciju mera energetske sanacije.

Član 6

 

Ukupno planirana sredstva koje opština zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dodelјuje putem Javnog poziva br. JP 1 za sufinansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, na osnovu Javnog poziva, JP 1/22, iznose 10 miliona dinara, od čega je 5 miliona dinara opredelila Opština Bački Petrovac, a 5 miliona dinara Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti, a za sufinansiranje mera iz ovog člana 9 miliona dinara, od čega je 4,5 miliona dinara opredelila Opština Bački Petrovac, a 4,5 miliona dinara Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti.

Sprovodiće se sledeće mere energetske efikasnosti:

1) zamena spolјnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove.

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida

Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om.

2) zamena spolјnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za stambene zgrade.

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida za stambene zgrade.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavlјenoj stambenoj zgradi

3) postavlјanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodelјuju za ovu meru, predstavlјa manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 210.000,00 dinara sa PDV-om, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavlјene profakture, sa iznosom od 2.000,00 dinara sa PDV-om.

4) postavlјanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodelјuju za ovu meru, predstavlјa manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženu sa brojem stanova u prijavlјenoj stambenoj zgradi, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavlјene profakture, sa iznosom od 2.000,00 dinara sa PDV-om.

5) postavlјanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće (za ovu meru se može konkurisati i zajedno sa merom postavlјanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće iz stava 2. tačka 3, ovog člana).

Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodelјuju za ovu meru, predstavlјa manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 150.000,00 dinara sa PDV-om, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavlјene profakture, sa iznosom od 1.500 dinara sa PDV-om.

6) nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno:

- 85.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na gas;

- 110.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka).

 

7) nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za stambene zgrade.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno:

- 40.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na gas pomnoženo sa brojem stanova u prijavlјenoj stambenoj zgradi;

- 50.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka) pomnoženo sa brojem stanova u prijavlјenoj stambenoj zgradi.

8) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz stava 2. tačka 6), ovog člana).

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om.

9) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za stambene zgrade, (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz stava 2. tačka 7), ovog člana ili ukoliko je odobren zahtev da se zgrada priklјuči na dalјinski sistem grejanja.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavlјenoj stambenoj zgradi.

 

10) nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV-om

 

11) nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodelјuju za ovu meru, predstavlјa manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem količine tople vode iz dostavlјene profakture, sa iznosom od 650,00 dinara sa PDV-om.

                Domaćinstava i stambene zajednice ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog člana, osim za mere iz člana 6, stava 2. tač. 5), 8) i 9).

                Kriterijumi energetske efikasnosti se određuju javnim pozivom za privredne subjekte, ali moraju da zadovolјe sledeće minimalne uslove:

 • Spolјna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prolaza toplote):

                                - U≤ 1,5 W/m2 K za prozore i balkonska vrata,

                                - U ≤ 1,6 W/m2 K za spolјna vrata

 • Spolјni zid na porodičnim kućama/stambenim zgradama sledećih karakteristika:

- minimalna deblјina za termičku izolaciju zida iznosi 10 cm, osim ukoliko nema tehničkih mogućnosti da se postavi ta deblјina izolacije. Boja spolјašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita

 • Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%;
 • Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas iznosi 90%;
 • Minimalna deblјina termičke izolacije kose tavanice ispod krovnog pokrivača mora da iznosi 20cm

Dodatni uslovi za dodelu sredstava podsticaja za energetsku sanaciju stambenih objekta:

 • Za mere iz člana 6, stav 2. tačka 3 i 4, sredstva podsticaja za termičku izolaciju neće se odobravati za pojedinačne etaže stambenih objekata. Ukoliko stambeni objekat ima dva ili više vlasnika, prijavu podnosi jedan od vlasnika uz pismenu saglasnost ostalih vlasnika. Sutereni čiji je fasadni zid obložen kamenom ili sličnim materijalom ne moraju se termički izolovati.
 • Dvojni objekti različitih vlasnika kao i objekti u nizu tretiraju se kao zasebni objekti.

Za mere iz stava 2. tačka 1 i 2 ovog člana sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata. Sredstva se neće odobravati za nabavku ulaznih vrata stambenih objekata koja nisu u direktnoj vezi sa grejanim prostorom.

Za stambene objekte sa više etaža jednog vlasnika, sredstva se mogu koristiti za zamenu stolarije na jednoj ili svim etažama s tim da zamena stolarije na svakoj od etaža mora biti kompletna.

Vlasnici pojedinačnih etaža u stambenom objektu podnose pojedinačne prijave za zamenu stolarije.

                Kriterijumi za ocenjivanje prijava na Javni poziv za domaćinstva i stambene zajednice dati su u članu 26. ovog Pravilnika.

Prihvatlјivi troškovi

 

Član 7

Prihvatlјivi investicioni troškovi su troškovi sa uračunatim PDV-om.

Član 8

 

Ne prihvataju se troškovi radova, nabavka materijala i oprema koji nastanu pre prvog obilaska komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinasiranje projekata energetske efikasnosti.

Neprihvatlјivi troškovi – Troškovi koji neće biti finansirani javnim konkursom iz budžeta Opštine Bački Petrovac su:

 • Troškovi koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi
 • Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.
 • Refundacija troškova za već nabavlјenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene)
 • Nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava
 • Drugi troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije

II  KORISNICI SREDSTAVA

 

Član 9

 

Direktni korisnici sredstava za realizaciju mera energetske sanacije su privredni subjekti.

Privredni subjekti su dužni da korisnicima isporuče materijale i opremu odgovarajućeg kvaliteta i izvrše usluge u skladu sa odredbama ugovora i u dogovorenim rokovima.

Član 10

 

Krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva i stambene zajednice.

 

III  IMENOVANјE I NADLEŽNOSTI KOMISIJE

 

Član 11

 

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donosi Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije (u dalјem tekstu Komisija).

Javne konkurse za sufinansiranje mera energetske sanacije u ime Opštine Bački Petrovac sprovodi Komisija, koju Opštinsko veće formira Rešenjem o obrazovanju Komisije.

Rešenjem o obrazovanju Komisije utvrđuju se: broj članova Komisije, osnovni podaci o članovima Komisije (ime i prezime, naziv radnog mesta), osnovni zadaci i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Opština je dužna da, na zahtev Uprave, kao člana komisije iz stava 1. ovog člana uklјuči lice koje imenuje Uprava.

Članovi Komisije za svoj rad imaju pravo na naknadu.

Član 12

 

Osnovni zadaci Komisije naročito obuhvataju:

-pripremu konkursne dokumentacije za privredne subjekte i domaćinstva/ stambene zajednice (javni poziv, obrazac prijave, i drugo ),

-oglašavanje javnih konkursa i prateće dokumentacije na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac,

-prijem i kontrolu prispelih zahteva,

-rangiranje prispelih zahteva i izbor prijavlјenih privrednih subjekata i domaćinstava,

-objavlјivanje preliminarne liste izabranih direktnih korisnika i krajnjih korisnika na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine, razmatranje prigovora na preliminarnu listu izabranih privrednih subjekata i domaćinstava. Preliminarna rang lista krajnjih korisnika predstavlјa osnov za terenski obilazak Komisije.

-donošenje konačne liste izabranih direktnih korisnika i predloga konačne liste izabranih krajnjih korisnika kojima je priznato pravo na bespovratna sredstva,

-izradu predloga Ugovora o sprovođenju mera energetske sanacije i Rešenja o konačnoj listi direktnih i krajnjih korisnika za sprovođenje mera energetske sanacije, a koje se finansiraju iz budžeta opštine.

Komisija je nezavisna u svom radu. Komisija je dužna da Opštinskom veću dostavi zapisnike i izveštaj o radu.

Terenski rad Komisije obuhvata sprovede najmanje dva najavlјena obilaska, i to:

 • pre radova prilikom evaluacije prijave radi ocene početnog stanja objekta i verodostojnosti podataka iz podnete prijave, kao i opravdanost predloženih mera energetske sanacije;
 • nakon sprovedenih radova radi utvrđivanja činjeničnog stanja po prijavi završetka radova.

Prilikom terenskog obilaska Komisija na licu mesta vrši pregled podnetih zahteva, uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva, sačinjava se Zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan primerak ostaje podnosiocu prijave, a drugi zadržava Komisija.

Zapisnik sadrži i tehnički izveštaj o postojećem stanju objekta/ nakon realizovanih mera.

Komisija je dužna da prilikom posete utvrdi da li postoje indicije o nezakonitim radnjama ili grubom kršenju ugovornih obaveza zatraži postupanje u skladu sa odredbama ugovora i zakonskim okvirom.

Komisija prati realizaciju mera i vrši kontrolu njihove realizacije. Praćenje realizacije mera obuhvata:

 • obavezu direktnog/krajnjeg korisnika sredstava da obaveštava Komisiju o realizaciji mera, u rokovima određenim ugovorom i da omogući Komisiji da izvrši uvid u relevantnu dokumentaciju nastalu u toku realizacije aktivnosti;
 • prikuplјanje informacija od direktnog/krajnjeg korisnika sredstava;
 • druge aktivnosti predviđene ugovorom;
 • pripremu izveštaja o napretku i obaveštavanje nadležnih organa i javnosti.

Član 13

 

        Rokovi za realizaciju

 • rok za prijavu na Javni poziv za direktne korisnike sredstava je najmanje 15 dana;
 • evaluacija prijava na Javni poziv direktnih korisnika (privredni subjekti) sredstava i donošenje preliminarne rang liste ne može biti duže od 15 dana;
 • rok za prijavu krajnjih korisnika (domaćinstva i stambene zajednice) na Javni poziv je najmanje 21 dan;
 • evaluacija prijava krajnjih korisnika i donošenje preliminarne rang liste krajnjih korisnika ne može biti duže od 15 dana;
 • donošenje konačne rang liste direktnih / krajnjih korisnika ne može biti duže od 15 dana od dana podnošenja poslednjeg prigovora;

IV  POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

Član 14

 

Sredstva Budžeta Opštine za sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova dodelјuju se u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Raspodela sredstava iz stava 1. ovog člana obuhvata raspisivanje javnog poziva za privredne subjekte, prikuplјanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ispunjenosti uslova i ocenjivanje privrednih subjekata radi utvrđivanje liste direktnih korisnika i donošenje akta o izboru direktnih korisnika, kao i, raspisivanje javnog poziva za građane/stambene zajenice, prikuplјanje i kompletiranje prijava, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje radi utvrđivanja liste krajnjih korisnika na osnovu kriterijuma iz javnog poziva, donošenje akta o izboru krajnjih korisnika, realizaciju i izveštavanje.

 

Javni poziv za direktne korisnike (privredne subjekte)

 

Član 15

Odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor direktnih korisnika donosi Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac. Javni poziv se raspisuje za sve mere iz člana 6. ovog pravilnika.

Javni konkurs za izbor direktnih korisnika sprovodi Komisija.

Prijava podrazumeva podnošenje dokumentacije u roku koji je utvrđen javnim pozivom, a podnosi se Komisiji.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana se obavezno objavlјuje na internet stranici Opštine, a najava javnog poziva i u lokalnim medijima.

Član 16

Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • da imaju ateste za materijale i proizvode,

Sadržaj javnog poziva za direktne korisnike (privredne subjekte)

 

Član 17

 

Javni poziv iz člana 15. ovog Pravilnika sadrži:

 • pravni osnov za raspisivanje javnog poziva,
 • cilјeve preuzete iz Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije na teritoriji jedinice lokalne samouprave,
 • finansijski okvir,
 • namenu sredstava,
 • uslove za učešće na konkursu,
 • dokumentaciju koju podnosilac mora podneti uz prijavni obrazac,
 • ispunjenost uslova iz javnog poziva,
 • način i rok podnošenja prijave,
 • način objavlјivanja odluke o učešću privrednih subjekata u sufinansiranju mera energetske sanacije po javnom pozivu,

 

Prijava na javni poziv za direktne korisnike (privredne subjekte)

 

Član 18

 

Prijava koju na javni poziv podnosi privredni subjekt sadrži prijavni obrazac sa priloženom dokumentacijom.

Prijavni obrazac se nalazi u prilogu javnog poziva i sadrži naročito:

 • opšte podatke o privrednom subjektu;
 • podatke o zakonskom zastupniku;
 • profil privrednog subjekta;
 • cenovni pregled roba i usluga;

Kriterijumi za rangiranje direktnih korisnika (privrednih subjekata)

Član 19

 

Kriterijumi za rangiranje direktnih obuhvataju sledeće:

 • cene klјučnih dobara zajedno sa ugradnjom za meru za koju konkurišu;
 • rok važenja cena za meru koju konkurišu;
 • drugi kriterijumi bliže definisani javnim pozivom.

Javnim pozivom se određuje maksimalni broj bodova po svakom od kriterijuma i broj bodova po potkriterijumima, ako su potkriterijumi definisani u okviru pojedinih kriterijuma.

Ukupan maksimalni broj bodova po svim kriterijumima i potkriterijumima primenjenim na pojedini Program ne može preći 100.

Ocenjivanje, utvrđivanje liste izabranih direktnih korisnika i ugovaranje

Član 20

Ocenjivanje i rangiranje prispelih prijava privrednih subjekata vrši se primenom kriterijuma iz člana 19. ovog Pravilnika.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Javnog poziva, utvrđuje preliminarnu listu direktnih korisnika.

Preliminarnu listu direktnih korisnika Komisija objavlјuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste direktnih korisnika, u roku od tri dana od dana objavlјivanja liste.

Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavlјivanja.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu direktnih korisnika kao i da donese Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O sprovedenom postupku Komisija vodi zapisnik i sačinjava Predlog konačne Odluke o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije i iste dostavlјa Opštinskom veću na usvajanje.

Opštinsko veće opštine Bački Petrovac donosi Odluku o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije.

Odluka Opštinskog veća o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije objavlјuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Ugovor o u sprovođenju mera energetske sanacije potpisuje se nakon donošenja Rešenja o konačnoj listi krajnjih korisnika za sprovođenje mera energetske sanacije.

Ukoliko se na javni poziv za direktne korisnike za određenu meru/mere energetske efikasnosti ne prijavi ni jedan ili nedovolјno privrednih subjekata, ta mera/mere se neće nalaziti u javnom pozivu za domaćinstva i stambene zajednice.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvma i stambenim zajednicama

Član 21

Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova donosi Opštinsko veće opštine Bački Petrovac.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima i stambenim zajednicama sprovodi Komisija.

Domaćinstva/stambene zajednice - učesnici konkursa podnose prijavu Komisiji. Prijava podrazumeva podnošenje konkursne dokumentacije u roku koji je utvrđen javnim pozivom.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana se obavezno objavlјuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet stranici Opštine, a najava javnog poziva i u svim lokalnim medijima.

Konkursna dokumentacija sadrži:

 • javni poziv
 • prijavni obrazac sa listom potrebnih dokumenata

Član 22

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima i stambene zajednice i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je podnosilac prijave:
  • vlasnik objekta, ili
  • ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta
 • da je objekat nastanjen i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kWh.
 • da je stambena zajednica upisana u odgovarajući registar,
 • ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.
 • i drugi uslovi u skladu sa javnim pozivom za domaćinstva.

                Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave.

                Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika.

Sadržaj Javnog poziva za krajnje korisnike (domaćinstva i stambene zajednice)

Član 23

 

Javni poziv iz člana 21. ovog Pravilnika sadrži:

 • pravni osnov za raspisivanje javnog poziva,
 • cilјeve preuzete iz Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije na teritoriji jedinice lokalne samouprave,
 • finansijski okvir,
 • namenu sredstava,
 • broj mera za koje jedan korisnik može da konkuriše,
 • uslove za učešće na konkursu,
 • listu direktnih korisnika preko kojih se realizuju mere,
 • dokumentaciju koju podnosilac mora podneti uz prijavni obrazac,
 • način na koji opština Bački Petrovac pruža dodatne informacije i pomoć podnosiocu prijave u pripremi i podnošenju prijave,
 • način i rok podnošenja prijave,
 • postupak odobravanja sredstava,
 • način objavlјivanja odluke o ostvarivanju prava na bespovratna sredstva građanima i stambenim zajednicama za sprovođenje mera energetske sanacije po javnom pozivu.

Prijava na javni poziv za krajnje korisnike (domaćinstva i stambene zajednice)

Član 24

Dokumentacija koju dostavlјa građanin - podnosilac prijave pri podnošenju prijave:

 • potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1) sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 • fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi porodične kuće za koju se podnosi prijava. Za maloletne lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
 • fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da se živi u prijavlјenom stambenom objektu o (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno);
 • dokaz o mogućnosti priklјučenja na gasovodnu mrežu za meru nabavke kotla na gas (za nabavku kotla na prirodni gas);
 • predmer i predračun/profaktura za opremu sa ugradnjom, izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) (Prilog 2) koju je objavila Opština;
 • izjava o članovima domaćinstva sa fotokopijom ličnih karata za svakog člana domaćinstva sa jasno vidlјivom adresom stanovanja;
 • potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja (Prilog 3).

Prijava koju na javni poziv podnose stambene zajednice naročito sadrži:

 • potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1A), sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 • fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za svaki stan stambene zgrade za koju se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da vlasnici živi u prijavlјenom stambenom objektu (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno po stanu- potrebno za minimum 50% stanova u zgradi);
 • dokaz o registraciji Stambene zajednice;
 • saglasnost stambene zajednice za predloženu meru;
 • lista članova stambene zajednice sa fotokopijom ličnih karata za svakog člana stambene zajednice sa jasno vidlјivom adresom stanovanja;
 • spisak svih stanara stambene zgrade sa kopijama lične karte gde se vidi adresa stanovanja;
 • potvrda o mogućnosti priklјučenja na gasovodnu mrežu za meru nabavke kotla na gas;
 • predmer i predračun/profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) (Prilog 2) koju je objavila Opština;
 • potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja; (Prilog 3)
 • odobren zahtev za priklјučenje na dalјinski sistem grejanja, ukoliko se stambena zajednica prijavlјuje za meru iz člana 6. stav 2. tačka 9) koja se odnosi na ugradnju nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora;
 • i druga dokumenta u skladu sa Javnim pozivom.

                Opština će po službenoj dužnosti pribaviti izvod iz lista nepokretnosti.

Član 25.

Pravo učešća na javnom pozivu nemaju:

 • vlasnici posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje
 • vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavlјanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava (Konačna rang lista) za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

Kriterijumi za izbor projekata krajnjih korisnika (porodične kuće, stanovi i stambene zajednice)

Član 26

Postupak za ocenjivanje pristiglih prijava i izbor korisnika sredstava vrši će

se na osnovu liste prioriteta sastavlјene bodovanjem prema sledećim kriterijumima:

 

Kriterijumi za izbor projekata domaćinstava i stambenih zajednica koje obuhvataju mere energetske efikasnosti iz člana 6. stav 2. tačka 1) i 2)

Zamena spolјnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama

(stambenim zgradama, porodičnim kućama i stanovima )

Postojeće karakteristike spolјne stolarije*

Broj bodova

Drveni, jednostruki sa jednim staklom

50

Drveni, dvostruki sa razmaknutim krilima

40

Drveni, jednostruki sa duplim staklom ili vakum staklom

30

PVC, aluminijum

10

 

Postojeće stanje u pogledu termičke izolacije objekta

Broj bodova

Spolјni zidovi i krov bez termičke izolacije

20

Spolјni zidovi bez a krov sa termičkom izolacijom

15

Spolјni zidovi sa a krov bez termičke izolacije

10

Spolјni zidovi i krov sa termičkom izolacijom

0

 

Postojeći način grejanja na*

Broj bodova

Ugalј/ lož ulјe/ mazut

20

Električna energija

15

Drvo

10

Prirodni gas/pelet/dalјinsko grejanje

0

K faktor zauzetosti površine za stanove i stambene zgrade

K faktor zauzetosti površine, koji predstavlјa količnik ukupne površine stambenog objekta (iz poreske prijave) i broja korisnika tog objekta.

 

Broj bodova

K<10

5

10≤K<12,5

4,5

12,5≤K<15

4

15≤K<17,5

3,5

17,5≤K<20

3

20≤K≤22,5

2,5

22,5≤K≤25

2

K>25

1

 

K faktor zauzetosti površine za porodične kuće

K<15

5

15≤K<17,5

4,5

17,5≤K<20

4

20≤K<22,5

3,5

22,5≤K<25

3

25≤K≤27,5

2,5

27,5≤K≤30

2

K>30

1

 

Korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva opštine/republike)

 

Broj bodova

Sredstva nisu korišćena u poslednje tri godine

5

Sredstva su korišćena u poslednje tri godine

0

* za stambene zgrade dati postojeći način grejanja i postojeće karakteristike spolјne stolarije koji se odnosi na većinu stanova

Kriterijumi za izbor projekata građana i stambenih zajednica koje obuhvataju mere energetske efikasnosti iz člana 6. stav 2. tačka 3), 4) i 5)

 

Postavlјanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanomprostoru

(stambenih zgrada i porodičnih kuća)

Postojeće stanje u pogledu termičke izolacije objekta

Broj bodova

Spolјni zidovi i krov bez termičke izolacije

50

Spolјni zidovi bez a krov sa termičkom izolacijom

40

Spolјni zidovi sa a krov bez termičke izolacije

30

Spolјni zidovi i krov sa termičkom izolacijom

10

 

Postojeće karakteristike spolјne stolarije*

Broj bodova

Drveni, jednostruki sa jednim staklom

20

Drveni, dvostruki sa razmaknutim krilima

15

Drveni, jednostruki sa duplim staklom ili vakum staklom

10

PVC, aluminijum

0

 

Postojeći način grejanja na*:

Broj bodova

Ugalј/ lož ulјe,/ mazut

20

Električna energija

15

Drvo

10

Prirodni gas/ pelet/ sistem dalјinskog grejanja

0

K faktor zauzetosti površine za stanove

K faktor zauzetosti površine, koji predstavlјa količnik ukupne površine stambenog objekta (iz poreske prijave) i broja korisnika tog objekta.

 

Broj bodova

K<10

5

10≤K<12,5

4,5

12,5≤K<15

4

15≤K<17,5

3,5

17,5≤K<20

3

20≤K≤22,5

2,5

22,5≤K≤25

2

K>25

1

 

K faktor zauzetosti površine za porodične kuće

K<15

5

15≤K<17,5

4,5

17,5≤K<20

4

20≤K<22,5

3,5

22,5≤K<25

3

25≤K≤27,5

2,5

27,5≤K≤30

2

K>30

1

 

Korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva opštine/republike)

 

Broj bodova

Sredstva nisu korišćena u poslednje tri godine

5

Sredstva su korišćena u poslednje tri godine

0

*za stambene zgrade dati postojeći način grejanja koji se odnosi na većinu stanova

 

Kriterijumi za izbor projekata domaćinstava i stambenih zajednica koje obuhvataju mere energetske efikasnosti iz člana 6. stav 2. tačka 6), 7), 8), 9) i 10)

 

Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu, ugradnja cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora, i nabavka i ugradnja toplotnih pumpi

 

Postojeći način grejanja na*

Broj bodova

Ugalј/ lož ulјe,/ mazut

50

Električna energija

40

Drvo

20

Prirodni gas/ pelet/ dalјinsko grejanje

5

 

Postojeće karakteristike spolјne stolarije*

Broj bodova

Drveni, jednostruki sa jednim staklom

5

Drveni, dvostruki sa razmaknutim krilima

10

Drveni, jednostruki sa duplim staklom ili vakum staklom

15

PVC, aluminijum

20

 

Postojeće stanje u pogledu termičke izolacije objekta

Broj bodova

Spolјni zidovi i krov bez termičke izolacije

5

Spolјni zidovi bez a krov sa termičkom izolacijom

10

Spolјni zidovi sa a krov bez termičke izolacije

15

Spolјni zidovi i krov sa termičkom izolacijom

20

 

K faktor zauzetosti površine za stanove i stambene zgrade

K faktor zauzetosti površine, koji predstavlјa količnik ukupne površine stambenog objekta (iz poreske prijave) i broja korisnika tog objekta.

 

Broj bodova

K<10

5

10≤K<12,5

4,5

12,5≤K<15

4

15≤K<17,5

3,5

17,5≤K<20

3

20≤K≤22,5

2,5

22,5≤K≤25

2

K>25

1

 

K faktor zauzetosti površine za porodične kuće

K<15

5

15≤K<17,5

4,5

17,5≤K<20

4

20≤K<22,5

3,5

22,5≤K<25

3

25≤K≤27,5

2,5

27,5≤K≤30

2

K>30

1

 

Korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva opštine/republike)

 

Broj bodova

Sredstva nisu korišćena u poslednje tri godine 

5

Sredstva su korišćena u poslednje tri godine 

0

* za stambene zgrade dati postojeći način grejanja koji se odnosi na većinu stanova

Kriterijumi za izbor projekata domaćinstava koji obuhvataju meru energetske efikasnosti iz člana 6. stav 2. tačka 11)

Nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za porodične kuće

 

Postojeći način grejanja na:

Broj bodova

Ugalј/ lož ulјe,/ mazut

50

Električna energija

40

Drvo

20

Prirodni gas/ pelet/ dalјinsko grejanje

5

 

Postojeće karakteristike spolјne stolarije*

Broj bodova

Drveni, jednostruki sa jednim staklom

5

Drveni, dvostruki sa razmaknutim krilima

10

Drveni, jednostruki sa duplim staklom ili vakum staklom

15

PVC, aluminijum

20

 

Postojeće stanje u pogledu termičke izolacije objekta

Broj bodova

Spolјni zidovi i krov bez termičke izolacije

5

Spolјni zidovi bez a krov sa termičkom izolacijom

10

Spolјni zidovi sa a krov bez termičke izolacije

15

Spolјni zidovi i krov sa termičkom izolacijom

20

 

K faktor zauzetosti površine za porodične kuće

K<15

5

15≤K<17,5

4,5

17,5≤K<20

4

20≤K<22,5

3,5

22,5≤K<25

3

25≤K≤27,5

2,5

27,5≤K≤30

2

K>30

1

 

Korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva opštine/republike)

 

Broj bodova

Sredstva nisu korišćena u poslednje tri godine

5

Sredstva su korišćena u poslednje tri godine

0

Javnim pozivom se određuje maksimalni broj bodova po svakom od kriterijuma i broj bodova po potkriterijumima, ako su potkriterijumi definisani u okviru pojedinih kriterijuma.

Ukupan maksimalni broj bodova po svim kriterijumima i potkriterijumima primenjenim na pojedini Program ne može preći 100.

Ukoliko se za grejanje koriste dva ili više različitih energenata, broj bodova se računa kao aritmetička sredina bodova za navedene energente.

Prilikom bodovanja stolarije na objektu na kome se nalazi više vrsta stolarije bodovaće se prozori čija je ukupna površina najveća.

Ukoliko se dva zahteva ocene sa istim brojem bodova, prednost imaju podnosioci prijava čiji je faktor iskorišćavanja površine K manji.

Za stambene zajednice potrebno je da svaki stan popuni odgovarajući obrazac koji će se sabrati za svaku stambenu zgradu i naći njegova srednja vrednost.

Ocenjivanje, utvrđivanje liste i izbor krajnjih korisnika

 

Član 27

Ocenjivanje i rangiranje projekata domaćinstava i stambenih zajednica, vrši se primenom kriterijuma iz člana 26.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima iz člana 26., utvrđuje jedinstvenu preliminarnu rang listu krajnjih korisnika za sve mere energetske efikasnosti iz javnog poziva na osnovu bodovanja prema kriterijumima iz člana 26. ovog pravilnika.

Listu iz stava 2. ovog člana Komisija objavlјuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste iz stava 2. ovog člana u roku od tri dana od dana objavlјivanja liste u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Na listu iz stava 2. ovog člana podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavlјivanja. Prigovor se podnosi na pisarnicu JLS.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu iz stava 2. ovog člana kao i da donese odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu liste iz stava 6. ovog člana Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaklјučno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska iz stava 7. ovog člana utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi, Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija. U zapisniku Komisija potvrđuje da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatlјive.

Na osnovu zapisnika iz stava 9. ovog člana komisija sačinjava konačnu listu krajnjih korisnika.

Listu iz stava 10. ovog člana Komisija objavlјuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na listu iz stava 10. ovog člana podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavlјivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnicu JLS.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 10. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće donosi Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaklјučuju ugovori.

Isplata sredstava

 

Član 28

Opština će vršiti prenos sredstava isklјučivo direktnim korisnicima, ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom prvog izlaska.

Krajnji Korisnik mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti nadležnoj komisiji.

Korisnik sredstava će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaklјučenim ugovorom. Krajnji korisnik će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u čl. 6 (maksimalnog iznosa učešća JLS).

Ukoliko Korisnik sredstava nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je krajnji korisnik podneo prilikom prijave, JLS neće uplatiti sredstva dodelјena javnim pozivom.

Ukoliko iz nekog razloga krajnji korisnik ne može da realizuje nabavku od odabranog direktnog korisnika, ima pravo da izvrši nabavku od drugog direktnog korisnika sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novu profakturu/predračun, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.

V  PRAĆENјE REALIZACIJE MERA ENERGETSKE SANACIJE

 

Izveštavanje

 

Član 29

 

Komisija priprema Završni izveštaj o sprovedenim merama energetske sanacije i podnosi ga Opštinskom veću.

Javnost se informiše o realizaciji mera energetske sanacije preko lokalnih medija i internet stranice Opštine.

Završni izveštaj o sprovedenim merama energetske sanacije, koji posebno sadrži informacije o sprovedenim aktivnostima i utrošenim finansijskim sredstvima, uočene nedostatke u implementaciji aktivnosti i njihove uzroke, podatke o uštedi energije i smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, podnosi se Opštinskom veću i objavlјuje na internet stranici. 

Direktni korisnici sredstava koji izvode radove na energetskoj sanaciji dužni su da Komisiji, u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

 

Objavlјivanje

 

Član 30

 

Podaci i akti koje Komisija objavlјuju na zvaničnoj internet stranici Opštine, moraju se objaviti i na oglasnoj tabli Opštine.

Čuvanje dokumentacije

 

Član 31

 

Opštinska uprave Opštine Bački Petrovac ima obavezu da čuva kompletnu dokumentaciju nastalu u postupku sufinansiranja mera energetske sanacije u skladu sa važećim propisima.

 

VI  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 32

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i biće objavlјen u „Službenom listu“ Opštine Bački Petrovac.

OPŠTINSKO VEĆE

OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 11,00 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика