Izveštaj sa 62. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 28.04.2022. godine održana je 62. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Mihal Hatalјa ,Bojana Ilišević Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin, Srđan Stojanović
Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: Načelnica opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac odelјenja za privredu,urbanizam i komunalno stambembene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odelјenja za budžet,finansije i poresku administraciju Milena Nišić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je sa dopunom usvojen sledeći
 

D n e v n i r e d

1. Razmatranje Informacije o stanju vezano za kotlarnicu u Osnovnoj školi“Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu i izradi projektno-tehničke dokumentacije, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Zahteva za saglasnost osnivača za raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa za mesto direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka, te donošenje zaknjučka povodom istog;
3. Razmatranje Zahteva za saglasnost osnivača za raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa za mesto direktora Biblioteke“Štefan Homola“ Bački Petrovac
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga te donošenje Pravilnika o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mensta u Opštinskoj upravi i opštinsom pravobranilaštvu opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti;
7. Razmatranje nacrta te utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
9. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o utvrđivanju godišnjeg odmora Načelnice Opštinske uprave;
10. Razmatranje izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022.godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije.
12. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac
13. Razmatranje predloga te donošenje Pravilnika o uslovima i načinu pružanja podrške za nabavku bicikla kao ekološki prihvatlјivog transporta u 2022.godini;
14. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve-Oš Jan Čajak
15. Pitanja i predlozi;

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojm se
P r i h v a t a s e Informacija o stanju vezano za kotlarnicu u Osnovnoj školi“Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu i izradi projektno-tehničke dokumentacije.

Povodom 2. tačke dnevnog reda,Opštinsko veće je jednoglasno donelo Zaklјučak:
Daje se s a g l a s n o s t za raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa za mesto direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donelo sledeći Zaklјučak:
Daje se s a g l a s n o s t za raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa za mesto direktora Biblioteke“Štefan Homola“ Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, opštinsko veće je jednoglasno donelo sledeći Zaklјučak:
U t v r đ u j e s e predlog Rešenja o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac i prosleđuje se Skupštini Opštine na razmatranje i donošenje;

Za izvestioca na sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac povodom ovog pitanja određuje se predsednica Opštine Bački Petrovac – Jasna Šproh.
Povodom 5.tačke dnevnog reda nakon obrazloženja načelnice opštinske uprave opštinsko veće je jednoglasno donelo:


P R A V I L N I K
O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O UNUTRAŠNјOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA
U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Član 1
Ovim pravilnikom menja se Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac, br. 016-4/140-2021 od 22.09.2021 godine (u dalјem tekstu: Pravilnik).

Član 2
U članu 27, broj radnog mesta: 7, uslovi za obavlјanje poslova radnog mesta menjaju se i glase:
„Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen državni stručni ispit, pet godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje slovačkog jezika i pisma, i poznavanje rada na računaru.“
Član 3
U članu 27, broj radnog mesta: 26, uslovi za obavlјanje poslova radnog mesta menjaju se i glase: „Visoko obrazovanje iz naučnih oblasti u okviru obrazovno – naučnog polјa Prirodno – Matematičkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima, poznavanje engleskog i slovačkog jezika i pisma, i poznavanje rada na računaru.“

Član 4
U članu 27, broj radnog mesta: 30, uslovi za obavlјanje poslova radnog mesta menjaju se i glase:
„Visoko obrazovanje iz naučnih oblasti u okviru obrazovno – naučnog polјa Tehničko – tehnoloških nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit, i ispit za inspektora, i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje slovačkog jezika i pisma, i poznavanje rada na računaru.“
Član 6
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Povodom 6. tačke dnevnog reda, opštinsko veće je jednoglasno donelo sledeće:
R E Š E Nј E
o davanju na korišćenje nepokretnosti

 

Član 1.

Opština Bački Petrovac daje na korišćenje nepokretnost Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijali Novi Sad, radi obavlјanja svoje redovne delatnosti, i to: poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije površine 17,75 m2 i zajedničkih prostorija ( ulaz, hodnik ispred prostorije i sanitarni čvor)u prizemlјu poslovnog objekta – objekat opštinske uprave, u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, sagr. na parc. br. 27 zknj. ul. br. 10183 k.o. Bački Petrovac, koji se nalazi u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6.

Član 2.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Novi Sad dužan je da koristi predmetnu nepokretnost na način kojim se obezbeđuje efikasno vršenje svojih prava i dužnosti, kao i racionalno korišćenje i očuvanje nepokretnosti, a u skladu sa Zakonom o javnoj svojini.

 

Član 3.

Između Opštine Bački Petrovac i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Novi Sad zaklјučiće se aneks ugovora o davanju na korišćenje predmetne nepokretnosti, kojim će se produžiti važenje ugovora o davanju na korišćenje poslovnog prostora zaklјučenog 21.04.2017.godine na period od 5 godina i bliže urediti ostali uslovi.

Član 4.

Ovo rešenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 5.

Ovo rešenje će se objaviti u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.

Povodom 7.tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo sledeći:

Z A K Lj U Č A K

U t v r đ u j e s e predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;

Za izvestioca na sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac povodom ovog pitanja određuje se predsednik Komisije za davanje u zakup, otuđivanje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac – Srđan Stojanović.
Povodom 8.tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac nakon detalјnog izlaganja izveštaja načelnice opštinske uprave je donelo sledeći:
P r i h v a t a s e Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Za izvestioca na sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac povodom ovog pitanja određuje se načelnica Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević.

Povodom 9.tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo sledeće:

R E Š E Nј E

Jaroslavi Čanji Jević, postavlјenoj na položaj načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, utvrđuje se godišnji odmor za 2021. godinu u trajanju od 30 radnih dana.
Imenovana će drugi deo godišnjeg odmora za 2021 godinu koristiti u periodu od: 04.05.2022. godine do 13.05.2022. godine.
Imenovana ima pravo na naknadu zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora u visini zarade koju bi ostvario za mesec u kojem koristi godišnji odmor.

O b r a z l o ž e nj e

Imenovani ima pravo na godišnji odmor u skladu sa zakonskim odredbama.
Za svaku kalendarsku godinu zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana. Zakonski minimum se uvećava saglasno kriterijumima utvrđenim članom 17. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 38/19 i 55/20), i to:
po osnovu doprinosa na radu - 3
po osnovu stručne spreme - 5
po osnovu godina rada provedenih u radnom odnosu - 2
po osnovu invaliditeta - /
po osnovu uslova rada - /
po osnovu brige o deci i članovima uže porodice - 3 _______________
Ukupno: 33

Zaposleni radnici Opštinske uprave imaju pravo na korišćenje godišnjeg odmora najduže 30 radnih dana, koliko iznosi zakonski maksimum, bez obzira na dužinu godišnjeg odmora utvrđenu po Zakonom odnosno kolektivnim ugovorom pripadajućim elementima.
Na osnovu iznetog rešeno je kao u dispozitivu rešenja.
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od dana uručenja rešenja.

Povodom 10.tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo sledeći:
Z A K Lj U Č A K

Vrši se izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2022. godinu, i to:

1. D o d a j e s e, nabavka radova pozicija 0013 – RADOVI NA UNAPREĐENјU SISTEMA JAVNE RASVETE NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Procenjena vrednost bez PDV iznos „21.000.000,00“ dinara.
2. D o d a j e s e, nabavka radova pozicija 0014 – PARTERNO UREĐENјE SPOMEN PARKA KAPETANU BOŽIDARU ŽUGIĆU U GLOŽANU
Procenjena vrednost bez PDV iznos „1.500.000,00“ dinara.
Povodom 11.tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo:


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

1. Na osnovu Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština Bački Petrovac, potpisanog između Republika Srbija, Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, Ministarstvo rudarstva i energetike i Opštine Bački Petrovac dana 11.03.2022. godine, otvara se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti (733154 – Tekući namenski transferi od Republike u korist nivoa opština), Program 17– Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori energije, programska aktivnost: 0501-0001 – Energetski menadžment, i povećava se pozicija: 68, ekonomska klasifikacija 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (4728-naknade iz budžeta za stanovanje i život) za iznos od 5.000.000,00 dinara.
2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.


Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE

Povodom 12.tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo sledeći:


Z A K Lj U Č A K

 

U t v r đ u j e s e predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;

Za izvestioca na sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac povodom ovog pitanja određuje se predsednica Opštine Bački Petrovac – Jasna Šproh.
Povodom 13.tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo:


P R A V I L N I K
O USLOVIMA I NAČINU PRUŽANјA PODRŠKE ZA NABAVKU BICIKLA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLjIVOG TRANSPORTA U 2022. GODINI

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1
Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i način za realizaciju programske aktivnosti pružanja podrške za nabavku bicikla kao ekološki prihvatlјivog transporta na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2022. godini (u dalјem tekstu: programska aktivnost).

Član 2
Za realizaciju programske aktivnosti iz člana 1. ovog pravilnika opredelјuju se sredstva Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac u razdelu Programa za zaštitu životne sredine u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

II RASPISIVANјE JAVNOG POZIVA, SADRŽINA, NAČIN PODNOŠENјA PRIJAVE I DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU
Član 3
Predsednik opštine Bački Petrovac raspisuje Javni poziv za prijavlјivanje privrednih subjekata koji prodaju tehnički ispravne nove bicikle i Javni poziv za građane opštine Bački Petrovac, za kupovinu bicikala. Javni pozivi i obrasci koji se podnose uz prijavu se objavlјuju na internet stranici opštine Bački Petrovac. Iznos subvencije iznosi 50% od ukupne vrednosti bicikla (za bicikle čija je vrednost do 20.000,00 dinara sa PDV-om) ili 10.000,00 dinara (za bicikle čija je vrednost 20.000,00 dinara sa PDV-om i više) po građaninu iz jednog domaćinstva. Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija neće razmatrati.
Član 4
Javni poziv sadrži:
- ukupan iznos sredstava opredelјenih u budžetu opštine Bački Petrovac za realizaciju programske aktivnosti,
- iznos sredstava koja se mogu koristiti za troškove za realizaciju programske aktivnosti,
- organ kome se podnosi prijava sa pratećom dokumentacijom,
- uslove koje moraju da ispunjavaju podnosioci prijave na Javni poziv,
- informaciju o dokumentaciji koju prilaže podnosilac prijave,
- način dostavlјanja prijave na Javni poziv,
- rok za izradu odluke o izboru.

Član 5
Predmet programske aktivnosti je pružanje podrške za nabavku novog tehnički ispravnog bicikla na dva točka, koji se pokreće pomoću pedala, a nije pružanje podrške za nabavku električnih bicikala, bicikala bez pedala i bicikala na tri točka.

Član 6
Privredni subjekti se prijavlјuju na Javni poziv za odabir privrednih subjekata-prodavnica, sa dokumentacijom kojom dokazuju da prodaju nove tehnički ispravne bicikle. Privredni subjekat mora da ispunjava sledeće uslove:
- Da su upisani u registar APR-a, najmanje 6 meseci od dana podnošenja prijave,
- Da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavlјivanja Javnog poziva.
Komisija vrši odabir privrednih subjekata-prodavnica u kojima se prodaju novi tehničko ispravni bicikli.
Nakon donošenja preliminarne liste o odabiru privrednih subjekata, učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavlјivanja liste Komisiji. Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore i da donese Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 8 dana od dana njegovog prijema. Nakon toga biće izrađen predlog konačne liste privrednih subjekata. Nakon izrade predloga konačne liste prijava, Komisija dostavlјa predsedniku opštine predlog konačne liste privrednih subjekata koja prodaju tehnički ispravne nove bicikle.
Predsednik opštine donosi konačnu listu privrednih subjekata.

Član 7
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju punoletni građani, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Bački Petrovac. Pravo učešća na Javnom pozivu ima samo jedan član domaćinstva i može podneti samo jednu prijavu, za jedan bicikl.
Prihvatlјivi troškovi su troškovi sa uračunatim PDV-om.
Neprihvatlјivi troškovi – troškovi koji neće biti finansirani po raspisanom javnom pozivu iz budžeta Opštine Bački Petrovac su:
- Troškovi koji nastanu u vezi sa nabavkom bicikla: carinski i administrativni troškovi,
- Troškovi za kuplјeni bicikl (plaćen i isporučen), odnosno troškovi nabavke bicikla koji su nastali pre objavlјenog Javnog poziva.
- Nabavka bicikla koju podnosilac zahteva sam izvršava.
Član 8
Prijava na Javni poziv se dostavlјa na popunjenom Obrascu prijave, uz koju se podnosi sledeća dokumentacija:
- fotokopiju lične karte sa adresom prebivališta ili očitane podatke iz lične karte sa čipom,
- popunjen obrazac izjave o članovima domaćinstva (članovima porodičnog domaćinstva smatraju se supružnik i vanbračni partner, njihova deca, rođena u braku ili van njega, usvojena ili pastorčad, njihovi roditelјi i lica koja su oni po zakonu dužni da izdržavaju a koji stanuju zajedno sa podnosiocem prijave na Javni poziv),
- popunjen obrazac saglasnosti o obradi podataka o ličnosti,
- predračun izdat od privrednog subjekta odabranog po objavlјenom Javnom pozivu, sa navedenom cenom i modelom bicikla.

Prilikom prijavlјivanja, građaninu se izdaje potvrda o prijemu prijave sa navedenim rednim brojem prijave.
Prijave će se primati 15 dana od dana objavlјivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Bački Petrovac.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

III NAČIN ODOBRAVANјA I DODELE SREDSTAVA

Član 9
Javni poziv sprovodi Komisija za realizaciju programske aktivnosti pružanja podrške za nabavku bicikla kao ekološki prihvatlјivog transporta na teritoriji opštine Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Komisija), koju obrazuje predsednik opštine Bački Petrovac.
U Komisiju iz stava 1. ovog člana imenuju se predstavnici Opštinske uprave i Udruženja koje se bavi zaštitom životne sredine i biciklizmom.

Član 10
Osnovni zadaci Komisije su da:
- pripremi konkursnu dokumentaciju za privredne subjekte i građane (Javni pozivi, obrasci prijave i dr.)
- objavi Javne pozive na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac
- ispita blagovremenost i urednost podnetih prijava na Javni poziv, kako privrednih subjekata koja prodaju bicikle tako i građana koji se prijave za sredstva za kupovinu bicikala.
- pregleda podnete prijave na Javni poziv,
- sačini preliminarnu listu privrednih subjekata, predlog konačne liste privrednih subjekata, preliminarnu listu građana i predlog konačne liste građana, kao i predlog o odbijanju neosnovanih prijava na Javni poziv.

Član 11
Komisija, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, donosi preliminarnu listu podnetih prijava, uzimajući u obzir blagovremenost i istinitost podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji.
Nakon donošenja preliminarne liste, podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana njenog objavlјivanja. Prigovor se podnosi na pisarnicu JLS.
Po proteku roka od 3 dana Komisija utvrđuje predlog konačne liste podnetih prijava, sa iznosom opredelјenih sredstava po svakoj prijavi. Predsednik opštine donosi konačnu listu građana kojima su odobrena sredstava za nabavku bicikla sa iznosima opredelјenih sredstava.
Član 12
Po donošenju konačne liste građana kojima su odobrena sredstava za nabavku bicikla predsednik opštine donosi odluku o odobrenim sredstvima za nabavku bicikala i zaklјučuje ugovore između odabranih privrednih subjekata, građana kojima su odobrena sredstva za nabavku bicikala i Opštine Bački Petrovac.
Opština će izvršiti prenos sredstava odabranim privrednim subjektima u iznosima navedenim u zaklјučenim ugovorima i nakon što građanin izmiri svoju obavezu za nabavku bicikla.
IV ZAVRŠNE ODREDBE
Član 13
Javni poziv će se objaviti na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Bački Petrovac.
Član 14
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“

Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE

Povodom 14.tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo:


R E Š E Nј E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 37/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 200.000,00 dinara, za povećavanje pozicije 139/0, program 09 – Osnovno obrazovanje, programska aktivnost: 2003-0001 – Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti (4822 - Obavezne takse) za iznos od 200.000,00 dinara, radi izmirenja obaveze za sudske takse koje su nastale povodom sudskih sporova koji se vode protiv OŠ Jan Čajak u Bačkom Petrovcu.

2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.

3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

 

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 11,00 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика