Izveštaj sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 17.06.2021. godine održana je 69. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh,  Srđan Stojanović, Mihal Hatala,Gavera Govorčin i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odsutni: Srđan Simić i Bojana Ilišević;
Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali  rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sa dopunom sledeći:
 
1. Razmatranje nacrta Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje Zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje predloga te donošenje konačne Odluke o izboru direktnih korisnika mera energetske sanacije;
3. Razmatranje Zahteva za davanje saglasnosti na  Odluku Nadzornog odbora JKP“Komunalac“za upis  zaloge na pokretnoj imovini, te donošenje Zaklјučka povodom istog;
4. Pitanja i predlozi;
 
Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se U t  v r đ u j e predlog Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Bački Petrovac za 2021.godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o izboru direktnih korisnika mera energetske sanacije.
Povodom 3. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se  d a j e   s a g l a s n o s t  na Odluku o upisu zaloge na pokretnoj imovini  koju je doneo Nadzorni odbor JKP“Komunalac“ Bački Petrovac br.191-1/22 od 02.06.2022. godine.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.
 
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,30 časova.
 
NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика