Izveštaj sa 92. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 27.03.2023. godine održana je 92. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh,Dragan Krčmar, Mihal Hatalјa, Gavra Govorčin, Ondrej Bovđiš, Srđan Stojanović  i Bojana Ilišević.

Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali  rukovodilac odelјenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Duško Lukač i  rukovodilac odelјenja za opštu upravu,društvene službe i opšte zajedniče poslove Predrag Bojanić, opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je  usvojen sledeći:

 

D n e v n i   r e d

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju načelnice Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac

2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.  

3. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

4. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

b) Razmatranje Plana i programa i Finansijskog plana Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2023. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

5. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

6. Razmatranje Odluke Upravnog odbora „Slovačkog vojvođanskog pozorišta“ ( od dana 14.03.2023. godine) o izmenama i dopunama Statuta pozorišta „SOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom iste;

7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Programa mera za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2023. godini;

8. Razmatranje nacrta Odluke o izradi plana detalјne regulacije bloka 11 i delova blokova 10 i 12 u naselјu Bački Petrovac, te donošenje Zaklјučka povodom istog.

9. Razmatranje izmena plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2022. godinu te donošenje zaklјučka povodom istog.

10. Razmatranje predloga te donošenje Pravilnika o uslovima i načinu pružanja podrške za nabavku bicikla kao ekološki prihvatlјivog transporta u 2023.godini;

11. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije-putevi i centar BP

12. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve-tekuće popravke i održavanje;

13. Pitanja i predlozi;  

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno doneto je  Rešenje o razrešenju načelnice Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno doneto Rešenje  o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.  

Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno  donelo Zaklјučak  kojim se A) P r i h v a t a  Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. 

Povodom 4. tačke dnevnog reda je donet Zaklјučak kojim s e: P r i h v a t a  a) Izveštaj o radu i Finansijski izveštaju Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. b) Plan i program i Finansijski plan Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2023. godinu.

Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je p r i h v a t i l o  Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 6.tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac donelo je Zaklјučak kojim se P r i h v a t a  Odluka o izmenama i dopunama Statuta Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE u Bačkom Petrovcu od 23.03.2023. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac radi davanja saglasnosti na istu.

Povodom 7. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Zaklјučak kojim se  U t v r đ u j e  predlog Programa mera za sprovođenje polјoprivredne politike  i politike ruralnog razvoja za područje Opštin Bački Petrovac u 2023. godini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 8. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Zaklјučak kojim se  U t v r đ u j e     predlog Odluke o izradi plana detalјne regulacije bloka 11 i delova blokova 10 i 12 u naselјu Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 9. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Zaklјučak kojim se Vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2023. godinu.

Povodom 10. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je donelo Pravilnik o uslovima i načinu pružanja podrške za nabavku bicikla kao ekološki prihvatlјivog transporta u 2023.godini

Povodom 11. tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o povećanju aproprijacije-putevi i centar BP.

Povodom 12. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve-tekuće popravke i održavanje;

Povodom 13. Tačke dnevno reda se niko nije javio za reč

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,15 časova.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика