Izveštaj sa XII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (25.04.2017. godine)

grb opstine vestiDvanaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 25.04.2017. godine, sa početkom u 17,04 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.


Sednici je prisustvovalo 30 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač,Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.
Odbornik Jan Bohuš svoj izostanak nije opravdao.
Sem odbornika XII sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Predrag Bojanić, Radomir Zotović i Milan Anušjak, pomoćnica predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Jarmila Stojimirović, direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka Pavel Čanji, v.d. direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, v.d. direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, v.d. direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, v.d. direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, novinari: Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas lјudu“, Maria Lovreova iz TV Petrovec, Miroslav Babjak iz Radija Bački Petrovac, Viera Dorčova Babjakova iz Radija Novi Sad - slovačka redakcija, Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera i građani Jaroslav Martinko, Martina Martinko-Sabolčki i Miroslav Bekić.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da je na sednici prisutno 28 odbornika SO-e (za vreme Skupštine u rad Skupštine su se uklјučila još dva odbornika), što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao delimično izmenjen predlog dnevnog reda, koji je predložen u pozivu za ovu sednicu Skupštine. Predlog dnevnog reda je glasio:
- Usvajanje zapisnika sa XII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je odr-
žana dana 13.03.2017. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostor-
no i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ – u likvidaciji;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac a u vezi Odluke Skupštine opštine o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, od 30.01.2017. godine, i to:
a.) predloga Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, sticaocu Emiliji Valenćik, iz Bačkog Petrovca;
b.) predloga Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, sticaocu Andriji Šimon, iz Kulpina;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine (stalnih i povremenih), Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja opštinskog pravobranioca o vraćanju sredstava samodoprinosa građanima naselјenih mesta Bački Petrovac, Gložan i Kulpin za period 1. januar – 23. mart 2017. godine;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu predsednika Opštine Bački Petrovac u periodu od 08.06. do 31.12.2016. godine;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
9. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
b.) Razmatranje predloga i usvajanje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Bački Petrovac za 2017. godinu;
10. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za period 01.01. – 31.12.2016.;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2017. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana i programa Muzeja vojvođanskih Slo-
vaka za 2017. godinu;
11. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2016. godinu;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijski izveštaj Slovačkog vojvo-
đanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine;
b.) Razmatranje Plana i programa Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
13. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu organa i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2016. godinu ;
b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2017. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
14. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2016. godinu;
b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Gložan za 2017. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2017. godinu;
15. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dopuni Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac;
16. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
17. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
18. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direk-
tora „Slovenské vojvodinské dibadlo“ Bački Petrovac.
19. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „PROGRES“ Bački Petrovac;
20. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, zbog podnete ostavke (Marija Marko);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
21. Odbornička pitanja.

Pošto predlog odbornika Spasoje Prodanova o dopuni predloženog reda sa dve nove tačke nije bio podnet u skladu sa članom 79. stav 4. Poslovnika Skupštine Bački Petrovac (predlozi za dopunu su glasili:
- „Razmatranje Izveštaja-Informacije o sprovedenom konkursu za sufinansiranje
projekata za ostvarivanje javnog interesa na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini“; i
- „Razmatranje Izveštaja o radu Komisije za sprovođenje postupka komasacije zamlјšita
u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac do 01.04.2017. godine“),
isti nije prihvaćen od strane predsednika Skupštine, ali je isti dao obećanje da će se navedene tačke naći u predlogu dnevnog reda za sledeću sednicu SO-e.

Nakon toga sprovedeno je glasanje o predloženom dnevnom redu. Isti je utvrđen sa 28 glasova „ZA“.
U nastavku sednice, odbornici su bez primedbi, usvojili zapisnik sa XI sednice SO-e, koja je održana 13.03.2017. godine.
Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Nakon kratkog uvodnog obrazlaganja koje je dato od strane rukovodioca Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Ondreja Bovđiša, bez rasprave je doneta Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.
Bez uvodnog obrazlaganja i rasprave odbornici su najpre sa 27 glasova „ZA“ doneli Odluku o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ – u likvidaciji te sa 26 glasova “ZA“ i sa 2 „PROTIV“, doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.
Pod četvrtom tačkom dnevnog reda, bez dodatnog obrazlaganja a uz manju primedbu koju je dao odbornik Spasoje Prodanov na dostavlјeni materijal u vezi ove tačke, doneta su sledeća Rešenja:
- Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac –
jednosobnog stana br. 9. u ul. XIV VUSB br. 3. u Bačkom Petrovcu, sticaocu Emiliji Valenćik, iz Bačkog Petrovca, ul. Komenskeho br. 33, za sumu od 6.981,00 evra u dinarskoj protivvrednosti, i
- Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac –
dvosobnog stana br. 1. u ulici , XIV VUSB br. 3. u Bačkom Petrovcu, sticaocu Andriji Šimon, iz Kulpina, ul. Fruškogorska br. 100, za sumu od 18.107,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.
U vez pete tačke dnevnog reda, nakon kratkog uvodnog obrazlaganja koje je dato od strane rukovodioca Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boška Bogunovića, vođena je duža rasprava, u kojoj su u nekoliko navrata učestvovali odbornici: Pavel Marčok, Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov, Dragica Pejković, Ana Huđanova i Darko Valenćik. Odgovore na pitanja i primedbe iznete u raspravi odbornika te dodatna pojašnjenja u vezi predložene Odluke je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. Pošto je odbornik Pavel Marčok dao usmeni amandman na predlog Odluke, te pošto se moralo izdefinisati kako će glasiti sam tekst amandmana, data je pauza od 5 minuta, koja je trajala od 18,00 do 18,10 časova.
U nastavku su se najpre odbornici izjasnili o amandmanu koji je podnet od strane Pavela Marčoka. „ZA“ amandman se izjasnilo 10 odbornika, „PROTIV“ 18 odbornika a 1 odbornik je bio „UZDRŽAN“. Na osnovu rezultata glasanja konstatovano je da podneti amandman nije usvojen. Usledilo je glasanje o predlogu Odluke o izmenama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine (stalnih i povremenih), Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac. „ZA“ Odluku su glasali 17, „PROTIV“ 9 a 1 odbornik je bio „UZDRŽAN“.
I povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon uvodnog obrazlaganja pravobranioca Opštine Bački Petrovac Vladislava Tarnocija, vođena je duža diskusija u kojoj su učestvovali odbornici: Spasoje Prodanov, Dragica Pejković, Pavel Marčok i Zdenko Divjak. Odgovore na primedbe i pitanja postavlјena u raspravi je dao Vladislav Tarnoci, Srđan Simić i Radomir Zotović. Na kraju rasprave sa 28 glasova „ZA“ usvojen je Izveštaj opštinskog pravobranioca o vraćanju sredstava samodoprinosa građanima naselјenih mesta Bački Petrovac, Gložan i Kulpin za period 1. januar – 23. mart 2017. godine. U vezi ove tačke dnevnog reda su predložena i dva radna Zaklјučka – predlagač prvog radnog Zaklјučka je bio odbornik Pavel Marčok. Isti je glasio: „Da se od Vlade Republike Srbije traži pomoć za rešavanje problema vraćanja sredstava samodoprinosa građanima opštine“ – ovaj radni Zaklјučak nije usvojen od strane odbornika (13 „ZA“, 17 „UZDRŽANIH“). Predlagač drugog radnog Zaklјučka je bio odbornik Spasoje Prodanov. Predlog radnog Zaklјučka je glasio: „Da se o pitanju vraćanja sredstava samodoprinosa građanima opštine Skupštini opštine redovno podnosi tromesečni izveštaj“ – ovaj radni Zaklјučak je usvojen od strane odbornika sa 30 glasova „ZA“.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, bez dodatnog obrazlaganja i rasprave usvojen je Izveštaj o radu predsednika Opštine Bački Petrovac u periodu od 08.06. do 31.12.2016. godine.
Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je dao kratko obrazloženje u vezi 8. tačke dnevnog reda. Pošto u raspravi nije bilo učesnika sa 28 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ usvojen je Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.
U nastavku sednice, odbornici su bez dodatnih obrazlaganja i rasprava usvojili Izveštaj
o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu i Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Bački Petrovac za 2017. godinu; Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za period 01.01. – 31.12.2016; Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2017. godinu te doneli su Rešenje o davanju saglasnosti na isti; Finansijski plan i program Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2017. godinu; Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2016. godinu i Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu te doneli su Rešenje o davanju saglasnosti na isti; Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine i Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu te doneli su Rešenje o davanju saglasnosti na isti.
Uvodno obrazloženje u vezi 13. tačke dnevnog reda je dao zamenik predsednika Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac a ujedno i odbornik Skupštine Pavel Marčok. Pošto rasprave u vezi ove tačke dnevnog reda nije bilo, odbornici su sa 28 odnosno 30 glasova „ZA“ usvojili Izveštaj o radu organa i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bački Petrovac za 2016. godinu i Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2017. godinu i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na isti.
Bez uvodnog obrazlaganja a nakon kratke rasprave u kojoj su učestvovali: odbornica Ana Huđanova i odbornik Ondrej Fekete, sa 27 glasova „ZA“ usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Gložan za 2016. godinu, Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2017. godinu i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na isti i usvojen je Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2017. godinu.
Usledila je pauza u radu Skupštine, u periodu od 19,35 do 19,52 časova.
U nastavku sednice, uz uvodno obrazloženje koje je dato od strane predsednika Skupštine opštine i nakon kraće rasprave u kojoj je učestvovao odbornik Spasoje Prodanov, doneto je Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac, uz manju ispravku predloga, koja je data od strane Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose.
Pod 16. tačkom dnevnog reda, pod podtačkom a.) je, uz usvojeni amandman koji je podnela Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose na predlog Rešenja, doneto Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac. Takođe, uz usvojeni amandman Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose pod podtačkom b.) doneto je Rešenje o imenovanju Pavlis Jana, profesora fizičkog vaspitanja i diplomiranog kineziterapeuta iz Bačkog Petrovca, Ul. Liptovska br. 8. za direktora TOO Bački Petrovac na period od četiri godine.
U vezi 17. tačke dnevnog reda, uz usvojeni amandman koji je podnet od strane Komisije za kadrovska na predlog Rešenja, doneto je Rešenje o imenovanju Drakulić Bilјane, dipl. psihologa iz Maglića, Ul. Đorđa Zličića br. 3, za v.d. direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, na period od šest meseci od dana imenovanja, ali ne duže od 28.09.2017. godine.
Povodom 18. tačke dnevnog reda, uz usvojeni amandman podnet od strane Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose na predlog Rešenja, doneto je Rešenje o razrešenju dr Urbanček Fejzulahi Janje, od vršioca dužnosti direktora „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac, zaklјučno sa 31.03.2017. godine.
Što se tiče tačke 19, nakon kratke rasprave u kojoj je učestvovao odbornik Miroslav Čeman i usvajanja amandmana koji je podnet na predlog Rešenja od strane Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose, doneto je Rešenje o imenovanju Ljubomira Kabića, dipl. pravnika iz Novog Sada, Ul. Futoški put br. 105, za v.d. direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac, na period od šest meseci od dana imenovanja, ali ne duže od 28.09.2017. godine.
Pod tačkom 20. podtačka a.) bez rasprave je doneto Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, zbog podnete ostavke (Marija Marko) a pod podtačkom b.) doneto je Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Muzeja – Zdenke Toman, iz Bačkog Petrovca, Ul. Hrobova br. 3.a., ispred Opštine Bački Petrovac kao osnivača Muzeja vojvođanskih Slovaka.
Na kraju sednice Skupštine, usledila su odbornička pitanja, postavlјena od strane odbornika Zdena Đivjaka i Miroslava Čemana.
Ovim je XII sednica SO-e zaklјučena u 20,24 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика