Portal javnih nabavki

HVATANJE PASA LUTALICA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC JN 404-28/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - HVATANјE PASA LUTALICA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-28/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 26.12.2019. godine do 10:30 časova bez obzira na način dostavlјanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика