Portal javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti radova: parterno uređenje dvorišnih površina sa popločanjem saobraćajnica i izradom ograde višeporodične stambene zgrade u Kulpinu JN 404-21/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - PARTERNO UREĐENјE DVORIŠNIH POVRŠINA SA POPLOČANјEM SAOBRAĆAJNICA I IZRADOM OGRADE VIŠEPORODIČNE STAMBENE ZGRADE U KULPINU, JN 404-21/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 02.09.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика