Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 10 

26.  decembra 2017. godine

SADRŽAJ

I      SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
 1. - Odluka o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji,
 1. - Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji,
 1. - Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom -  Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
 1. - Odluka o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
 1. - Odluka o izradi Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u KO Bački Petrovac,
 1. - Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
 1. - Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja   JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2018. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2018 – 2020. godine,
 1. - Rešenje o davanju saglasnosti na  trogodišnji Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić za 2018, 2019. i 2016. godinu,
 1. - Rešenje o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu za koordinaciju međusobne saradnje u upravlјanju komunalnim otpadom,
 1. - Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
 1. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

  II   OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

 1. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/423-2017,
 1. - Rešenje o povećanju aproprijacije,
 1. - Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Opštine Bački Petrovac.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 10 - 2017


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac