Službeni list br 15-2021

Broj: 15

22. juna 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

81. - Rešenje o otkupu posebnih delova zgrade na katastarskoj parceli 569/4 k.o. Kulpin,

82. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

83. - Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine
Bački Petrovac,

84. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,

85. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,

86. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

87. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

88. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

89. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

90. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

91. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

92. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,

93. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

94. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

95. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

96. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

97. - Rešenje o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 15-2021


 

referendum

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика