Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 20 
29. decembra 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

232. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
233. - Rešenje o utvrđivanju prestanka odborničkog mandata odbornice u Skupštini opštine Bački Petrovac,
234. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
235. - Rešenje o razrešenju članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
236. - Rešenje o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
237. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić za 2017. godinu,
238. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2017. godinu,
239. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu
240. - Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Biblioteke “Štefan Homola” sa p.o. Bački Petrovac,
241. - Rešenje o razrešenju članice Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
242. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
243. - Rešenje o razrešenju članice Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
244. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
245. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
246. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

247. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/430-2016,
248. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/431-2016,
249. - Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu.

 


Preuzmite ovde: