Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 15, 31. decembra 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

227. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
228. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
229. - Odluka o izmenama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
230. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu,
231. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu,
232. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
233. - Rešenje o razrešenju od dužnosti Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
234. - Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

235. - Pravilnik o izmeni Pravilnika o personalnoj asistenciji detatu,
236. - Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,
237. - Rešenje o formiranju radne grupe za izradu predloga Odluke iz člana 27. stav 5. Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta a po zahtevu d.o.o. „NEL“ Bački Petrovac,
238. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga JP KSP „Komunalac“ Maglić, 
239. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/342- 2013,

III MESNA ZAJEDNICA BAČKI PETROVAC

240. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,

IV MESNA ZAJEDNICA MAGLIĆ

241. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Maglić.
 
Preuzmite ovde: