Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 5,   2.aprila 2010.god

SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
23. - Odluka o principu rodne ravnopravnosti u organima lokalne samouprave te u organima mesnih samouprava u Opštini Bački Petrovac,
24. - Odluka o  izmenama Odluke  o sprovođenju preventivne  dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u Opštini Bački Petrovac,
25. - Odluka o ukidanju Fonda za solidarnu stambenu izgradnju,
26. - Rešenje o razrešenju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac,
27. - Rešenje o imenovanju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac.
28. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2010. godinu,

II   PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC
29. - Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta,


III  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
30. - Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.
 

Preuzmite ovde

Službeni list br.5 - 2010