Javna nabavka br. 2-2015 - Adaptacija sanitarnih čvorova Osnovne škole „Jozef Marčok – Dragutin“ Gložan

Predmet javne nabavke br. 2/2015 je nabavka radova – Adaptacija sanitarnih čvorova Osnovne škole „Jozef Marčok – Dragutin“ Gložan

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45332200 – Radovi na instalaciji vodovodnih cevi
45332300 – Radovi na polaganju odvoda
45332400 – Radovi na instalaciji sanitarne opreme

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 14. avgusta 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика