Javna nabavka broj 404-7/2015-05 nabavka i ugradnja video nadzora u OŠ u B. Petrovcu i Gložanu

Predmet javne nabavke broj 404-7/2015-05 je nabavka dobara: 
nabavka i ugradnja video nadzora u OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu i OŠ „J.M.Dragutin“ u Gložanu, a prema specifikaciji i karakteristikama sadržanim u konkursnoj dokumentaciji.
 
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 
35125300 – sigurnosne kamere
 
Vrsta i opis predmeta javne nabavke sastavni je deo konkursne dokumentacije.

Ponuda je blagovremena ako stigne kod Naručioca do 05.06.2015.g. do 12 časova.

 
 
 
 
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика