Javna nabavka male vrednosti Izrada Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Maglić

OPŠTINA BAčKI PETROVAC, OPŠTINSKA UPRAVA
Bački Petrovac, Kolarova 6.
upućuje
1. P O Z I V
za podnošenje ponuda u postupku
javne nabavke male vrednosti Izrada Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Maglić
broj JNMV: 404-5/2013-05

1.1. NARUčILAC: RS, APV, OPŠTINA BAčKI PETROVAC, OPŠTINSKA UPRAVA
matični broj:08127808, PIB:101270637

1.2. VRSTA POSTUPKA: postupak javne nabavke male vrednosti

1.3. PREDMET NABAVKE: Izrada Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Maglić

1.4. KRITERIJUMI I ELEMENTI ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE:
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br.124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj: 016-1/165-2013 od 21.08.2013.godine,

OPŠTINA BAčKI PETROVAC, OPŠTINSKA UPRAVA
Bački Petrovac, Kolarova 6.

upućuje
1. P O Z I V
za podnošenje ponuda u postupku
javne nabavke male vrednosti Izrada Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Maglić
broj JNMV: 404-5/2013-05

1.1. NARUčILAC: RS, APV, OPŠTINA BAčKI PETROVAC, OPŠTINSKA UPRAVA
matični broj:08127808, PIB:101270637

1.2. VRSTA POSTUPKA: postupak javne nabavke male vrednosti

1.3. PREDMET NABAVKE: Izrada Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Maglić

1.4. KRITERIJUMI I ELEMENTI ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE:
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
 
1.5. PRIPREMA I DOSTAVA PONUDA: Zainteresovani ponuðači pripremaju i dostavljaju svoje ponude u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i ovim pozivom i moraju ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke. 

1.6. USLOVI ZA UčESTVOVANjE U POSTUPKU:
  U postupku mogu da učestvuju ponuðači koji ispunjavaju obavezne uslove utvrðene članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova dokazuju originalom ili fotokopijom originalnih dokumenata ili potpisanom izjavom o ispunjenosti uslova ( prema članu 77. stav 4. Zakona), na način kako je to traženo u Konkursnoj dokumentaciji (Uputstvo ponuðačima).

1.7. UVID I PREUZIMANjE KONKURSNE DOKUMENTACIJE: 
Zainteresovani ponuðači mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u poslovnim prostorijama Naručioca, na naznačenoj adresi, Bački Petrovac, Kolarova 6., u vremenu od 09 do 15 sati. Konkursna dokumentacija može ponuðačima biti dostavljena i elektronskim putem. Takoðe, konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu Uprave za javne nabavke kao i na Internet adresi : www.backipetrovac.rs
Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima odvija se pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, shodno članu 20. Zakona o javnim nabavkama.

1.8. VREME I MESTO PODNOŠENjA PONUDA:
Ponude se podnose do 16.09.2013. godine, poštom, na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 Bački Petrovac, Kolarova 6. sa naznakom "ne otvarati" – ponuda za nabavku – plana generalne regulacije, broj:404-5“, ili predajom u pisarnici, radnim danima od 08 do 14 časova, odnosno, do 14 časova poslednjeg dana roka. 
 Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

 Na poleðini koverte obavezno navesti: naziv, sedište i adresu ponuðača,
 ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog 
 otvaranja ponuda.
1.9. VREME I MESTO OTVARANjA PONUDA
Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija 16.09.2013. godine u 15 časova u prostorijama Opštinske uprave, Bački Petrovac, Kolarova 6. prvi sprat, mala sala.
Javnom otvaranju ponuda može prisustvovati predstavnik ponuðača sa urednim punomoćjem, koje predaje prilikom dolaska. Punomoćje se smatra urednim ako je potpisano od strane odgovornog lica i overeno pečatom ponuðača.

1.10. ROK ZA DONOŠENjE ODLUKE O DODELI UGOVORA:
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 7 dana od dana otvaranja ponuda, o čemu će ponuðači biti pismeno obavešteni u roku od tri dana od njenog donošenja.

Naručilac zadržava pravo da izabere jednog ponuðača zavisno od povoljnosti ponude ili da odustane od izbora ako ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije.

1.11. DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNjENjA - u vezi sa konkursnom dokumentacijom mogu se dobiti isključivo pisanim putem na adresu naručioca:Opštinska uprava, Komisija za javne nabavke, Bački Petrovac, Kolarova 6., kontakt osoba: Boško Bogunović, broj faksa: 021/780-571, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика