Roditeljski dodatak

Roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete, na osnovu podnetog zahteva i sledećih dokaza:

1. izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu koji ne mogu biti stariji od šest meseci;
2. uverenja o državljanstvu SCG (za sebe) koje ne može biti starije od šest meseci;
3. fotokopije lične karte majke;
4. fotokopije overene zdravstvene knjižice majke;
5. prijave prebivališta za decu;
6. uverenja nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, te da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;
7. izjave majke da ona i članovi porodice sa kojima živi ne plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara;
8. izjave majke da ona i drugi roditelj deteta ne žive i ne rade u inostranstvu;
9. fotokopije kartice tekućeg računa kod ovlašćene finansijske organizacije za isplatu roditeljskog dodatka ili fotokopije prve strane štedne knjižice.

Kada otac deteta, u skladu sa Zakonom, ostvaruje pravo na roditeljski dodatak, uz zahtev za priznavanje prava, pored navedenih dokaza za majku deteta, podnosi iste dokaze za sebe i jedan od sledećih dokaza:

1. izvod iz matične knjige umrlih za majku;
2. uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dete;
3. odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava;
4. izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
5. potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Redosled rođenja deteta za koje otac podnosi zahtev za priznavanje prava na roditeljski dodatak, utvrđuje se prema majci.
 

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика