Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 16.10.2015. године сазвао 83. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора, Бранислав Кевенски, Катарина Мелегова Мелихова и Павел Жилаји.
Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководиоци Одељења у Општинској управи- Бошко Богуновић и Јан Јованкович.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Извештаја Годишњег плана рада за радну 2014/2015 годину Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац,
2. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за радну 2015/2016 годину Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика за 2014/2015 годину и Програма и плана рада Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика за 2015/2016 годину,
4.Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Општине Бачки Петровац у 2015 години,
5.Разматрање и усвајање Извештаја о степену реализације Пројекта туристичког и спортско – рекреативног комплекса - базени у Маглићу, 
6.Разматрање и усвајање Одлуке о укидању Фонда за развој пољопривреде Општине Бачки Петровац,
7. Разматрање и одлучивање по жалби Кижгеци Штрбац Катарине из Бачког Петровца,
8. Разматрање и одлучивање по жалби Чапеља Ане из Бачког Петровца,
9. Разматрање и одлучивање по жалби Аладић Виктора из Бачког Петровца
10. Разматрање Информације о мерењу буке у улици 29.новембра у Маглићу коју је поднела Инспекција за заштиту животне средине Општине Бачки Петровац,
11. Разматрање Одговора на петицију незадовољних грађана ул.Нове Домазета и 29.новембра у Маглићу који је поднела ЈП „Дирекција за изградњу“ Бачки Петровац, Бачки Петровац,
12.Разматрање захтева за давање сагласности на називе паркова у центру Бачког Петровца,
13.Разматрање захтева за накнаду који је поднела ОШ „Јана Чајак“ Бачки Петровац
14.Разматрање захтева за финансијску помоћ који је поднео Остоја Брдар из Маглића,
15.Разматрање захтева који је поднела Шимон Лидија из Бачког Петровца,
16.Разматрање захтева за накнаду путних трошкова који је поднела Основна музичка школа „Јосип Славенски“ из Новог Сада
17.Разматрање захтева за финансијску помоћ који је поднео Макан Јан из Гложана
18.Разматрање и доношење одлуке поводом предлога за именовање руководиоца радне групе која је формирана ради сагледавања услова да се у ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац образовни процес одвија и на српском и на словачком језику.
19.Разматрање и доношење одлуке поводом захтева Рупњак Зорице из Маглића
20.Разматрање и доношење решења за пренос права коришћења на парцели број 6365/3 к.о.Бачки Петровац
21.Разматрање и доношење решења о укидању решења о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац и доношење Закључка

Чланови општинског већа су једногласно усвојили Извештај Годишњег плана рада за радну 2014/2015 годину и Годишњи план рада за радну 2015/2016 годину Предшколске установе “Вчиелка”, затим су усвојили Извештај о раду Гимназије “Јан Колар” са домом ученика за 2014/2015 годину и Програм и план рада Гимназије “Јан Колар” са домом ученика за 2015/2016 годину, Извештај о реализацији Програма мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Општине Бачки Петровац као и Извештај о степену реализације Пројекта туристичког и спортско – рекреативног комплекса – базени Маглић те проследили Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање. Након тога су једногласно утврдили предлог Одлуке о укидању фонда за развој пољопривреде Општине Бачки Петровац и упутили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Такође је одлучивано по жалбама Кижгеци Штрбац Катарине и донето је решење којом се жалба исте одбија а првостепено решење Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Општине Бачки Петровац потврђује као правилно и на закону засновано. Жалба Чапеља Ане из Бачког Петровца на решење Одељења за привреду, урбанизам, комунално стамбене и инспекцијске послове Општине Бачки Петровац се такође одбила и потврдило решење комуналног инспектора као правилно и на закону засновано. Одбијена је једногласно и жалба Виктора Аладића из Бачког Петровца у предмету права на једнократну новчану помоћ и потврђено је првостепено решење Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац. Након тога су прихваћене Информације о мерењу буке у улици 29.новембра и Нове Домазета у Маглићу. Затим су чланови већа Министарству државне управе и локалне самоуправе поднели захтев за давање сагласности на називе паркова у центру Бачког Петровца, одобрили накнаду радницима Основне школе “Јан Чајак” из Бачког Петровца који су учествовали у организацији Словачких народних свечаности, одобрили захтев за финансијску помоћ Брдар Остоји из Маглића у висини од 25.000 динара после пожара у кући као и путне трошкове Шимон Лидији из Бачког Петровца као личном пратиоцу детету Булајић Јанку који похађа ОШ “Јозеф Марчок Драгутин” у Гложану. Затим су одобрени путни трошкови професорима Основне музичке школе “Јосип Славенски” из Новог Сада који обављају наставу у Бачком Петровцу. Дата је једногласно сагласност да се подносиоцу захтева за једнократну новчану помоћ Макан Јану из Гложана исплати износ од 30.000,00 динара. Такође је именован руководилац радне групе која је формирана ради сагледавања услова да се у ПУ “Вчиелка” одвија образовни процес и на словачком и на српском језику и одобрен захтев који је поднела Рупњак Зорица из Маглића за трошкове детета Рупњак Луке како би учествовао на светском првенству у тенису које се одржава у Турској. Након тога је донето Решење о преносу права коришћења на парцели број 6365/3 са корисника Фонда за грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности правног претходника ЈП “Дирекција за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац на корисника Општину Бачки Петровац и Решење о укидању решења о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац број 016-4/18-2015 и донет је закључак којим се даје сагласност привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије “Електровојводина” д.о.о.Нови Сад за прелаз преко парцеле број 1919/1 к.о.Кулпин на којој има право коришћења Општина Бачки Петровац а која чини део трасе за изградњу електроенергетског објекта СТС “Вињичке” Кулпин, сходно члану 69.став 1. Закона о планирању и изградњи.
Председник општине Павел Марчок је 83. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 16.октобра 2015. године у 16,30х.