Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

stanovi1

  На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекат бр. 5, Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције, Друштва са ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. Београд и Општине Бачки Петровац

у даљем тексту: Општина), заведеним код Општине под бројем 016-1/288-2015 oд 26. октобра 2015. године и члана 7. став 1., члана 8. став 1. тачка 5) и члана 16. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службенигласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службенигласник РС”, број 30/10), Комисија за избор корисника, дана 2. децембра 2016. године, утврђује 

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА

Утврђује се да су услове за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 3 стамбене јединице са могућношћу куповине на територији Општине Бачки Петровац, а на основу броја остварених бодова, у складу са мерилима за избор корисника, приказаних у оквиру Коначне листе реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено времене са могућношћу куповине, испунила следећа лица:

      

Редни

број

Број

предмета

Презиме и име носиоца домаћинства

Укупан број

бодова

1. 56-2-2/2016-03 Радић Милка 100
2. 56-2-3/2016-03 Прагаи Сњежана 60
3. 56-2-1/2016-03 Милошевић Бранко 30

        

На основу ове Листе, Oпштина ће закључити уговоре о закупу стамбене јединице на одређено време са могућношћу куповине, у складу са условима предвиђеним Законом о избеглицама, са лицима која су рангирана на Коначној листи реда првенства.

Број: 016-1/311-2015-16                                                                          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

У Бачком Петровцу, 02.12.2016. године                                                       Душан Говорчин, дипл. прав.      

 

 

stanovi2

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика