52. Slovenské národné slávnosti

sns-2013-0-1.jpg
 V poradí 52. Slovenské národné slávnosti prebiehali v dňoch 2. až 4.augusta 2013 v Báčskom Petrovci. Slávnostne bolo i v deň pred slávnosťami, na trinástom stretnutí študujúcej mládeže v Báčskej Palanke. V mnohých inštitúciách, spolkoch a združeniach realizovali sa výstavy, a to Petrovec fila 2013 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka, Moje rodisko, autora Vladimíra Urbančeka, v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku, Magický ex ibris Karola Félixa v Knižnici Štefana Homolu a výstava grafiky Pavla Čániho v Galérii Zuzky Medveďovej. Svoj príspevok usporiadaním výstav dali i Petrovskí umelci, Spolok petrovských žien výstavou Česť našej metle a Zlaté remeslá, ktoré uhostili Klub Kreatornica z Kovačice. Slávnostné otvorenie SNS 2013 svojou prítomnosťou poctili podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí pán Miroslav Lajčák,vážený pán premiér Srbska Ivica Dačić, Jeho excelencia veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku pán Ján Varšo, predstavitelia republikovej a pokrajinskej vlády, partnerských miest a iní.
vodné slová otváracieho programu Ja som národ patrili predsedníčke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku pani Anne Tomanovej Makanovej. Ďalej sa prítomným prihovorili predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok, pán Miroslav Lajčák a premiér Ivica Dačić. V sobotu v sieni SVD bolo matičné zasadnutie, ktoré otvorila predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku pani Katarína Melegová Melichová a na ktorom zaslúžilým matičiarom udelili uznania. V ten istý deň na námestí prebiehal jarmok umenia, v evanjelickom kostole odzneli koncerty vážnej hudby, vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Asociácia slovenských spolkov žien predstavila svoje knižné vydania a konalo sa i Stretnutie slovenských učiteľov. Vo večerných hodinách na ihriskách ZŠ Jána Čajaka bol usporiadaný gala koncert pod názvom Na priedomí, na ktorom vystúpili kultúrno-umelecké spolky zo slovenských osád. Nedeľa bola v znamení športu a športových dianí, prezentácie mládežníckych združení a bohatého detského gala programu Ako sme sa hrali, keď sme boli malí. Tohtoročné slávnosti prebiehali pod patronátom samotnej Obce Báčsky Petrovec, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Matice slovenskej v Srbsku a k ich realizácii prispeli i mnohopočetní sponzori, ktorým patrí nesmierna vďaka.

Po redu 52. Slovačke narodne svečanosti održane su od 2. do 4.avgusta 2013. godine u Bačkom Petrovcu. Svečano je bilo i dan ranije na trinaestom po redu susretu studenata u Bačkoj Palanci. U mnogim udruženjima i institucijama priređene su izložbe kao što su „Petrovac fila 2013“ u holu OŠ „Jan Čajak“, „Moj zavičaj“, autora Vladimira Urbančeka u prostorijama Matice slovačke u Srbiji, „Magičan eks libris Karola Felixa“ u Biblioteci „Štefan Homola“ i izložba grafika Čanji Pavela u Galeriji Zuzke Medveđove. Doprinos SNS svojim izložbama su dali i Udruženje petrovačkih likovnih umetnika,Udruženje petrovačkih žena izložbom „Čast našoj metli“ i Zlatni zanati koji su ugostili Klub „Kreatornica“ iz Kovačice. Svečano otvaranje SNS 2013 svojim prisustvom su uveličali potpredsednik Vlade Republike Slovačke i ministar inostranih poslova gospodin Miroslav Lajčak, uvaženi premijer RS gospodin Ivica Dačić, Njegova ekselencija ambasador Republike Slovačke u Srbiji gospodin Jan Varšo, predstavnici republičke i pokrajinske vlade, predstavnici partnerskih gradova i drugi. Pozdravne reči uvodnog programa „Ja sam narod“ pripale su predsednici Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine gospođi Ani Tomanovoj Makanovoj a zatim su se prisutnom obratili predsednik opštine Pavel Marčok, gospodin Miroslav Lajčak i premijer Ivicia Dačić. U subotu u sali SVP održana je sednica Matice slovačke u Srbiji koju je otvorila njena predsednica gospođa Katarina Melegova Melihova i na kojoj su dodeljena priznanja njenim zaslužnim članovima. Istog dana na trgu je priređen vašar umetnosti, u evangeličkoj crkvi održani su koncerti ozbiljne muzike, u sali Skupštine opštine Asocijacija slovačkih udruženja žena predstavila je svoje publikacije a nije izostao ni Susret slovačkih učitelja. U večernjim časovima na igralištu OŠ „Jan Čajak“ održan je gala koncert pod nazivom „Na sokaku“, na kojem su nastupila slovačka kulturno-umetnička društva. Nedelja je bila u znaku sporta i sportskih događanja, prezentacija omladinskih udruženja i bogatog dečjeg gala programa pod nazivom „Kako smo se igrali dok smo bili mali“. Ovogodišnje svečanosti održane su uz pomoć Opštine Bački Petrovac, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Matice slovačke u Srbiji i mnogobrojnih sponzora kojim pripada velika zahvalnost.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика