JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE BICIKLISTIČKE STAZE UZ KANAL OKM HS DTD NOVI SAD – SAVINO SELO U KO BAČKI PETROVAC

REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac
ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS“, br. 64/2015),

o g l a š a v a

JAVNI UVID

U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE BICIKLISTIČKE STAZE UZ KANAL OKM HS DTD NOVI SAD – SAVINO SELO U KO BAČKI PETROVAC


Javni uvid održaće se u trajanju od 30 dana, od 5. novembra do 4. decembra 2018. godine u zgradi Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kancelarija broj 9, u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6, svakog radnog dana od 07.3000 do 1530.

U toku trajanja Javnog uvida Oglas za Nacrt plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u KO Bački Petrovac biće izložen na internet stranici Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs/ , na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kao i na Oglasnoj tabli Mesne zajednice Bački Petrovac.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Nacrt plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u KO Bački Petrovac sve potrebne informacije i stručnu pomoć pružiće Opštinska uprava – Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno - stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac.

Javna sednica Komisije za planove na kojoj će biti razmatrane dostavlјene pismene primedbe tokom javnog uvida, biće održana dana 10.12.2018. god. u 1100 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela pismene primedbe u vezi sa nacrtom plana, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na izloženi planski dokument u toku trajanja javnog uvida, zaklјučno sa 4. decembrom 2018. godine, isklјučivo u pisanom obliku. Pismene primedbe i sugestije zainteresovana lica dostavlјaju nadležnom Odelјenju putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).

 

 

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика