Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
S e k r e t a r
Broj: 016-4/1-2018-14
Dana: 29.06.2018. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

O B A V E Š T E Nј E
o objavlјivanju zahteva vršioca komunalnih delatnosti
za davanje saglasnosti na odluke o promeni cena komunalnih usluga

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016), o b j a v lј u j u  s e zahtevi za davanje saglasnosti na odluke o promeni cena komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac i Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić.
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti odluku povodom podnetih zahteva vršioca komunalnih delatnosti, nakon isteka roka od 15 dana od dana objavlјivanja istih.
Ovo obaveštenje, zahtevi vršioca komunalnih delatnosti i odluke o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, objavlјuju se na oglasnoj tabli u sedištu Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6, kao i u elektronskom obliku na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, http://www.backipetrovac.rs/.

 

SEKRETAR OPŠTINSKOG VEĆA
Rastislav Labat, dipl. prav.

Dokumenti za preuzimanje :


Zahtev i Odluka o promeni cena kom. usluga JKP Komunalac

Zahtev i Odluka o promeni cena kom. usluga JKP Progres