Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

Скупштина општине Бачки Петровац је на својој 29. седници, која је одржана дана 25.09.2015. године донела Правилник о начину и поступку обезбеђења јавности на седницама Скупштине општине Бачки Петровац и њених радних тела.

Донети општи правни акт ће ступити на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

 Ради упознавања јавности са текстом наведеног Правилника и ради благовременог регулисања питања акредитације представника јавних гласила на седницама Скупштине општине Бачки Петровац и њених радних тела у 2016. години, на службеном сајту Општине Бачки Петровац објављен је текст овог Правилника. Образац захтева за акредитацију представника јавних гласила је такође објављен на сајту (уз текст Правилника) у електронском облику (на српском и на словачком језику).

 Да би представницима јавних гласила била одобрена акредитација за 2016. годину, потребно је попунити наведени захтев за акредитацију и исти доставити Служби Скупштине општине Бачки Петровац, најкасније до 20.12.2015. године путем поште, на адресу:

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Општинска управа Општине Бачки Петровац, Служба Скупштине општине, Ул. Коларова 6, 21 470 Бачки Петровац поштом,

или на е-маил адресу:

JLIB_HTML_CLOAKING

Акредитацију на основу поднетог захтева одобрава председник Скупштине општине Бачки Петровац на период од годину дана, почев од 01. јануара до 31. децембра.  

 На основу одобрене акредитације, јавна гласила ће бити обавештена о прихватању акредитације њених представника. Такође, јавна гласила ће бити информисана када и где се могу преузети акредитационе картице за лица која су добила акредитацију.

С Е К Р Е Т А Р

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
дипл. прав. Светослав Мајера

doc.png Obaveštenje - akreditacija 

doc.png Pravilnik o akreditaciji 

doc.png ZAHTEV za akreditaciju - obrazac 

doc.png Žiadost o akreditaciu - tlačivo 

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac