Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

 

Republika Srbija
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNICA OPŠTINE
Broj: 016-1/98-2021-19
Datum: 20.09.2021. godineNa osnovu člana 39. stav 1. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i člana 58. stav 1. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 3 / 2019), a na osnovu Zaklјučka Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac, broj 016-1/98-2021-18 od 20.09.2021. godine, predsednica opštine donosi

O D L U K U
o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Opštine Bački Petrovac i postavlјanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite u organu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac


1. Proglašava se vanredna epidemiološka situacija izazvana virusom „Covid 19“ za teritoriju Opštine Bački Petrovac.

2. Vanredna situacija se proglašava zbog povećanog broja obolelih građana na teritoriji Opštine Bački Petrovac predmetnim virusom i predložene su i mere sprovođenja operativnih mera zaštite i spasavanja.

3. O sprovođenju ove Odluke staraće se Opštinski štab i nadležne inspekcije Opštine u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018).

4. Ovu Odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Južnobačkog upravnog okruga, Republičkom štabu za vanredne situacije - Sektoru za vanredne situacije, Upravi za vanredne situacije u Novom Sadu, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavlјena u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac» kao i na sajtu Opštine.

6. Za poverenika civilne zaštite u organu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac je postavlјen Dušan Rašeta (rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove) a za zamenika poverenika Civilne zaštite u organu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac je postavlјen Duško Lukač (rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove).PREDSEDNICA OPŠTINE
Jasna Šproh, s.r.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac