Predlog povećanja cena komunalnih usluga JKP "Progres-a" od 01.10.2012

U skladu sa Odlukom Skupštine Opštine o usvajanju Programa poslovanja za 2012. godinu planirano je povećanje cena od 01.10.2012 godine u procentualnom iznosu od 8 %. Pošto je u samom Programu poslovanja za 2012 godinu prikazana realna kalkulacija cena komunalnih usluga/proizvoda JKP "Progres" daje predlog cena u skladu sa usvojenim Programom. Cene su prikazane bez pripadajućeg PDV-a.
R.b. Naziv usluge Predlog cena Pripadajuća stopa PDV-a Predlog fakturisane cene
1. Utrošena voda - građani                34,78                      8,00                     37,56     
2. Utrošena voda - pravna lica                86,88                      8,00                     93,83     
3. Utrošena voda - zajednički vodomer                52,17                      8,00                     56,34     
4. Troškovi novog priključka - građani        17.140,92                    20,00            20.569,10     
5. Troškovi novog priključka -pravna lica i preduzetnici        30.077,46                    20,00            36.092,95     
6. Troškovi novog priključka - hidrantski priključak        45.277,89                    20,00            54.333,47     
7. Troškovi isključenja i ponovnog priključenja - građani          9.702,42                    20,00            11.642,90     
8. Troškovi isključenja i ponovnog priključenja - pravna lica        19.404,81                    20,00            23.285,77     
9. Korišćenje eko-česmi                35,32                    20,00                     42,38     
10. Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - građani                34,78                      8,00                     37,56     
11. Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - pravna lica                86,85                      8,00                     93,80     
12. Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - građani i pravna lica (zajednički vodomer)                52,17                      8,00                     56,34     
13. Iznošenje smeća - građani              173,86                      8,00                  187,77     
14. Iznošenje smeća - staračka domaćinstva                86,88                      8,00                     93,83     
15. Iznošenje smeća - prazna kuća                86,88                      8,00                     93,83     
16. Iznošenje smeća - pravna lica I grupa              434,60                      8,00                  469,37     
17. Iznošenje smeća - pravna lica II grupa              556,28                      8,00                  600,78     
18. Iznošenje smeća - pravna lica III grupa              869,18                      8,00                  938,71     
19. Iznošenje smeća - pravna lica IV grupa          1.738,37                      8,00               1.877,44     
20. Iznošenje smeća - pravna lica V grupa          3.998,21                      8,00               4.318,07     
21. Iznošenje smeća - poslovni potrošači (po m²)                   6,98                      8,00                       7,54     
22. Naknada za održavanje groblja                52,17                      8,00                     56,34     
23. Iskop obične jame i sahranjivanje          4.172,04                      8,00               4.505,80     
24. Iskop  jame na sprat i sahranjivanje          5.562,71                      8,00               6.007,73     
25. Iskop  jame za ploče i sahranjivanje          6.396,41                      8,00               6.908,12     
26. Iskop  jame za drugo sahranjivanje          4.172,04                      8,00               4.505,80     
27. Cene sahranjivanja lica sa prebivalištem van teritorije Bački Petrovac i Kulpin        11.125,43                      8,00            12.015,46     
28. Iskop jame za grobno mesto i rezervacija grobnog mesta do 5 godina        10.000,00                      8,00            10.800,00     
29. Produžetak rezervacije na daljih 5 godina              869,18                      8,00                  938,71     
30. Upotreba kapele          5.215,05                      8,00               5.632,25     
31. Čišćenje septičkih jama              991,60                      8,00               1.070,93     
32. Poveravanje vršenja dela poslova iznošenja fekalija        40.701,57                    20,00            48.841,88     
33. Usluga eshumacije - do 5 godina        86.983,72                      8,00            93.942,42     
34. Usluga eshumacije - u 6 godini        80.302,45                      8,00            86.726,65     
35. Usluga eshumacije - u 7 godini        76.290,85                      8,00            82.394,12     
36. Usluga eshumacije - u 8 godini        74.285,06                      8,00            80.227,86     
37. Usluga eshumacije - u 9 godini        67.942,79                      8,00            73.378,21     
38. Usluga eshumacije -preko 10 godina        61.770,03                      8,00            66.711,63     

Predsednik UO JKP "Progres"
Jaroslav Hlpka

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика